Assignatura Crèdits Caràcter

Bases fisiològiques de la reproducció. Esterilitat masculina i femenina. Patologia de la regulació neuro-endocrina i uterina.

6 ECTS

Obligatòria

El diagnòstic en reproducció i modalitats de tractactament farmacologic

6 ECTS

Obligatòria

Tècniques de reproducció assistida

6 ECTS

Obligatòria

Complicacions de les tècniques de RA. Hàbits de vida i reproducció

6 ECTS

Obligatòria

Genètica i reproducció. Altres aspectes relacionants amb la reproducció assistida

6 ECTS

Obligatòria

El laboratori en Reproducció assistida

6 ECTS

Obligatòria

Metodologia de la investigació i anàlisi de dades. Recerca i comunicació

6 ECTS

Obligatòria

Practicum

12 ECTS

Obligatòria

Treball fi de màster

6 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Adquirir la capacitar de diagnosticar una parella estèril dins el centre de reproducció assistida.
- Assumir els coneixements per coordinar un programa d'Ovodonació.
- Informar als pacients de totes les opcions diagnòstiques i terapèutiques específiques pel seu cas.
- Estar preparat per realitzar histeroscòpies diagnòstiques i quirúrgiques.
- Realitzar tècniques de reproducció assistida, puncions fol·liculars, transferències d'embrions, preparacions seminals, estructura i organització d’un laboratori.
- Organitzar metodològicament la investigació pròpia o col·lectiva del seu centre.
- Prendre decisions, per solucionar problemes o complicacions que puguin sortir en qualsevol moment del procediment de la tècnica de reproducció.

Competències transversals

- L'alumnat estarà preparat per crear bases de dades i analitzar-les.
- L'alumnat estarà preparat per la comunicació escrita i verbal dels seus coneixements.
- Assumir els objectius efectius que li permetin treballar en equip per prendre decisions consensuades.
- Assumir el valorar i discutir en sessió pública cadascuna de les indicacions- contraindicacions de les tècniques de reproducció assistida.
- Mantenir un comportament ètic davant de les sol·licituds reproductives
- Avaluar de manera continua els resultats de la seva feina amb preocupació per la qualitat.
- Adquirir la capacitat de adaptació a les noves situacions tecnològiques.
- Gestionar el projectes de investigació

Títol que s'obté

Màster en Medicina Reproductiva Humana

Vols rebre més informació?