Màster en Benestar Animal

El benestar animal s'ha convertit en un concepte clau en els àmbits relacionats amb els animals. Aquest màster busca formar experts/as capaços d'avaluar, gestionar, investigar i protegir el benestar dels animals de companyia, granja i salvatges.

Assignatura Crèdits Caràcter

Introducció al Benestar Animal, Alimentació i Confort

12 ECTS

Obligatòria

Benestar Animal, Salut i Comportament

12 ECTS

Obligatòria

Ética, Legislació i Benestar durant el Transport i el Sacrifici

12 ECTS

Obligatòria

Pràctiques

9 ECTS

Obligatòria

Treball Fi de Màster

15 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Conèixer els mecanismes responsables del control de la conducta en diferents situacions i espècies.
- Identificar i avaluar científicament els principals problemes de benestar animal en diferents situacions i espècies.
- Conèixer els principals indicadors fisiològics i de comportament per avaluar el benestar animal.
- Proposar mesures preventives i saber donar recomanacions per millorar el benestar animal en diferents situacions i espècies.
- Resoldre els problemes de benestar animal mitjançant diferents estratègies com ara la modificació d'instal·lacions i maneig o tractaments farmacològics.
- Realitzar protocols estandarditzats d'avaluació del benestar animal.
- Conèixer la normativa europea en benestar animal vigent, així com les principals guies pràctiques i recomanacions a nivell internacional en aquest àmbit.
- Adquirir un compromís ètic en la presa de decisions, així com conèixer altres àrees ètiques d'interès relacionades amb el benestar animal (medi ambient, pràctiques rutinàries doloroses).

Competències transversals

- Aprendre a realitzar una recerca bibliogràfica i avaluar articles científics.
- Organitzar i planificar intervencions per millorar el benestar animal a curt i llarg termini.
- Treballar en equip.
- Adquirir tècniques d'aprenentatge autònom.
- Adquirir un compromís ètic.
- Adquirir la seguretat per prendre decisions.
- Saber exposar en públic, així com adquirir tècniques de comunicació amb les persones responsables de cuidar o gestionar els animals.
- Adquirir coneixement científic per tal d'aplicar-lo en situacions reals.

Títol que s'obté

Màster de Formació Permanent en Benestar Animal

Vols rebre més informació?