Continguts

La diplomatura de postgrau pretén formar principalment a professionals en període de formació especialitzada -residents de medicina, farmàcia, infermeria, etc.En els aspectes bàsics del mètode científic i en la metodologia de la innovació. Seguirà un ordre lògic, des de la idea inicial fins la publicació de l'article en una revista especialitzada, o des de la gènesi d'una idea fins al desenvolupament d'un producte final. Servirà per completar els programes específics d'especialització, per tal d'afrontar futurs treballs de recerca i/o una Tesi Doctoral.

Assignatura Crèdits Caràcter

Metodologia de la Recerca Biomèdica

12 ECTS

Obligatòria

Innovació i Salut

6 ECTS

Obligatòria

Eines per a la Recerca i la Innovació

9 ECTS

Obligatòria

Treball Final de Postgrau

5 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Planificar, escriure i desenvolupar projectes d'investigació i innovació amb equips interdisciplinaris a partir dels quals es pugui accedir a programes finançats per agències de l'àmbit de la salut i a definir una Tesi Doctoral. Incorporar els elements bàsics del mètode científic.
- Incorporar les TIC en l'exercici de professional i de recerca.
- Dissenyar de forma òptima un projecte de recerca i/o innovació.
- Saber comunicar-se amb experts en anàlisis de dades.
- Identificar el potencial d'anàlisi d’un conjunt de dades.
- Comprendre els aspectes legals i bioètics de la Recerca Clínica i Bàsica.
- Saber comunicar els resultats de la recerca en forma d'articles científics i presentacions.

Competències transversals

- Comprendre la literatura científica escrita en castellà, català i anglès.
- Treball en equip.
- Desenvolupar recursos d'adaptació a noves situacions i resolució de problemes.
- Desenvolupar habilitats de lideratge i relació interpersonal.
- Desenvolupar capacitats per actuar dins dels principis ètics propis de les Ciències de la Salut.

Títol que s'obté

Diploma d'Especialització en Recerca i Innovació en Ciències de la Salut

Vols rebre més informació?