Continguts

Medicina Interna:
Patologia dels aparells cardiovascular i respiratori.
Patologia de l'aparell digestiu. Esòfag, estómac, intestí, fetge i pàncreas.
Aparell urinari. Endocrinologia. Oncologia.
Hematologia. Malalties infectocontagioses.

Diagnòstic per la Imatge:
Radiologia toràcica (mediastí, pulmó, cor, pleura)
Ecografia toràcica no cardíaca
radiologia abdominal
Ecografia vascular. Eco Doppler
Diagnòstic per la imatge de shunts portosistèmics
Ecografia nòduls limfàtics
Ecografia i radiologia musculoesquelètica
Aplicacions a la clínica de la tomografia, ressonància i escintil.lografia

Oftalmologia:
Protocol d'exploració oftalmològica completa. Oftalmoscòpia directa i indirecta. Tonometria. Colorants vitals.
Malalties i cirurgia orbitària. Alteracions estructurals de les parpelles; entropion, ectropion, distiquiasis. Blefaritis. Ferides. Queratoconjuntivitis seca. Prolapse de la glàndula lacrimal accessòria. Plasmoma.
Conjuntivitis en gossos i gats. Tumors. Citologia conjuntival. Diagnòstic i tractament.
Patologia de la còrnia.
Alteracions congènites uveals. Uveïtis. glaucoma
Fons d'ull normal. Retinitis. Corioretinitis. Despreniment de retina. Neuritis òptica.


Neurologia:
Examen neurològic i localització de lesions
Malalties quirúrgiques més freqüents de la medul·la espinal
Malalties no quirúrgiques més freqüents de la medul·la espinal
Crisis convulsives i epilèpsia
Traumatismes cranioencefàlics
Afeccions amb signes de neurona motora inferior
Altres malalties amb simptomatologia intracranial

Clínica d'Animals Exòtics;
- Aus
- Petits mamífers (fures, conills, rosegadors)
- Rèptils (cocodrils, llangardaixos, serps i tortugues)

Anatomia i fisiologia
Exploració i maneig en consulta
Tècniques diagnòstiques
Malalties més freqüents: bacterianes, víriques, parasitàries, metabòliques, nutricionals, intoxicacions.
Anestèsia i analgèsia.
Cirurgies més freqüents.

Cures Intensives:
Organització del Servei d'Emergències.
Triatge, avaluació primària i secundària.
Reanimació cerebrocardiopulmonar- SVB, SVA.
Procediments medicoquirúrgics d'emergència
Fluïdoteràpia bàsica i avançada.
Patofisiología del Shock i Aproximació terapèutica.
Urgències respiratòries, cardiovasculars, metabòliques, genitourinàries i toxicològiques.
Organització de la Unitat de Cures Intensives.
Monitorització bàsica i avançada en el pacient crític (regla del 20).
Suport nutricional enteral i parenteral del pacient crític.
El pacient crític: maneig del dolor, medicina de transfusió, desequilibris electrolítics i àcid-base.
Avaluació gasomètrica i Ventilació mecànica del pacient crític.

Dermatologia:
Alopècia multifocal, fol·liculitis infeccioses, parasitàries i inmunomediadas.
Alopècia simètrica en el gos. Dermatosis pruriginoses en el gos i el gat.
Alopècies troncals al gat.
Dermatitis erosives i ulcerativas de la pell i de les membranes mucoses
Dermatosis pustulares, crostes i descamatives generalitzades
Dermatosis nodulars
Pododermatitis i malalties dels coixinets plantars
Otitis externa i otitis mitjana
Reptes en el diagnòstic clinicopatològic: Lupus eritematós, Pèmfig foliaci, Piogranuloma estèril, Alopècia X Displàsies fol·liculars - Alopècia cíclica dels flancs
Diagnòstic diferencial de la pruïja generalitzat en el gos.
Diagnòstic diferencial de la pruïja generalitzat en el gat.
Leishmaniosi canina: diagnòstic, tractament i prevenció. Leishmaniosi felina.

Reproducció:
Criteris a tenir en compte en el moment de la munta / inseminació artificial
Factors relacionats amb el mascle i amb la femella. Factors de maneig
Quin és el moment adequat per al cobriment? Citologia vaginal, Hormones, Altres (moc vaginal, vaginoscopia, endoscòpia, ecografia)
Diagnòstic diferencial de pèrdues vaginals
Aplicacions del aglepristone en reproducció
Pautes a seguir durant la gestaci?

Assignatura Crèdits Caràcter

Medicina Interna de Petits Animals

15 ECTS

Obligatòria

Diagnòstic per la Imatge. Medicina i Cirurgia d'Animals Exòtics

12 ECTS

Obligatòria

Neurologia, Oftalmologia i Reproducció de Petits Animals

15 ECTS

Obligatòria

Cures Intensives i Dermatologia de Petits Animals

12 ECTS

Obligatòria

Treball Final

6 ECTS

Obligatòria

Itineraris

El màster online en Clínica de Petits Animals es pot cursar mitjançant dues opcions:
- Matricular-se al màster sencer.
- Matricular-se als diferents cursos que componen el Màster: Medicina Interna de Petits Animals, Neurologia, Oftalmologia i Reproducció de Petits Animals, Diagnòstic per la Imatge, Medicina i Cirurgia d'Animals Exòtics, Cures Intensives i Dermatologia de Petits Animals i un cop superats tots, matricular el treball final de màster

