Continguts

El màster consta de continguts tant teòrics com pràctics organitzats en 6 mòduls més l'elaboració i defensa d'un treball final de màster. S'inclouen tant conceptes bàsics com aplicats, així com l'assoliment de competències transversals.
El màster inclou la diplomatura en Actualització en Tècniques de Reproducció Humana Assistida.

Assignatura Crèdits Caràcter

Conceptes biològics i clínics de les TRAs. Aspectes teòrics

15 ECTS

Obligatòria

Conceptes biològics i clínics de les TRA's. Aspectes pràctics

9 ECTS

Obligatòria

Aspectes tècnics i organitzatius de les TRAs. Aspectes teòrics

6 ECTS

Obligatòria

Aspectes tècnics i organitzatius de les TRAs. Aspectes pràctics

6 ECTS

Obligatòria

Competències transversals

9 ECTS

Obligatòria

Pràcticum

15 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de Màster

10 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquest estudi forma part del màster en Biologia de la Reproducció i Tècniques de Reproducció Humana Assistida (1554).

Programes relacionats

Postgrau en Actualització en Tècniques de Reproducció Humana Assistida

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Descriure els fonaments biològics de la Biologia de la Reproducció en humans.
- Anomenar les indicacions de les Tècniques de Reproducció Humana Assistida (TRAs).
- Aplicar els coneixements adquirits i proposar el tractament amb TRAs més adient en cada cas.
- Anomenar els resultats esperats de l'aplicació de les TRAs.
- Identificar les causes genètiques de la infertilitat i proposar un diagnòstic acurat.
- Organitzar el funcionament d'un laboratori de TRAs.
- Elaborar una proposta de posada en funcionament d'un laboratori de TRAs.
- Conèixer i valorar els aspectes ètics relacionats amb les TRAs.
- Reconèixer els aspectes legals associats a les TRAs.
- Distingir els aspectes psicològics i de relació entre els pacients i els equips que treballen en TRAs.

Competències transversals

- Utilitzar tècniques d'aprenentatge autònom.
- Dissenyar i programar projectes d'investigació.
- Practicar habilitats comunicatives imprescindibles en un bon professional de l'àmbit.
- Analitzar i resoldre problemes sorgits de la pràctica professional diària.
- Exercir el raonament crític en abordar els problemes.
- Practicar la presa de decisions.
- Practicar el treball en equips multidisciplinars.
- Utilitzar els recursos adreçats a l'assoliment dels estàndards de qualitat.
- Utilitzar la capacitat creativa en afrontar respostes derivades de la recerca.
- Exercir el lideratge de nous equips.

Títol que s'obté

Màster en Biologia de la Reproducció i Tècniques de Reproducció Humana Assistida

Vols rebre més informació?