Assignatura Crèdits Caràcter

Introducció infermeria perioperatòria

10 ECTS

Obligatòria

Atenció d'infermeria al malalt en procés quirúrgic (Part I)

10 ECTS

Obligatòria

Atenció d'infermeria al malalt en procés quirúrgic (Part II)

10 ECTS

Obligatòria

Pràcticum I. Pràctiques bàsiques

10 ECTS

Obligatòria

Pràcticum II. Práctiques avançades

10 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de Màster

10 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Prestar una atenció sanitària tècnica i professional al malalt quirúrgic i la seva família, adequada a les necessitats de les persones i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables

- Demostrar que compren sense prejudicis a les persones considerant aspectes físics, psicològics i socials com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les opinions, creences i valors garantitzant el dret a la intimitat a través de la confidencialitat i el secret professional en l'àmbit del malalt quirúrgic.

- Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i consentiment informat en la presa de decisions d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut malaltia .

- Treballar amb l'equip de professionals com a unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni, multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altres presones de les organitzacions assistencials

- Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de manera efectiva.

Competències transversals

- Col.laborar i integrar-se en grups i equips de treball
- Identificar, analitzar i prendre l'opció resolutiva més adients per a donar resposta als problemes de l'àmbit professional de forma eficaç i eficient
- Expressar-se de forma fluida, coherent i adequada a les normes establertes tant de forma oral com escrita
- Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos
- Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per a desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
- Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
- Adaptar-se de forma eficaç a noves situacions en el context canviant i dinàmic de la pràctica professional.
- Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situació complexa.

Títol que s'obté

Màster de Formació Permanent en Infermeria Perioperatòria

Vols rebre més informació?