Continguts

- Programa teòric:
Consistirà en classes-seminaris impartits al llarg de l'any natural. El temari abarcarà un ampli ventall de patologia gastroenterológica, hepàtica i nutricional.
Constarà de classes específiques per als alumnes així com la incorporació a la pràctica habitual docent de la Unitat i de l'Hospital, sessions clíniques, clínic-radiològiques, clínic-patològiques, seminaris, etc.

Consta de 50 classes teòriques específiques de les matèries donades per especialistes dels temes.

- Pràctica clínica:
Realitzada en la Unitat de Gastroenterologia, Hepatologia, Suport Nutricional i Transplantament Hepàtic Pediàtric de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Incorporació activa a l'assistència dels pacients ingressats i ambulatoris de la unitat, així com, dels pacients de la Unitat de Fibrosi Quistica, i dels interconsultats d'altres subespecialitats. Aquesta pràctica clínica s'efectuarà amb facultatius de l'especialitat i especialistes d'altres àrees relacionades.

- Formació bàsica en tècniques específiques de l'especialitat.
Fibroendoscopia, Phmetria, test d'hidrogen, tècniques d'estudi de femtes, test d'al·lèrgia alimentària, test de la suor, manometria, test d'Urea, test de funcionalisme hepàtic, etc.

- Treball final
S'assignarà un treball d'investigació relacionat amb l'especialitat de cada alumne el qual serà tutelat per un professor individualitzat.

- L'alumne/a s'incorporarà a l'horari habitual de la Unitat/Hospital (de 8 a 17 hores) per rebre el programa teòric i la formació pràctica.

Assignatura Crèdits Caràcter

Nutrició clínica, creixement i desenvolupament

10 ECTS

Obligatòria

Patologia digestiva

10 ECTS

Obligatòria

Malaltia inflamatòria intestinal

10 ECTS

Obligatòria

Hepatopatia i trasplantament hepàtic

10 ECTS

Obligatòria

Fibròsi quística

10 ECTS

Obligatòria

Treball de Fi de Màster

10 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Atendre pacients tant hospitalitzats com ambulatoris adquirint experiència en les diferents tècniques relacionades amb l'especialitat (fibroendoscòpia, pHmetria, test de l'alè, estudi de femta, test d'al.lèrgia alimentària, tests de funcionalisme hepàtic ...)

- Adquirir certa experiència amb les tècniques d'imatge pròpies de l'especialitat.

- Adquirir certa experiència amb els coneixements anatomopatològics propis de l'especialitat.

- Aprendre a valorar i tractar una gran diversitat de malalties agudes i cròniques de l'aparell digestiu.

- Proporcionar assistència tècnica i resposta a les consultes d'altres subespecialitats pediàtriques del seu entorn.

- Assegurar la transició de les patologies cròniques a les unitats d'adults; cooperar amb els gastroenteròlegs d'adults tant en el treball clínic com en el de recerca.

- Aprendre a valorar els pacients amb hepatopaties agudes i / o cròniques

- Aprendre a valorar i seguir els pacients sotmesos a trasplantament hepàtic.

- Aprendre a valorar i seguir els pacients subsidiaris de trasplantament intestinal.

- Adquirir la capacitat per participar en activitats docents de forma regular i per realitzar programes d'investigació i publicació dels seus resultats.

Competències transversals

- Habilitat per treballar en equips multidisciplinaris.

- Habilitat per a la presa de decisions.

- Habilitat per al treball de recerca.

- Capacitat per ser crítics i analítics amb la informació.

- Capacitat per a ser autocrítics amb la pràctica pròpia.

- Compromís ètic i social.

Títol que s'obté

Màster en Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica

Vols rebre més informació?