Màster en Tècniques d'Investigació Social Aplicada

El màster en Tècniques d'Investigacón Social Aplicada online t'ofereix una formació especialitzada de postgrau destinada al coneixement i ús de les tècniques d'investigació avançades en el camp de les ciències socials i humanitats

Continguts

Mòdul 1. Disseny de la investigació social (9 crèdits)
Contingut general introductori en el qual es pretén explicitar les característiques i la lògica del procés de recerca, les diferents perspectives i formes de recerca i els protocols de la investigació (s'imparteix el primer any).

Procés d'investigació i dissenys d'anàlisi [PIDA]: Pedro López-Roldán, Joan Miquel Verd i Joel Martí.
Construcció d'indicadors socials [CIS]: Màrius Domínguez.
Fonts de dades [FD]: Montserrat Martínez.
Pràctica del mostreig estadístic [PME]: Julià Urrutia.

Mòdul 2. Tècniques d'investigació social quantitativa (15 crèdits)
Presentació de diversos procediments destinats a la producció i anàlisi de dades en una perspectiva metodològica d'investigació social quantitativa.

Mòdul 2.1. Primer any (9 crèdits)
Estudis per enquesta [EE]: Jordi Sauret.
Anàlisi de dades estadístiques 1 [ADE1]: Pedro López-Roldán i Sandra Fachelli.
Anàlisi de dades estadístiques 2 [ADE2]: Màrius Domínguez i Pedro López-Roldán.
Mòdul 2.2. Segon any (6 crèdits)
Anàlisi de xarxes socials [ARS]: José Luis Molina i Beatriz Patraca.
Anàlisi de dades longitudinals [ADL]: Màrius Domínguez.
Mineria de dades [MD]: Catalina Bolancé.

Mòdul 3. Tècniques d'investigació social qualitativa i participativa (15 crèdits)
Presentació de diversos procediments de producció i anàlisi d'informació en una perspectiva metodològica d'investigació social qualitativa i participativa.

Mòdul 3.1. Primer any (9 crèdits)
Tècnica d'entrevista [TE]: Inmaculada Montero.
Tècnica de grups de discussió [TGD]: Lluís Sáez.
Anàlisi de textos i del discurs[ATD]: Joan Miquel Verd.
Investigació-acció participativa [IAP]: Jordi Pascual.
Mòdul 3.2. Segon any (6 crèdits)
Anàlisi microsocial [AM]: Oriol Barranco.
Mètode biogràfic [MB]: Elisabet Tejero i Laura Torrabadella.
Tècnica Delphi [TD]: Joel Martí.
Tècniques audiovisuals [TA]: Dafne Muntanyola.
Estudis de prospectiva [EP]: Enric Bas.

Mòdul 4. Seminaris d'aplicació de les tècniques d'investigació social (12 crèdits)
El mòdul s'organitza a partir de sessions programades cada curs acadèmic a manera de seminaris especialitzats destinats al tractament dels diversos àmbits i temàtiques de la investigació social que permeten conèixer la pràctica professional i més aplicada de la investigació social.

Mòdul 4.1. Primer any (6 crèdits)
Programari per a les ciències socials [SCS]: Pedro López-Roldán, Màrius Domínguez i Joan Manel Sánchez.
Anàlisi de les desigualtats socials [ADS]: Sandra Fachelli, Amedeo Piolatto.
Estudis d'opinió i electorals [EOE]: Jordi Muñoz.
Mòdul 4.2. Segon any (6 crèdits)
Investigació de mercats i estudis de consum [IMEC]: Sergio Rodríguez.
Avaluació de polítiques públiques [EPP]: Montse Simó.
Tècniques avançades: Simulació Social [SS]: Francisco Javier Miguel Quesada
Tècniques avançades: Anàlisi Causal [AC]: Màrius Domínguez.
Big Data i Investigació Social [BDIS]: Modesto Escobar.

Mòdul 5. Treball Final de Màster o de Diplomatura de Postgrau (9 crèdits / 5 crèdits)
- L'obtenció del Màster conclou amb l'elaboració i defensa pública d'un treball d'investigació original.
- El treball deurà definir una problemàtica d'investigació i destacarà en particular els elements de reflexió metodològica que caracteritzin l'estudi. Ha de tenir com a característica un enfocament multimètode.
- Poden ser el resultat d'un treball d'investigació nou, o bé basats en una experiència de treball professional pròpia, o bé es podran realitzar a partir de la vinculació a una pràctica professional en el si d'una empresa o organisme vinculat al Màster.

Mòdul 1. Tècniques d'Investigació Social

Assignatura Crèdits Caràcter

Disseny de la investigació social

9 ECTS

Obligatòria

Tècniques d'investigació social quantitativa I

9 ECTS

Obligatòria

Tècniques d'investigació social qualitativa i participativa I

9 ECTS

Obligatòria

Seminaris d'aplicació de les tècniques d'investigació social I

6 ECTS

Obligatòria

Mòdul 2. Segon any màster

Assignatura Crèdits Caràcter

Tècniques d'investigació social quantitativa II

6 ECTS

Obligatòria

Tècniques d'investigació social qualitativa i participativa II

6 ECTS

Obligatòria

Seminaris d'aplicació de les tècniques d'investigació social II

6 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de Màster

9 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Per tal d'obtenir el màster es poden seguir dues opcions:

- Matricular-se directament l'estudi complert.
- Matricular-se a la diplomatura i una vegada superada, matricular-se al segon any de màster.

Programes relacionats

Postgrau en Tècniques d'Investigació Social

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Conèixer de manera teòrica, tècnica i aplicada, els mètodes i tècniques avançats d'investigació social des d'una perspectiva multiestratègica en un nivell avançat de formació de postgrau.
- Conèixer els aspectes professionalitzadors i d'ocupabilitat en investigació aplicada a empreses i institucions
- Ser capaç de dissenyar un objecte i un procés d'investigació de caràcter empíric i/o aplicat utilitzant tècniques d'investigació qualitativa i quantitativa en un nivell avançat de formació de postgrau.
- Ser capaç de triar, dissenyar i aplicar amb rigor els mètodes i tècniques pertinents i adequats amb relació a l'objecte d'estudi en un nivell avançat de formació de postgrau,.
- Ser capaç d'examinar críticament una investigació des del punt de vista metodològic, identificant els diferents dissenys, mètodes i tècniques, la seva conveniència i les seves mancances a partir del nivell avançat de formació de postgrau.

Competències transversals

- Analitzar i avaluar els aspectes metodològics de les publicacions especialitzades d'investigacions aplicades.
- Cercar i usar informació complexa i especialitzada.
- Elaborar formalment documents acadèmics i articles d'investigació.
- Vehicular interessos de coneixement amb la diversitat de tècniques d'investigació.
- Fomentar el treball col.laboratiu en equip
- Presentar i defensar correctament en públic els projectes personals o col.lectius.

Títol que s'obté

Màster en Tècniques d'Investigació Social Aplicada

Vols rebre més informació?