Reglament de la Junta

(Extret del Reglament de la Facultat)

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN I ALTRES ÒRGANS


Article 5. Tipus d’òrgans

1. Són òrgans de govern de la Facultat de Traducció i d’Interpretació:
a) La Junta de Facultat
b) El degà i el seu equip
2. La Facultat de Traducció i d'Interpretació també compta amb els òrgans següents:
a) Els coordinadors d’estudis de cada titulació
b) La Junta Electoral de Facultat

CAPÍTOL PRIMER. LA JUNTA DE FACULTAT

Article 6. Naturalesa

D’acord amb l’article 85 dels Estatuts, la Junta de Facultat és l’òrgan col·legiat de govern de la Facultat de Traducció i d’Interpretació i es compon de representants del personal acadèmic, dels estudiants i del personal d’administració i serveis de tots els ensenyaments i titulacions que s’hi imparteixen.

Article 7. Composició

1. La Junta de Facultat està formada:
a) Pel degà, que la presideix, pels membres de l'Equip de Govern de la Facultat, pels coordinadors d’estudis de cada titulació i per l’administrador de Centre, tots els quals en són membres nats.
b) Per una representació del personal acadèmic i del personal investigador en formació de cadascun dels departaments que imparteixen docència a la Facultat proporcional a la seva dedicació docent. Aquests representants han d'impartir docència al centre. El professorat funcionari dels cossos docents universitaris ha de constituir, com a mínim, el 51% dels membres de la Junta.
c) Per una representació dels estudiants de totes les titulacions de la Facultat. El conjunt d'estudiants ha de totalitzar, com a mínim, el 30% del total de la Junta.
d) Per una representació del personal d'administració i serveis del centre que sigui com a mínim el 10% del total de la Junta.

2. La Junta de Facultat de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, en coherència amb les disposicions anteriors, ha d’estar formada per 59 membres, dels quals:
a) 30 han de ser professors funcionaris (51%), comptant-hi els membres nats que siguin funcionaris;
b) 18 han de ser alumnes (30%), comptant-hi els membres nats que siguin alumnes;
c) 6 han de pertànyer al PAS (10%), comptant-hi els membres nats que pertanyin a aquest estament;
d) 5 han de ser professors no funcionaris o personal investigador en formació amb tasques de docència, comptant-hi els membres nats que pertanyin a aquest sector. Per tant, el nombre de membres electes de cada estament que ha de formar part de la Junta de Facultat dependrà en tot moment del nombre de membres nats de cada sector que en formin part.

3. Els processos electorals per escollir els membres electes de la Junta han de dur-se a terme d'acord amb el que estableixen els títols I i IV del Reglament electoral.

Article 8. Durada del mandat i cessament

1. El mandat de la Junta de Facultat és de tres anys.

2. Es produeix una baixa quan un membre de la Junta de Facultat:
a) deixa de pertànyer a la Facultat de Traducció i d’Interpretació;
b) renuncia a la seva condició de membre;
c) deixa de complir les condicions per les quals va ser elegit;
d) és cessat per la Junta de Facultat.
3. Els membres electes de la Junta de Facultat poden ser cessats en cas de tres absències injustificades a les reunions d'aquesta.

4. Els membres electes de la Junta de Facultat no poden ser en cap cas revocats pels seus electors.

5. Si entre els membres electes d'un col·lectiu es produeixen baixes, aquestes han de ser cobertes pels suplents corresponents en l’ordre de proclamació que hagi determinat la Junta Electoral de Facultat.

6. Al començament de cada curs acadèmic, en cas que algun estament no tingui el nombre de representants a la Junta de Facultat que li pertoquin per manca de substituts, s'hauran de convocar unes eleccions per a l'estament afectat per tal de cobrir les places vacants.

7. Si, en qualsevol moment de l'any acadèmic, un terç de les places assignades als representants d'algun estament no estan cobertes, s'hauran de convocar eleccions per a l'estament afectat per tal de cobrir les places vacants.

