Màster en Criminalística

Formació universitària en tècniques avançades de les ciències forenses que habilita per exercir com a perit per designació judicial i en l'àmbit de la intel·ligència criminal

Mòdul 1. DP Criminalista. Infoanàlisi i tècniques avançades en ciències forense

Assignatura Crèdits Caràcter

Informació, inspecció, metodologia pericial i intervenció judicial

6 ECTS

Obligatòria

Investigació lofoscòpia i balística

6 ECTS

Obligatòria

Grafística forense i documentoscòpia

6 ECTS

Obligatòria

Enginyeria i tècniques avançades de les ciències forenses

6 ECTS

Obligatòria

Medicina i psicologia, biologia-química forenses

6 ECTS

Obligatòria

Mòdul 2. DP Policia Científica i Intel.ligència Criminal

Assignatura Crèdits Caràcter

Intel.ligència criminal

15 ECTS

Obligatòria

Policia Científica

15 ECTS

Optativa

Documentoscòpia

15 ECTS

Optativa

Mòdul 3. Treball Fi de Màster

Assignatura Crèdits Caràcter

Treball fi de màster

10 ECTS

Obligatòria

Programes relacionats

Postgrau en Criminalística. Infoanàlisi i Tècniques Avançades en Ciències Forenses

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Integrar les noves tecnologies i eines de treball que aconsegueixin potenciar al màxim l'eficàcia en les intervencions dels professionals de la Perícia Judicial, així com millorar de la qualitat dels informes pericials.
- Complementar i millorar els coneixements i recursos per tal d'optimitzar l'elaboració dels Informes Pericials
- Augmentar l'autovaloració i la confiança professional del Pèrit
- Conèixer els orígens de la professió i de les tècniques emprades
- Conèixer la regulació jurídica del professional de la Perícia Judicial.
- Valorar la importància de la inspecció tècnica ocular i la recopilació de dades.
- Adquirir eines per a l'auditoria dels processos de tractament de la informació
- Aplicar tècniques de fotografia, vídeo, infoanàlisi i infografia,
- Aplicar protocols de recopilació de dades i indicis per tal d'assessorar en les directrius de la investigació d'un fet il.lícit, o d'un fet estrany o accident on puguin haver indicis de criminalitat.
- Extraure els principals elements qualitatius i quantitatius d'identificació.
- Integrar recursos i sumar mètodes i tècniques de la Criminalistica per arribar a un dictamen global combinat.
- Analitzar críticament les aplicacions tècniques argumentades en el conjunt de dictàmens de les especialitats criminològiques aportats a la prova judicial.
- Capacitar per realitzar informes basats en la inspecció tècnica ocular i la recopilació de dades.
- Realitzar informes en el que es combinen diverses tecnologies científiques dirigides a l'aclariment d'un fet il.lícit per la seva aportació com a prova en un procediment judicial.
- Coordinar els dictàmens de diversos especialistes i incloure'ls en un informe en què aquest professional fa una integració Criminalistica conjunta i extrau unes conclusions que impliquen un nou dictamen criminalista combinat.
- Aportar judicis per orientar al jutge des del punt de vista de la Criminalistica sobre la idoneïtat o sobre lacontradicciódelsinformes tècnics de la prova aportats al procediment.
- Elaborar informes en el que es combinen diverses tecnologies científiques dirigides a l'aclariment d'un fet il.lícit per la seva aportació com a prova en un procediment judicial.

Especialitat: Documentoscòpia i Peritatge en Propietat Intel•lectual i Industrial

- Certificar i dictaminar si un grafisme o composició gràfica dubtosa es pot considerar imitació o no d'un altre original.
- Emetre informes o dictàmens tan en les modalitats de grafística com de documentoscòpia en cas de plagis de formes i suports de productes industrials en marques i patents
- Adquirir competència per observar, analitzar i poder establir el grau de semblança d'impresos de marques, amb el superior criteri tècnic per poder donar les raons pericials que estableixin si poden considerar-se o no plagis.
- Emetre informes o dictàmens judicials d'identificació de l'autoria intel.lectual d'un escrit imprès per l'aplicació de tècniques de sociolingüística forense (és capaç d'extraure les expressions de tipus inconscient, les construccions i combinacions que orienten cap una determinada personalitat en l'autoria de l'escrit).

Especialitat: Conseller en ciències forenses

- Aplicar tècniques de lofoscòpia i de comparació identificativa de rastres per aplicar les classificacions i extraure els principals elements qualitatius i quantitatius d'identificació.
- Aplicar la integració de recursos i sumar mètodes i tècniques de la criminalística per arribar a un dictamen global combinat.
- Elaborar informes criminalístics basats en la identificació d'empremtes dactilars, identificació d'armes, marques, restes o elements en relació a un fet il.lícit i les seves circumstàncies per relacionar-lo a la prova judicial.
- Aportar judicis per orientar al jutge des del punt de vista de la Criminalistica sobre la idoneïtat o sobre la contradicció dels informes tècnics de la

Competències transversals

- Analitzar les variables que intervenen en la gestió de l'àrea de coneixement del programa
- Desenvolupar habilitats per a l'adopció de decisions raonades.
- Reflexionar sobre les formes de comunicació necessàries per la gestió de l'àrea de coneixement
- Reconèixer i resoldre problemes vinculats a la gestió de l'àrea de coneixement del programa
- Promoure la cultura de la mediació i la resolució dialogada de conflictes
- Realitzar la recerca de dades a institucions i biblioteques. Accés a bases de dades, navegació selectiva per Internet.
- Gestionar recursos bibliogràfics i documentals
- Comunicar-se oralment i per escrit: utilitzar les terminologies científiques adequades , amb coneixements específics de termes tècnics en català, anglès i francès; redactar informes professionals; escriure publicacions; defensar i argumentar oralment les seves aportacions.
- Desenvolupar un procés d'aprenentatge fonamentat en la reflexió en acció.
- Analitzar i sintetitzar documents i interpretar protocols. Trobar les fonts d'informació, consultar-les i seleccionar la informació necessària per a temes concrets.
- Capacitar pel treball en equip.

Títol que s'obté

Màster en Criminalística. Especialitat Conseller en Ciències Forenses.
Màster en Criminalística. Especialitat Documentoscòpia i Perícia Judicial de la Propietat Intel·lectual i Industrial.
Diploma de postgrau Criminalística. Infoanàlisi i Tècniques Avançades en Ciències Forenses
Diploma de Postgrau en Policia Científica i Intel.ligència Criminal: Especialitat Conseller en Ciències Forenses
Diploma de Postgrau en Policia Científica i Intel.ligència Criminal: Especialitat Documentoscòpia i Perícia Judicial de la Propietat Intel.lectual i Industrial

Vols rebre més informació?