Mòdul 1. Dansa Moviment Teràpia

Assignatura Crèdits Caràcter

Bases de la Dansa Moviment Teràpia

10 ECTS

Obligatòria

Dansa Moviment Teràpia: Autoexperiència i autoanàlisi

10 ECTS

Obligatòria

Pilars teòrics de la Dansa Moviment Teràpia

10 ECTS

Obligatòria

Mòdul 2. Segon Curs

Assignatura Crèdits Caràcter

Dansa Moviment Teràpia: Aprofundiment d'experiència i d'anàlisi

10 ECTS

Obligatòria

Pilars teòrics i intervencions en Dansa Moviment Teràpia

10 ECTS

Obligatòria

Pràctica clínica supervisada: Institució i població I

10 ECTS

Obligatòria

Pràctica clínica supervisada: sessió I

10 ECTS

Obligatòria

Mòdul 3. Tercer Curs

Assignatura Crèdits Caràcter

Pràctica clínica supervisada: Institució i població II

10 ECTS

Obligatòria

Pràctica clínica supervisada: sessió II

10 ECTS

Obligatòria

Mòdul 4. Treball Fi de Màster

Assignatura Crèdits Caràcter

Treball fi de Màster

10 ECTS

Obligatòria

Itineraris

El màster en Dansa Moviment Teràpia es pot cursar mitjançant dues opcions:

- Matricular-se al màster sencer

- Matricular-se a la diplomatura de postgrau en Dansa Moviment Teràpia que forma part del màster, un cop superada, matricular-se a la resta de crèdits i el Treball de fi de màster.

Programes relacionats

Postgrau en Dansa Moviment Teràpia

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Identificar, reconèixer i relacionar les tècniques bàsiques d'intervenció en DMT. Adquirir i ampliar un vocabulari anatòmic, analitzar els moviments del propi cos per tal d'explorar i identificar els possibles significats.
- Desenvolupar les habilitats de comunicació interpersonal i terapèutica. Definir la capacitat emocional i empàtica de l'estudiant per a poder treballar amb pacients afectats per trastorns greus. Conèixer i identificar possibilitats d'intervenció dins el context terapèutic.
- Reconèixer i relacionar els coneixements teòrics sobre les diferents corrents psicoterapèutiques i aplicar-los en el desenvolupament de la pràctica clínica. Identificar les connexions entre la teoria i la pràctica clínica
- Identificar, diferenciar i relacionar les variables que afecten la dinàmica d'un grup. Aprendrà a diagnosticar i enfrontar els fenòmens d'un grup, entenent el seu desenvolupament, deixant constància de les fases per les quals solen travessar.
- Utilitzar i practicar el sistemes d'anàlisi de moviment diferents. Conèixer perfils de moviment i les seves diferents psicopatologies. Identificar els moviments significatius de les bases evolutives psicosocials. Identificar patrons patològics i normals en la interacció de mare i infant.
- Organitzar l'espai terapèutic. Desenvolupar les habilitats de comunicació interpersonal i terapèutica en totes les poblacions (adults, nens i adolescents).
- Identificar la problemàtica i les possibles necessitats de les diferents poblacions de forma específica (adults, nens i adolescents).
- Demostrar la capacitat de treball dins d'un equip de professionals, iniciant-se en la pràctica clínica. L'alumne serà capaç de desenvolupar i portar casos clínics sota supervisió grupal.
- Reconèixer i relacionar l'ús dels conceptes de transferència i contra-transferència.
- Endegar una investigació qualitativa i/o quantitativa en base a l'aplicació i síntesi dels coneixements i competències adquiritsdurant la formació i a l'ús de bibliografia especialitzada. Capacitat d'estructurar, formular i desenvolupar un treball d'investigació obligatori per assolir el títol de màster.

Competències transversals

- Desenvolupar les habilitats de comunicació interpersonal i terapèutica.
- Desenvolupar capacitats per a reflexionar sobre el contingut i el procés de la seva pròpia pràctica terapèutica.
- Aprendre a treballar en equip.
- Tenir la capacitat de coordinació i cooperació amb altres professionals i amb equips multidisciplinaris.
- Resoldre els problemes que es puguin donar en la praxis professional.
- Aprendre a diagnosticar i enfrontar els fenòmens de grup.
- Conèixer possibilitats i mètodes d'investigació.
- Analitzar treballs i recerques de les teràpies creatives des d'una perspectiva crítica.
- Desenvolupar una actitud crítica respecte a les diferents corrents psicoterapèutics.

Títol que s'obté

Màster en Dansa Moviment Teràpia

Vols rebre més informació?