Article 9. Competències

1. Són competències de la Junta de Facultat:
a) Elaborar i aprovar el Reglament de la Facultat.
b) Convocar les eleccions a degà.
c) Elegir i revocar el degà.
d) Vetllar per l'execució de les polítiques d'actuació de la Facultat.
e) Aprovar els plans docents i vetllar per l'organització de la docència. f) Elaborar els projectes de plans d'estudis.
g) Participar en l'elaboració de propostes de creació de noves titulacions o de supressió de titulacions existents.
h) Aprovar el pressupost anual i la rendició de comptes de l'aplicació d'aquest pressupost al final de cada exercici.
i) Informar de la creació, modificació o supressió de departaments i de l'adscripció de centres que imparteixin les titulacions assignades a la Facultat.
j) Resoldre, a proposta dels coordinadors d'estudis, els conflictes que puguin sorgir amb els departaments i les àrees de coneixement o especialitats relatius a l’adjudicació de docència d’assignatures.
k) Proposar el nomenament de doctors honoris causa.
l) Crear comissions.
m) Assumir qualsevol altra competència que li atribueixin els Estatuts i la resta de normes aplicables.

Article 10. Funcionament

1. Les reunions de la Junta de Facultat poden ser ordinàries o extraordinàries i no poden tenir lloc durant els períodes de vacances.
2. La Junta de Facultat s'ha de reunir en sessió ordinària un cop cada trimestre acadèmic, i en sessió extraordinària, quan la convoqui el degà o a sol·licitud d'un terç dels seus membres.
3. La petició de convocatòria a instància d'un terç dels membres de la Junta s'ha de dirigir al degà i ha de fer-se per escrit, subscrit per tots els sol·licitants. L'escrit ha de contenir una justificació de la petició i la indicació dels assumptes que es proposen per a ser incorporats a l'ordre del dia. El degà ha de procedir a la convocatòria de la sessió dintre dels deu dies següents al de la petició.
4. Les convocatòries ordinàries han de ser comunicades personalment a cadascun dels membres de la Junta i, a més, s'han d'exposar al tauler d'anuncis de la Facultat. Han de ser comunicades amb una setmana d'antelació, com a mínim.
5. Les convocatòries extraordinàries s'han de convocar amb una antelació mínima de dos dies lectius.
6. Per tal que la constitució de la Junta sigui vàlida, és necessària la presència, almenys, del degà i del secretari, o de qui els substitueixi, i de la meitat dels seus membres en primera convocatòria i, com a mínim, d'un 30% dels seus membres en segona convocatòria.
7. El secretari ha d'estendre acta de cada reunió de la Junta de Facultat.
8. En cada reunió ordinària s'ha de sotmetre a votació i, si escau, s'ha d'aprovar, l'acta de la reunió ordinària anterior, i també, les de les extraordinàries.
9. Les actes provisionals s'han de lliurar als membres de la Junta de Facultat com a màxim quinze dies després d'haver tingut lloc la reunió i, un cop aprovades, s'han de fer públiques per a tots els membres de la Facultat.
10. L'ordre del dia ha de ser fixat pel degà i el seu equip.
11. L'Equip de Deganat hi ha d’incloure també els punts que siguin demanats amb 48 hores d'antelació per un membre de la Junta o més. Les modificacions de l'ordre del dia s'han de comunicar a tots els membres de la Junta.

Article 11. Adopció d'acords

1. Els acords poden adoptar-se per assentiment o per votació, ordinària o secreta, d'acord amb les regles següents:
a) Es consideren aprovades per assentiment les propostes que no suscitin cap oposició.
b) Altrament, cal fer una votació ordinària, que s'ha de realitzar aixecant la mà: en primer lloc, els que aprovin la proposta; a continuació, els que la desaprovin i, finalment, els que s'abstinguin.
c) La votació ha de ser secreta en tots els assumptes referits a persones. També ho ha de ser en altres assumptes, sempre que ho decideixi el degà o a sol·licitud del 20% dels membres presents. En tot cas ha de ser secreta l'elecció de degà.
d) Per tal de poder adoptar vàlidament un acord hi ha de ser presents, almenys, el 30% de membres de la Junta, a més del degà i el secretari, o de les persones que els substitueixin.
2. Els acords, en cas de votació, s'adopten per majoria simple, sense perjudici dels acords que, d'acord amb règims de votació específics, hagin d'adoptarse per majoria qualificada.

