Assignatura Crèdits Caràcter

Llengua Àrab Moderna

15 ECTS

Obligatòria

Producció artística i cultural al món àrab contemporani

10 ECTS

Obligatòria

Història i societats Àrabs Contemporànies

10 ECTS

Obligatòria

Pensament, religió i espiritualitat al món àrab d'avui

9 ECTS

Obligatòria

Mitjans de comunicació en llengua àrab

6 ECTS

Obligatòria

Treball final de màster

10 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Desenvolupar el conjunt de competències lingüístiques en àrab de l'estudiant, que passarà d'un nivell B1 a un nivell C2 del MECR. La consolidació d'aquest nivell li permetrà, entre d'altres:
- Analitzar i comentar críticament textos en llengua àrab, especialment aquells que versin sobre temes relatius a la realitat àrab contemporània.
- Produir textos en llengua àrab amb un discurs argumentat, rigorós i crític.

- Conèixer la situació sociolingüística de l'àrab, i desenvolupar una consciència metalingüística en relació amb aquesta llengua a través de l'aprenentatge i ensenyament de l'àrab com a llengua estrangera.

- Conèixer les estructures socials i polítiques del món àrab contemporani.

- Conèixer les principals veus dins el pensament àrab contemporani, tan laiques com religioses.

- Conèixer les manifestacions artístiques i culturals del món àrab contemporani.

- Conèixer els diferents canals de comunicació (tradicionals i alternatius) i el seu impacte en les societats àrabs contemporànies.

- Dissenyar, planificar i elaborar un treball de recerca acadèmica en l'àrea dels estudis àrabs contemporanis.

Competències transversals

- Argumentar les idees pròpies des d'una perspectiva científica.

- Utilitzar els recursos bibliogràfics i tecnològics per dur a terme una investigació en els camps de la lingüística, la literatura i la història àrabs.

- Prendre consciencia de l'Altre a partir de l'exposició i l'anàlisi de les seves formes d'expressió i de pensament, la qual cosa implica:
- Demostrar una actitud de respecte vers les opinions, valors, comportaments i pràctiques d'altres investigadors i professionals;
- Desenvolupar una perspectiva crítica vers els discursos propis i aliens.

Títol que s'obté

Master in Contemporary Arabic Studies

Vols rebre més informació?