Mòdul 1. Part Comuna

Assignatura Crèdits Caràcter

Genètica Molecular i Citogenètica

15 ECTS

Obligatòria

Genètica Mèdica

10 ECTS

Obligatòria

Salut Pública i Estadística

9 ECTS

Obligatòria

Aspectes Psico-socials de les Malalties Genètiques

15 ECTS

Obligatòria

Embriologia i Reproducció

10 ECTS

Obligatòria

Genètica Bioquímica

6 ECTS

Obligatòria

Treball Final de Màster

10 ECTS

Obligatòria

Mòdul 2. Especialitat en Assessorament Genètic

Assignatura Crèdits Caràcter

Assessorament Genètic Avançat

9 ECTS

Optativa

Practicum Assessorament Genètic- Nivell Bàsic

15 ECTS

Optativa

Practicum Assessorament Genètic-Nivell Intermedi

15 ECTS

Optativa

Practicum Assessorament Genètic- Nivell Avançat

6 ECTS

Optativa

Mòdul 3. Especialitat en Genètica Clínica

Assignatura Crèdits Caràcter

Genètica Clínica Avançada

9 ECTS

Optativa

Practicum Genética Clínica-Nivell Bàsic

15 ECTS

Optativa

Practicum Genètica Clínica-Nivell Intermedi

15 ECTS

Optativa

Practicum Genètica Clínica-Nivell Avançat

6 ECTS

Optativa

Mòdul 4. Especialitat en Laboratori de Genètica

Assignatura Crèdits Caràcter

Funcionament del Laboratori de Genètica

9 ECTS

Optativa

Practicum Laboratori De Genètica-Nivell Bàsic

15 ECTS

Optativa

Practicum Laboratori De Genètica-Nivell Intermedi

15 ECTS

Optativa

Practicum Laboratori De Genètica- Nivell Avançat

6 ECTS

Optativa

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

Especialitat en assessorament genètic:

- Avaluar la història clínica i familiar d’un pacient, així com dels resultats d'estudis genètics previs, per tal de determinar els models d'herència possibles i identificar els familiars a risc.
Valorar i calcular el risc d'ocurrència i de recurrència d'una malaltia a partir de la història familiar i les proves realitzades, amb l'objectiu de poder oferir una informació precisa a l'individu o a altres membres de la seva família que puguin patir o transmetre una malaltia genètica.

- Adquirir habilitats comunicatives avançades que permetin transmetre conceptes complexos de forma precisa i clara al pacient i a la seva família.

- Assolir la capacitat de valoració de la situació psicosocial del receptor, considerant aspectes emocionals, ètics, socials i culturals que envolten el diagnòstic d'una malaltia genètica i entendre com aquests factors afecten a la recepció de la informació per a adequar la seva transmissió.

- Prendre consciència dels judicis de valor i creences pròpies per tal de reduir la influència sobre el procés d'assessorament i ser capaç de proporcionar un acompanyament emocional i un assessorament genètic no directiu, que permeti al receptor prendre les seves pròpies decisions informades.

- Desenvolupar la capacitat de revisió del propi treball, de forma individual i supervisat per tercers, per tal d'identificar aspectes de millora i actuar amb el màxim rigor possible.

- Valorar les proves genètiques disponibles per al diagnòstic molecular d'una malaltia genètica (sensibilitat, especificitat) i conèixer les indicacions de cadascuna d'elles.

- Identificar, conèixer i posar a disposició del pacient o família recursos que permetin adaptar-se a la nova situació després del diagnòstic d'una malaltia i que proporcionin suport mèdic, educatiu, emocional i social a llarg termini.

- Adquirir les habilitats i el mètode científic necessaris per a dur a terme projectes d'investigació científics en l'àmbit de la genètica.


Especialitat en Genètica Clínica:

- Realitzar i avaluar la història clínica i familiar d'un pacient sabent interpretar i donar valor a les dades més rellevants.

- Interpretar un arbre genealògic i calcular el risc d'ocurrència i recurrència d'una malaltia genètica per tal de poder informar al pacient i als seus familiars d'aquest risc i de la possibilitat d'estudi genètic.

- Ser capaç de realitzar un abordatge global del pacient, que permeti orientar un diagnòstic clínic considerant exploracions prèvies, tant estudis genètics ja realitzats com d'altres exploracions complementàries.

- Adquirir la capacitat de realitzar una exploració dismorfològica del pacient de forma completa, rigorosa i ordenada.

- Utilitzar les bases de dades de diagnòstic disponibles per tal de realitzar un diagnòstic diferencial.

- Entendre les diferents tècniques moleculars disponibles i els seus beneficis i limitacions, per tal d'aplicar la prova diagnòstica més adequada en cada pacient.

- Establir un pla de seguiment i de maneig clínic adequat al pacient i coordinar un seguiment multidisciplinari quan sigui necessari.

- Adquirir habilitats comunicatives que permetin transmetre conceptes complexos de forma precisa i clara al pacient i a la seva família.

- Desenvolupar habilitats i el mètode científic necessaris per a dur a terme projectes d'investigació científics en l'àmbit de la genètica.

Especialitat en Laboratori de Genètica:

- Entendre el funcionament i base científica de les diferents tècniques de diagnòstic genètic i les eines necessàries per al seu desenvolupament.

- Organitzar i gestionar un laboratori de genètica assistencial incloent el coneixement de les diferents normatives de qualitat especifiques de l'àrea.

- Valorar les proves genètiques disponibles per al diagnòstic molecular d'una malaltia (sensibilitat, especificitat) i con?

Competències transversals

- Desenvolupar la capacitat de treball en equips multidisciplinaris, interaccionant de manera efectiva i adequada amb els diferents actors.

- Assolir competències avançades per a la comunicació efectiva, tant oral com escrita, a altres professionals i al públic general.

- Adquirir capacitat crítica en relació a les grans quantitats de dades disponibles actualment per a ser capaços de seleccionar la informació rellevant i fiable per a la pràctica professional.

- Desenvolupar habilitats avançades en cerca d‘informació fent ús de les noves tecnologies disponibles.

Títol que s'obté

- Màster de Formació Permanent en Genètica Assistencial especialitat en Assessorament
Genètic

- Màster de Formació Permanent en Genètica Assistencial especialitat en Genètica Clínica

- Màster de Formació Permanent en Genètica Assistencial especialitat en Laboratori de
Genètica

Vols rebre més informació?