Assignatura Crèdits Caràcter

Des de les arrels a la projecció de la dansa moviment teràpia

9 ECTS

Obligatòria

Intervencions en dansa moviment teràpia

6 ECTS

Obligatòria

Autoexperiència i autoanàlisi I

12 ECTS

Obligatòria

Pilars teòrics de la dansa moviment teràpia

9 ECTS

Obligatòria

Metodologia contrastada: investigació

6 ECTS

Obligatòria

Pràctica clínica supervisada I

9 ECTS

Obligatòria

Pràctica clínica supervisada II

9 ECTS

Obligatòria

Aprofundiment en la observació i l'anàlisi

9 ECTS

Obligatòria

Autoexperiència i autoanàlisi II

9 ECTS

Obligatòria

Fonaments teòrics i intervencions en dansa moviment teràpia

10 ECTS

Obligatòria

Pràctica clínica supervisada III

12 ECTS

Obligatòria

Pràctica clínica supervisada IV

10 ECTS

Obligatòria

Treball de final de màster

10 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Identificar, reconèixer i relacionar les tècniques bàsiques d'intervenció en DMT. Adquirir i ampliar un vocabulari anatòmic, analitzar els moviments del propi cos per tal d'explorar i identificar els possibles significats.
- Desenvolupar les habilitats de comunicació interpersonal i terapèutica. Definir la capacitat emocional i empàtica de l'estudiant per poder treballar amb pacients afectats per trastorns greus. Reconèixer i identificar possibilitats d'intervenció en el context clínic.
- Conèixer i relacionar els coneixements teòrics sobre els diferents corrents psicoterapèutics i aplicar-los en el desenvolupament de la pràctica clínica. Identificar les connexions entre la teoria i la pràctica clínica
- Identificar, diferenciar i relacionar les variables que afecten la dinàmica d'un grup. Aprendre a diagnosticar i afrontar els fenòmens d'un grup entenent el seu desenvolupament i deixant constància de les fases per les quals sol passar.
- Utilitzar i posar en pràctica els diferents sistemes d'anàlisi de moviment. Conèixer perfils de moviment i les seves diferents psicopatologies. Identificar els moviments significatius de les bases evolutives psicosocials. Identificar patrons patològics i normals en la interacció de mare i infant.
- Organitzar l'espai terapèutic. Desenvolupar les habilitats de comunicació interpersonal i terapèutica en les diferents poblacions de la pràctica clínica.
- Identificar la problemàtica i les possibles necessitats de les diferents poblacions ateses en la pràctica clínica.
- Demostrar la capacitat de treball dins d'un equip de professionals, iniciant-se en la pràctica clínica. L'alumne serà capaç de desenvolupar i portar casos clínics sota supervisió grupal.
- Reconèixer i relacionar l'ús dels conceptes de transferència i contratransferència.
- Aplicar i sintetitzar els nous coneixements i competències adquirits durant la formació i l'ús de bibliografia especialitzada. Capacitat d'estructurar, formular i desenvolupar un treball d'investigació obligatori per assolir el títol de màster de formació permanent.

Competències transversals

- Desenvolupar capacitats per reflexionar sobre el contingut i el procés de la pròpia pràctica terapèutica.
- Aprendre a adaptar-se a situacions noves i treballar en equip.
- Aprendre a coordinar altres professionals i equips multidisciplinaris, i a cooperar-hi.
- Resoldre els problemes que es puguin produir en la pràctica professional.
- Reconèixer temàtiques interculturals i de diversitat.
- Conèixer possibilitats i mètodes de recerca.
- Integrar una perspectiva ètica al treball clínic.

Títol que s'obté

Màster de Formació Permanent en Dansa Moviment Teràpia

Vols rebre més informació?