Assignatura Crèdits Caràcter

Aspectes generals de l'assistència

6 ECTS

Obligatòria

El nounat prematur, atenció centrada en el desenvolupament

6 ECTS

Obligatòria

Problemes respiratoris: cures a l'infant i al nounat

6 ECTS

Obligatòria

Problemes cardiològics i hemodinàmics: cures a l'infant i al nounat

6 ECTS

Obligatòria

Altres problemes de salut: cures a l'infant i al nounat

9 ECTS

Obligatòria

Pràctiques clíniques

12 ECTS

Obligatòria

Treball final de màster

15 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Hi ha dues maneres de matricular-se:

- Matricular-se al màster sencer.

- Els estudiants que acreditin estar en possessió del diploma de postgrau en Cures Intensives Infermeres Neonatals i Pediàtriques (45 crèdits ECTS), expedit per la UAB, podran accedir al màster cursant el treball final de màster (15 crèdits), del qual s'oferiran 10 places cada curs.

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Capacitat per a reconèixer el rol professional en una unitat de cures intensives: responsabilitats i funcions de la professió infermera.

- Capacitat de tenir cura de manera holística considerant les necessitats físiques, emocionals, culturals i socials, d'un infant que viu una situació crítica de salut.

- Capacitat de donar recolzament i confort a la família d'un infant hospitalitzat que viu una situacions de crisi emocional, a través d'una proposta d'atenció individualitzada.

- Capacitat de realitzar valoracions exhaustives i sistemàtiques a un infant en estat crític, considerant els aspectes físics, emocionals, culturals i socials i utilitzant com a referència un model infermer.

- Capacitat per respondre a les necessitats d'atenció dels infants, realitzant plans de cures adients, d'acord al coneixement científic actualitzat.

- Capacitat de gestionar plans de cures amb els nivells de qualitat i seguretat establerts i la utilització òptima dels recursos existents.

- Capacitat de treballar en un context professional complex, mantenint el respecte i la privacitat dels infants atesos a través de la confidencialitat i el secret professional, considerant la legislació vigent i el codi deontològic professional.

- Capacitat de millorar les cures infermeres mitjançant la recerca en cures intensives neonatals i pediàtriques.

Competències transversals

- Capacitat de treballar amb l'equip professional a través d'una gestió del temps, comunicació i col·laboració professional eficient, que permeti millorar els estàndards de qualitat.

- Capacitat d'expressar-se de forma fluïda en un llenguatge adequat als criteris professionals de forma oral i escrita.

- Capacitat d'identificar i afrontar els canvis en un context complex i incert.

- Capacitat de gestionar de forma autònoma els aprenentatges a través de la cerca d'informació d'experts que possibilitin una actualització i millora en coneixements.

Títol que s'obté

Màster de Formació Permanent en Cures Intensives Infermeres Neonatals i Pediàtriques

Vols rebre més informació?