Programes relacionats

Curs en Cures Intensives i Dermatologia de Petits Animals (Online)
Curs en Diagnòstic per la Imatge. Medicina i Cirurgia d'Animals Exòtics (Online)
Curs en Medicina Interna de Petits Animals (Online)
Curs en Neurologia, Oftalmologia i Reproducció de Petits Animals (Online)

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Millorar el diagnòstic, pronòstic, tractament, i prevenció de les malalties que afecten als petits animals, inclosos els exòtics, així com la salut, cria i benestar dels mateixos.
- Conèixer la semiologia radiològica del tòrax, mediastí, pulmó, cor, pleura. Ecografia toràcica no cardíaca. Ecografia vascular. Eco Doppler.
- Radiologia abdominal, radiologia de contrast. Ecografia de nòduls linfáticos.Ecografía i radiologia musculoesquelètica
- Millorar el diagnòstic, pronòstic, tractament de les malalties pulmonars i de vies altes en el gat i el gos, així com les cardiomiopaties canina i felines
- Conèixer els avenços produïts en malalties digestives com el megaesòfag, la enteropatia inflamatòria crònica, les gastroenteritis infeccioses, els vessaments peritoneals, la patologia de la vesícula biliar i les anomalies vasculars hepàtiques. Pancreatitis i insuficiència pancreàtica exocrina.
- Poder aplicar les noves tècniques de diagnòstic així com els nous tractaments en malalties endocrines com Diabetis mellitus, Addison, Cushing, Hipertiroidisme, Hipotiroïdisme, hiperaldosteronisme, i Cushing felí.
- Dur a terme de forma segura les noves quimioteràpies per millorar el tractament del limfoma caní i felí, els mastocitomas i altres tumors cutanis, el hemangiosarcoma, i els sarcomes de teixits tous.
- Interpretar histogrames i citogrames de nous analitzadors hematològics. Distingir situacions d'anèmia i trombocitopènia inmunomediada, leucocitosi i leucopènies, les possibles causes i els seus tractaments Conèixer l'hemostàsia aplicada a la clínica.
- Realitzar el diagnòstic així com els nous tractaments en la insuficiència renal en gossos i en gats. Situacions de proteïnúria en gossos i en gats. Malaltia del tracte urinari inferior dels gats (FLUTD).
- Conèixer els protocols d'exploració oftalmològica en els petits animals, així com les principals malalties oftalmològiques de l'òrbita, les parpelles, la conjuntiva la còrnia, la uveaila retina.
- Saber realitzar un examen neurològic per a localitzar les lesions. Conèixer les malalties quirúrgiques i no quirúrgiques més freqüents de la medul·la espinal. Saber distingir i tractar crisis convulsives, d'epilèpsia i traumatismes cranioencefàlics
- Poder distingir entre les principals presentacions dermatològiques: Alopècia multifocal i simètriques en el gos. Dermatitis pruriginoses en els petits animals. Diferenciar les alopècies troncals del gat. Dermatitis erosives i ulcerativas de la pell i de les membranes mucoses, dermatitis postulares, descamatives erosives i ulcerativas. Presentació de les dermatosis nodulars a leishmaniosi i criptococosis.
- Conèixer les tècniques d'exploració i maneig en la consulta dels animals exòtics (aus, rèptils i petits mamífers); estudiar les seves particularitats anatòmiques i fisiològiques; Poder aplicar les diferents tècniques diagnòstiques d'hematologia, bioquímica, citologia, radiologia, ecografia i endoscòpia. Conèixer les malalties més freqüents: bacterianes, víriques, parasitàries, metabòliques, nutricionals, intoxicacions. Saber realitzar les cirurgies més freqüents sota les tècniques anestèsiques i analgèsiques necessàries.
- Saber diagnosticar per imatges les patologies toràciques dels petits animals a través de la radiologia i l'ecografia. Diferenciar les diferents patologies abdominals a través de les imatges radiològiques i ecografies vasculars. Conèixer les diferents tècniques de radiologia de contrast. Poder entendre les aplicacions clíniques de tomografia computada, ressonància magnètica i escintil·lografia.
- Conèixer l'organització del Servei d'Emergències i de la Unitat de Cures Intensives. Poder actuar davant les diferents urgències respiratòries, cardiovasculars, metabòliques, genitourinàries i toxicològiques. Saber actuar davant el Xoc. Utilitzar la Monitorització bàsica i avançada en el pacient crític, po

Competències transversals

- Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions en els àmbits de la clínica veterinària de petits animals.

- Ser conscient de les obligacions ètiques en l'exercici de les responsabilitats davant la professió i la societat.

- Comunicar la informació obtinguda durant l'exercici professional del veterinari de forma fluida, oral i escrita, amb altres col·legues, autoritats i la societat en general.

- Buscar i gestionar la informació relacionada amb l'activitat del veterinari.

- Conèixer i aplicar el mètode científic en la pràctica professional incloent la medicina basada en l'evidència.

- Ser conscient de les limitacions personals i saber quan cal obtenir assessorament i ajuda professionals.

- Ser conscient de la necessitat de mantenir actualitzats els coneixements, habilitats i actituds de les competències professionals mitjançant un procés de formació continuada.

Títol que s'obté

Màster en Clínica de Petits Animals
Certificat d'aprofitament de Neurologia, Oftalmologia i Reproducció de Petits Animals
Certificat d'aprofitament de Medicina Interna de Petits Animals
Certificat d'aprofitament de Diagnòstic per la Imatge. Medicina i Cirurgia d'Animals Exòtics
Certificat d'aprofitament de Cures Intensives i Dermatologia de Petits Animals

Vols rebre més informació?