Especialització en Gestió de Projectes Turístics, Màrqueting i Intel·ligència Emocional

Formació online especialitzada en tècniques de màrqueting i eines d'intel·ligència emocional per gestionar projectes turístics que creïn experiències de valor per obtenir la satisfacció del client

Assignatura Crèdits Caràcter

E-Tourism i Màrqueting Digital

10 ECTS

Obligatòria

Coaching i Intel·ligència Emocional per al Sector Turístic

10 ECTS

Obligatòria

Project Management: Gestió de Projectes Turístics

10 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquest Diploma de Postgrau pertany al màster en Direcció Digital de Negocis Turístics Internacionals, codi 4297

Programes relacionats

Curs en Coaching i Intel·ligència Emocional per al Sector Turístic
Curs en E-Tourism i Màrqueting Digital

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Adquirir i aplicar les habilitats directives necessàries per al desenvolupament de la seva activitat professional: presa de decisions, comunicació, etc.
- Analitzar del bussines plan i adequació de la seva actuació
- Analitzar mètriques en la gestió de l'experiència de client i elaboració del customer journey map.
- Aplicar eines como: Google Adwords, e-mail màrqueting, CRM
- Aplicar estratègies de màrqueting digital i turisme electrònic
- Aplicar tàctiques d'aplicació de preus: alta demanda, baixa demanda, coherència, factor Yield/RM, elements d'anàlisi, benchmarking, forecast, pick up, Up-selling, cross-selling
- Aplicar tècniques de Coaching i Intel·ligència Emocional
- Aplicar tècniques de màrqueting i vendes en l’organització turística i hotelera
- Aplicar tècniques de Revenue Management en l’organització turística i hotelera
- Conèixer les botigues online i noves tendències
- Conèixer les Fases del Cicle de Vida d'un Projecte
- Conèixer noves tecnologies i eines digitals en el màrqueting i la comercialització
- Conèixer tècniques i metodologies innovadores de digitalització empresaria
- Crear experiències de valor i fidelització
- Desarrollar tècniques de segmentació de mercat
- Desenvolupament de Business Plan: operatiu, màrqueting, rrhh, estratègic
- Desenvolupar Autoconeixement emocional.
- Desenvolupar competències d'escolta activa i de comunicació eficaç i empàtica
- Dirigir i liderar projectes i equips
- Dissenyar estratègies de màrqueting digital i turisme electrònic
- Dissenyar i desenvolupar reports, estadístiques
- Dissenyar i desenvolupar campanyes comercials online per al turisme 3.0 y 4.0
- Dissenyar i desenvolupar estratègies adaptades a les necessitats i objectius de l’organització turística i hotelera
- Dissenyar tècniques de màrqueting digital i vendes en l’organització turística i hotelera: Optimització SEO, SEM, SMM, CRO.
- Dissenyar tècniques de Revenue Management en l’organitzacióturística i hotelera: Indicadors d’èxit: REVPAR, GOPPAR, TREVPAR.
- Utilitzar les eines de: pressupost, calendari de tarifes i demanda, les previsions, el benchmarking i pricing
- Desarrollar tècniques de segmentació de mercat
- Aplicar tàctiques d’aplicació de preus: alta demanda, baixa demanda, coherència, factor Yield/RM, elements d’anàlisi, benchmarking, forecast, pick up, Up-selling, cross-selling
- Dissenyar i desenvolupar reports, estadístiques
- Dissenyar tècniques de màrqueting digital i vendes en l’organització turística i hotelera: Optimització SEO, SEM, SMM, CRO
- Aplicar eines como: Google Adwords, e-mail màrqueting, CRM
- Dissenyar estratègies de màrqueting digital i turisme electrònicç
- Conèixer noves tecnologies i eines digitals en el màrqueting i la comercialització
- Dissenyar i desenvolupar campanyes comercials online per al turisme 3.0 y 4.0
- Conèixer les botigues online i noves tendències
- Implementar Xarxes Socials i aplicacions turístiques: Reputació online
- Estratègies de fidelització i lleialtat
- Elaborar un pla de màrqueting digital
- Crear experiències de valor i fidelització
- Incorporar mètriques en la gestió de l’experiència de client i elaboració del customer journey map
- Crear experiències de valor i fidelització
- Elaborar un quadre de comandament integral
- Conèixer tècniques i metodologies innovadores de digitalització empresarial
- Aplicar tècniques de Revenue Management en l’organització turística i hotelera
- Aplicar estratègies de màrqueting digital i turisme electrònic
- Gestionar experiències de valor i fidelització
- Analitzar mètriques en la gestió de l’experiència de client i elaboració del customer journey map

Competències transversals

- Analitzar les variables que intervenen en la gestió de l'àrea de coneixement del programa
- Desenvolupar habilitats per a l'adopció de decisions raonades referides a l'àrea de coneixement
- Reflexionar sobre les formes de comunicació necessàries per la gestió
- Reconèixer i solventar problemes vinculats a la gestió de l'àrea de coneixement del programa
- Promoure la cultura de la mediació i la resolució dialogada de conflictes
- Gestionar recursos bibliogràfics i documentals
- Comunicar-se oralment i per escrit
- Utilitzar les terminologies científiques adequades
- Redactar informes professionals
- Escriure publicacions
- Defensar i argumentar oralment les seves aportacions
- Desenvolupar un procés d'aprenentatge fonamentat en la reflexió en acció
- Analitzar i sintetitzar documents i interpretar protocols. Trobar les fonts d'informació, consultar-les i seleccionar la informació necessària per a temes concrets.

Títol que s'obté

Diploma d'Especialització Gestió de Projectes Turístics Màrqueting i Intel.ligència Emocional

Vols rebre més informació?