Màster en Comunicació del Medi Ambient

Aprèn a explicar el planeta des de diferents mirades, tècniques i suports. La matrícula inclou un viatge complet que cada any tindrà una temàtica i destinació diferent

Assignatura Crèdits Caràcter

Medi Ambient i Comunicació. Conceptes i Projectes.

6 ECTS

Obligatòria

Gèneres Periodístics i Medi Ambient

9 ECTS

Obligatòria

Producció Audiovisual i Medi Ambient

6 ECTS

Obligatòria

Ciberperiodisme I Medi Ambient

6 ECTS

Obligatòria

Estudis de Casos: Associacions, Institucions i ONG

6 ECTS

Obligatòria

Recursos i Especialitzacions per al Comunicador Mediambiental

9 ECTS

Obligatòria

Comunicació, Salut i Alimentació

6 ECTS

Obligatòria

Geografies i Cultures del Món

6 ECTS

Obligatòria

Treball Final de Màster

6 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Dirigir projectes i mitjans vinculats amb la comunicació i el medi ambient.
- Elaborar continguts especialitzats per a la comunicació mediambiental.
- Dissenyar i desenvolupar una expedició científica.
- Crear un documental especialitzat en temes mediambientals.
- Crear productes radiofònics sobre temes mediambientals.
- Crear gèneres periodístics en premsa sobre temes mediambientals.
- Concebre, dissenyar i produir un projecte multimèdia a internet sobre medi ambient.
- Adquirir habilitats de comunicació interna, externa i de Relacions Públiques en matèria de comunicació mediambiental.
- Analitzar críticament projectes i iniciatives del sector.
- Contextualitzar un projecte mediambiental a partir d'antecedents i elements conjunturals socials, històrics i culturals.
- Analitzar des de la perspectiva antropològica un indret turístic, edifici, ruta o qualsevol tema d'interès.
- Analitzar des de la perspectiva de l'arqueologia un indret turístic, edifici, ruta o qualsevol viatge.
- Dominar les pautes per a l'orientació a l'aire lliure.
- Estudiar el concepte i l'abast de la web 3.0 a l'àmbit de la comunicació mediambiental.
- Conèixer les principals eines de comunicació digital i reflexionar sobre les seves possibles aplicacions a l'àmbit de la comunicació i el medi ambient.
- Assimilar les directrius i pautes principals per al disseny, creació, gestió i manteniment d'una xarxa social i altres plataformes digitals.
- Dissenyar i produir un projecte transmedia.
- Dissenyar rutes, exposicions i continguts divulgatius.
- Estudiar el fonaments de la divulgació de la ciència a museus.

Competències transversals

- Cercar documentació científica sobre les matèries del mestratge.
- Dirigir equips de treball multidisciplinaris.
- Elaborar una estimació pressupostària d’un projecte.
- Diferenciar i tractar la informació de diferents fonts.

Títol que s'obté

Màster en Comunicació del Medi Ambient

Vols rebre més informació?