Màster en Criminalística

Formació universitària en tècniques avançades de les ciències forenses que habilita per exercir com a perit per designació judicial i en l'àmbit de la intel·ligència criminal

Continguts

El programa Màster de Formació Permanent ofereix dos opcions d’especialització segons els itineraris formatius:

-Especialitat A - Conseller en Ciències Forenses (15 crèdits ECTS)

-Especialitat B - Documentoscòpia i Perícia Judicial en Propietat Intel·lectual i Industrial (15 crèdits ECTS)

Assignatures comuns:

- Informació, inspecció, metodologia pericial i intervenció judicial (6 ECTS)
- Grafística forense i documentoscòpia (6 ECTS)
- Enginyeria, balística i tècniques avançades de les ciències forenses (9 ECTS)
- Medicina i psicologia, biologia-química forenses (6 ECTS)
- Intel.ligència criminal (12 ECTS)
- Treball Final de Màster de Formació Permanent (6 ECTS)

Especialitats:

Especialitat A.- Conseller en Ciències Forenses
POLICIA CIENTIFICA (15 ECTS)
-Laboratori Tecnològic
-Balística-Traces Instrumentals
-Laboratori de ciències forenses, medicina legal, grafoanàlisi i perícia cal·ligràfica judicial
- Sistemes avançats en identificació biomètrica

Especialitat B.- Documentoscòpia i Pericial Judicial en Propietat Intel·lectual i Industrial
DOCUMENTOSCÒPIA (15 ECTS)
-Àmbit Jurídic de la Criminalística o perícia judicial especialitzada.
-Dret Aplicat a la Documentoscòpia i al peritatge en propietat intel·lectual i industrial
-Peritatge criminalístic especialitzat.
-Dictamen documentoscòpic de documents impresos, marques i patents.
-Peritatge dels principals formats i dissenys objecte de plagi.

Mòdul 1. Diploma especilització Criminalística. Infoanàlisi i Tècniques Avançades en Ciències Forenses

Assignatura Crèdits Caràcter

Informació, inspecció, metodologia pericial i intervenció judicial

6 ECTS

Obligatòria

Grafística forense i documentoscòpia

6 ECTS

Obligatòria

Enginyeria, balística i tècniques avançades de les ciències forenses

9 ECTS

Obligatòria

Medicina i psicologia, biologia-química forenses

6 ECTS

Obligatòria
Assignatura Crèdits Caràcter

Intel.ligència criminal

12 ECTS

Obligatòria

Policia Científica

15 ECTS

Optativa

Documentoscòpia

15 ECTS

Optativa

Treball final de màster

6 ECTS

Obligatòria

Programes relacionats

Postgrau en Criminalística. Infoanàlisi i Tècniques Avançades en Ciències Forenses

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Aportar noves tecnologies i eines de treball que aconsegueixin potenciar al màxim l'eficàcia en les intervencions dels professionals de la Perícia Judicial.
- Adquirir eines per a l'auditoria dels processos de tractament de la informació.
- Aplicar protocols de recopilació de dades i indicis per tal d'assessorar en les directrius de la investigació d'un fet il·lícit, o d'un fet estrany o accident on puguin haver indicis de criminalitat.
- Identificar armes, marques, restes o elements en relació a un fet il·lícit i les seves circumstàncies per relacionar-lo a la prova judicial.
- Aplicar tècniques de lofoscòpia i de comparació identificativa de rastres per aplicar les classificacions .

ITINERARI CONSELLER EN CIÈNCIES FORENSES.

- Aplicar les tècniques de fotografia, vídeo, infoanàlisi i infografia, així com l'aplicació de protocols de recopilació de dades i indicis per tal d'assessorar en les directrius de la investigació d'un fet il·lícit, o d'un fet estrany o accident.
- Elaborar informes criminalístics basats en la identificació d'empremtes dactilars, identificació d'armes, marques, restes o elements en relació a un fet il·lícit i les seves circumstàncies per relacionar-lo a la prova judicial.
- Aplicar tècniques de lofoscòpia i de comparació identificativa de rastres per aplicar les classificacions i extraure els principals elements qualitatius i quantitatius d'identificació.
- Realitzar informes en el que es combinen diverses tecnologies científiques dirigides a l'aclariment d'un fet il·lícit per la seva aportació com a prova en un procediment judicial.
- Aportar judicis per orientar al jutge des del punt de vista de la Criminalistica sobre la idoneïtat o sobre la contradicció dels informes tècnics de la prova aportats al procediment.

ITINERARI DOCUMENTOSCÒPIA, ANÀLISI D'INTEL·LIGÈNCIA DOCUMENTAL I PERITATGE EN PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

- Adquirir coneixements , competències i habilitats professionals per ser inclòs en la categoria de Màster de Formació Permanent en els llistats del Departament de Justícia i ser designat amb prioritat pels Jutjats i Tribunals com a Criminalista i Pèrit Judicial en assumptes de l'àmbit de la documentologia forense o documentoscòpia i específicament en assumptes on es pugui discutir un possible plagi.

- Certificar i dictaminar si un grafisme o composició gràfica dubtosa es pot considerar imitació o no d'un altre original.

- Emetre informes o dictàmens tant en les modalitats de grafística com de documentoscòpia en cas de plagis de formes i suports de productes industrials en marques i patents (també adquireix competència per observar, analitzar i poder establir el grau de semblança d'impresos de marques, amb el superior criteri tècnic per poder donar les raons pericials que estableixin si poden considerar-se o no plagis.

- Emetre informes o dictàmens judicials d'identificació de l'autoria intel·lectual d'un escrit imprès per l'aplicació de tècniques de sociolingüística forense (és capaç d’extraure les expressions de tipus inconscient, les construccions i combinacions que orienten cap una determinada personalitat en l'autoria de l'escrit).

Competències transversals

Actuar amb protocols i metodologia científica (estat de la qüestió, fonamentació
bibliogràfica, objectius/hipòtesis, subjectes o mostres, criteri de selecció, variables,
material o instrumental, metodologia, procediment, resultats, conclusions, proves de
validació d’hipòtesi, fases, condicions que poden desvirtuar els resultats o circumstàncies
de possible refutació, etc.).

• Utilitzar eines informàtiques per incloure mostres gràfiques en els informes, recursos
per fer ampliacions d’imatge amb qualitat i assenyalar els punts explicats en el dictamen.
Aplicació de programes de càlcul de paràmetres grafomètrics i també d’estadística
descriptiva.

Títol que s'obté

Màster de Formació Permanent en Criminalística.
Especialitat: Conseller en Ciències Forenses.
Especialitat: Documentoscòpia i Perícia Judicial de la Propietat Intel·lectual i Industrial.

Vols rebre més informació?