Assignatura Crèdits Caràcter

Gerontologia Fonamental i Propedèutica en Psicogeriatria

6 ECTS

Obligatòria

Neurogeriatria, Deteriorament Cognitiu i Demències

9 ECTS

Obligatòria

Psiquiatria Geriàtrica

6 ECTS

Obligatòria

Terapèutica en Psicogeriatria

6 ECTS

Obligatòria

Atenció Social, d'Infermeria, Ocupacional i Rehabilitadora. Recursos Assistencia

6 ECTS

Obligatòria

Pràctiques

12 ECTS

Obligatòria

Treball Fi de Màster

15 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Valorar els principals condicionants de salut i malaltia en l'edat avançada.
- Conèixer la comorbiditat física mes freqüent en ancians amb trastorns mentals
- Reconèixer les principals síndromes psicogeriàtriques
- Desenvolupar habilitats per a l'entrevista clínica en Psicogeriatria
- Avaluar psicopatològica, funcional i cognoscitiva al pacient ancià i triar adequadament les exploracions complementàries
- Integrar el context social, ambiental i de creences en l'avaluació sistemàtica dels problemes de salut mental de la gent gran
- Capacitació pel maneig terapèutic global en Psicogeriatria: us correcte i riscos associats a la psicofarmacologia. Indicacions de les teràpies no farmacològiques
- Conèixer dels dilemes ètics i qüestions legals més freqüentment implicades en l'assistència als malalts psicogeriàtrics
- Capacitat pel maneig de qüestions clíniques i assistencials relacionades amb el final de la vida
- Respondre a les necessitats dels cuidadors
- Orientar l'assignació de recursos assistencials
- Desenvolupar habilitats pel treball interdisciplinar amb pacients ancians
- Aplicar la metodologia d'investigació científica a l'àmbit de la Psicogeriatria

Competències transversals

- Treballar de forma interdisciplinar
- Detectar precoçment necessitats
- Prendre decisions en l'àmbit clínic i assistencial
- Capacitat pel maneig de l'entorn
- Capacitat per moure's en diferents models assistencials
- Explorar símptomes psicològics complexos
- Habilitar per al treball de recerca
- Tenir en compte les dimensions ètiques en el treball
- Capacitat d'autocrítica

Títol que s'obté

Màster en Psicogeriatria

Vols rebre més informació?