Assignatura Crèdits Caràcter

Introducció a la cardiologia clínica

6 ECTS

Obligatòria

Introdució a la radiologia clínica

6 ECTS

Obligatòria

Teoria i pràctica de la cardio-RM

9 ECTS

Obligatòria

Teoria i pràctica de la cardio-TC

9 ECTS

Obligatòria

Planificació, interpretació i informe d'estudis de cardio-ressonància magnètica

10 ECTS

Obligatòria

Planificació, interpretació i informe d'estudis de cardio-tomografia computaritzada

10 ECTS

Obligatòria

A6 - Treball de fi de màster

10 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Conèixer la fisiopatologia i la clínica cardiològiques aplicades al Diagnòstic per Imatge.

- Conèixer les bases de les tècniques radiològiques de Ressonància Magnètica i de Tomografia Computaritzada en general, i específicament, en les seves aplicacions en Cardiologia.

- Decidir, des del coneixement de la fisiopatologia i la clínica cardiològiques, la indicació per a la pràctica d'una exploració de CRM ò CTC.

- Dirigir una exploració de CRM ò CTC, analitzar la informació obtinguda, i elaborar un informe complet de la prova.

- Integrar els resultats de l'exploració en el conjunt de dades de cada pacient de manera que resulti orientativa pel cardiòleg clínic en la presa de decisions.

- Impartir docència en Imatge Cardíaca Avançada a altres professionals no iniciats.

- Concebre i portar a terme projectes de recerca clínica basats en Tècniques Avançades de Diagnòstic per Imatge en Cardiologia.

- Organitzar i dirigir una Secció o Unitat de Imatge Cardíaca Avançada

Competències transversals

- Establir una relació positiva amb el pacient basada en la informació del potencial de les tècniques per a aportar solucions al diagnòstic del seu cas.

- Relacionar-se amb estaments professionals sanitaris no facultatius (Tècnics en Diagnòstic per Imatge, Infermeria).

- Treball en equip en l'entorn cardiològic i en la relació amb altres especialistes cardiòlegs (clínics, personal de l'àrea de Hemodinàmica, cirurgians).

- Comunicar-se amb personal mèdic en formació.

- Adquirir criteri en els aspectes de recerca clínica aplicada.

Títol que s'obté

Màster de Formació Permanent en Tècniques Avançades de Diagnòstic per Imatge en Cardiologia

Vols rebre més informació?