CAPÍTOL SEGON. COMISSIONS

Article 12. Naturalesa i composició

1. La Junta de la Facultat pot actuar en ple o en comissions. Les comissions poden ser comissions permanents, que tenen el mateix mandat que la Junta de Facultat, o comissions ad hoc, que la Junta pot crear i dissoldre segons les necessitats.
2. Les normes anteriors establertes per a la Junta de Facultat relatives a la constitució, les votacions i l'adopció d'acords són d'aplicació a les comissions.
3. Les comissions s’han d’ajustar a les característiques següents: a) Han de tenir un nombre reduït de membres, per raó d'operativitat i agilitat en la presa de decisions, garantint sempre que hi hagi representativitat de tots els sectors de la comunitat.
b) Quan la Junta de Facultat decideixi de crear una comissió, n'ha de determinar el procediment i el calendari d’elecció.
c) Els membres de les comissions han de ser elegits per la Junta de la Facultat entre els candidats presentats. Les candidatures es poden presentar per escrit amb anterioritat a la sessió de la Junta en què es faci l'elecció o durant la mateixa sessió.
d) A més dels membres electes i els membres nats, que hi tenen veu i vot, les comissions poden tenir altres membres amb veu i sense vot quan la seva experiència o càrrec ho facin recomanable.

4. Preceptivament, s’han de crear les comissions permanents següents: Comissió d’Economia Serveis i Comissió d’Ordenació Acadèmica i Titulacions.

Article 13. La Comissió d'Economia i Serveis

1. Està formada per 4 membres electes (cal garantir-hi la representació dels quatre sectors de la comunitat), l'administrador de Centre i el degà, o la persona en qui delegui, que la presideix.
2. Té com a competències:
a) Estudiar, avaluar i fer propostes relatives a:
i) la distribució de recursos econòmics de la Facultat per a despeses generals, funcionament i inversions;
ii) la creació, la modificació o la supressió dels serveis en l'àmbit de la Facultat i el seu funcionament.

b) Vetllar per la qualitat dels serveis generals que no depenen administrativament de la Facultat (per exemple: reprografia, restauració, seguretat, neteja, etc.).

Article 14. La Comissió d'Ordenació Acadèmica i Titulacions

1. Està formada pel vicedegà d'Ordenació Acadèmica, que la presideix; pels coordinadors d’estudis de les titulacions del centre, i per un mínim de 6 membres electes, entre els quals hi ha d'haver almenys un representant de cada titulació i un de cada sector de la comunitat.
2. Té com a competències:
a) Articular els mitjans perquè l'avantprojecte del pla d'estudis sigui presentat a la Junta de Facultat, i recollir-ne les propostes de modificació ulterior.
b) Elaborar propostes per a millorar la qualitat de la docència i, si escau, trametre-les a la Junta de Facultat.
c) Vetllar per la bona coordinació de la docència i de les activitats de caràcter acadèmic.
d) Assessorar el degà sobre els eventuals recursos presentats pels alumnes a propòsit d’avaluacions, quan s'esgoti la via directa de reclamació amb el professor.
e) Recollir, en primera instància, les reclamacions que afecten la qualitat de la docència, i emprendre les accions necessàries per resoldre-les.
f) Estudiar i avaluar les necessitats docents de les titulacions i, si escau, fer propostes de millora.
g) Emetre un informe a la Junta en cas de queixes pertinents de professors i d’alumnes referents a termes d’ordenació acadèmica.