Especialització en Gestió de Projectes Turístics, Màrqueting i Intel·ligència Emocional

Formació online especialitzada en tècniques de màrqueting i eines d'intel·ligència emocional per gestionar projectes turístics que creïn experiències de valor per obtenir la satisfacció del client

Assignatura Crèdits Caràcter

E-Tourism i Màrqueting Digital

10 ECTS

Obligatòria

Coaching i Intel·ligència Emocional per al Sector Turístic

10 ECTS

Obligatòria

Project Management: Gestió de Projectes Turístics

10 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquest Diploma d'Especialització pertany al Màster de Formació Permanent en Direcció Digital de Negocis Turístics Internacionals, codi 4297

Programes relacionats

Curs en Coaching i Intel·ligència Emocional per al Sector Turístic
Curs en E-Tourism i Màrqueting Digital
Curs en Project Management: Gestió de Projectes Turístics

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Adquirir i aplicar les habilitats directives necessàries per al desenvolupament de la seva activitat professional: presa de decisions, comunicació, etc.
- Analitzar del bussines plan i adequació de la seva actuació
- Analitzar mètriques en la gestió de l'experiència de client i elaboració del customer journey map.
- