Continguts

El primer trimestre consistirà en cursos teòrics / fundacionals sobre decreixement, justícia ambiental, economia alternativa i ecologia política.

El segon trimestre proporcionarà cursos especialitzats sobre els béns comuns; eines metodològiques com ara metodologia Q, anàlisi del metabolisme social o avaluació multicriteri, juntament amb cursos de desenvolupament professional, com ara cursos sobre com establir un negoci social, escriure per a la premsa, dirigir una campanya d'ONG, peer-to-peer, aprendre eines legals per la justícia ambiental o facilitar un procés grupal.

El tercer trimestre consistirà en el projecte final. Es durà a terme individualment o en grup. El projecte final pot ser el resultat d'una investigació científica o d'una activitat no acadèmica com produir un documental, escriure un article per a un diari, preparar un pla de negocis per a una empresa social o organitzar una campanya per a una ONG.

Assignatura Crèdits Caràcter

Theoretical and Conceptual Foundations of Degrowth

6 ECTS

Obligatòria

Environmental Justice: Origins, Theory, Issues and Movements

6 ECTS

Obligatòria

Political Ecology and Degrowth Economics

9 ECTS

Obligatòria

Transformations

6 ECTS

Obligatòria

Methodological Applications for Action-Research

9 ECTS

Obligatòria

Professional skills in Environmental Justice and Degrowth

9 ECTS

Obligatòria

Final Project

15 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquest estudi es pot cursar mitjançant les següents opcions:

- Matricular al programa sencer

- Matricular individualment cada curs, i un cop superats tots, matricular el treball de fi de màster.

Programes relacionats

Curs en Environmental Justice: Origins, Theory, Issues and Movements
Curs en Methodological Applications for Action-Research
Curs en Political Ecology and Degrowth Economics
Curs en Professional skills in Environmental Justice and Degrowth
Curs en Theoretical and Conceptual Foundations of Degrowth
Curs en Transformations

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

El programa es centra en competències teòriques, metodològiques i també pràctiques i professionals
- Treballar amb conceptes clau en ecologia política, decreixement i economia alternativa; com ara la teoria dels béns comuns, el metabolisme social, les cures, les alternatives al desenvolupament, la desmaterialització, les fronteres d'extracció de recursos o el producte intern brut.
- Aplicar diferents eines metodològiques tant qualitatives com quantitatives per l'anàlisi rigorosa de problemes ambientals i socials per dur a terme projectes d'investigació participativa i investigació-acció.
- Ser capaç d'identificar les necessitats de recerca, formular les preguntes de recerca i identificar les eines metodològiques i la informació necessària per dur a terme investigació-acció
- Saber identificar les necessitats i planejar els passos per establir una demanda o una campanya contra una agència o companyia contaminant
- Identificar buits i iniciar un negoci sense ànim de lucre o cooperatiu que cobreixi necessitats humanes reals i creï valor social.
- Realitzar una campanya de comunicació utilitzant xarxes socials i sabrà com dirigir-se als periodistes i comunicar investigacions complexes.

Competències transversals

- Comunicar coneixements i investigacions a audiències especialitzades i no especialitzades.
- Treballar en equip tant en el mateix camp com en un context interdisciplinaris, i desenvolupar actituds i habilitats per a la participació i la col.laboració en un equip d'investigació o organitzacions
- Escriure diferents tipus de textos; de treballs acadèmics a informes de polítiques, premsa, blocs o consultories.
- Utilitzar dinàmiques de grup i altres habilitats de facilitació grupal per a poder facilitar processos participatius, reunions i presentacions.

Títol que s'obté

Master's Degree in Political Ecology. Degrowth and Environmental Justice

Vols rebre més informació?