Màster en Psicobiologia i Neurociència Cognitiva

Proporcionar coneixements actualitzats perquè l'alumne aprengui com el cervell organitza i controla els processos mentals i el comportament

Continguts

- Naturalesa de la ment i el comportament.
- Fisiologia i anatomia bàsiques del sistema nerviós.
- Percepció sensorial i control nerviós del moviment.
- Somni i motivació (ritmes biològics, son i vigília, fam i set, conducta sexual i
parental, reforç i addicció).
- Estats de la ment i processos de la intel.ligència (atenció, emoció, aprenentatge
i memòria, llenguatge, consciència).
- Evolució del cervell i les funcions mentals.
- Evolució filogenètica del comportament humà.
- Genètica de la cognició i el comportament.
- Avaluació neuropsicològica.

Assignatura Crèdits Caràcter

Introducció i sistemes sensorials i perceptius

15 ECTS

Obligatòria

Son i motivació

12 ECTS

Obligatòria

Estats de la ment i processos de la intel·ligència

12 ECTS

Obligatòria

Evolució del cervell i les funcions mentals, Genètica de la cognició i el comportament; Avaluació neuropsicològica

12 ECTS

Obligatòria

Treball Fi de Màster

9 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Posseir coneixements que permetin una comprensió sistemàtica de la Psicobiologia en general.
- Posseir coneixements que permetin una comprensió sistemàtica dels processos sensorials perceptius i motors i els seus mètodes d'investigació.
- Posseir coneixements que permetin una comprensió sistemàtica dels processos motivacionals del cervell humà i els seus mètodes d'investigació.
- Posseir coneixements que permetin una comprensió sistemàtica dels processos de la intel.ligència (atenció, emocions, aprenentatge i memòria, llenguatge) i els seus mètodes d'investigació.
- Posseir coneixements que permetin una comprensió sistemàtica de les bases genètiques i evolutives dels processos mentals i les seves principals alteracions.
- Adquirir experiència i capacitat per concebre, dissenyar i posar en pràctica un procés d'investigació sobre alguna temàtica de la psicobiologia.
- Desenvolupar capacitat per analitzar críticament i emetre judicis sobre el coneixement actual del cervell i els processos mentals.

Competències transversals

- Millorar l'experiència i capacitat de treball individual mitjançant instruments informàtics i fonts documentals diverses.
- Millorar la capacitat d'interacció amb altres estudiants i professors en fòrums i comunicació telemàtica.
- Millorar la capacitat de comunicació científica del alumne, particularment el llenguatge i les formes de presentació i representació de dades, observacions experimentals i teories.

Títol que s'obté

Màster de Formació Permanent en Psicobiologia i Neurociència Cognitiva

Vols rebre més informació?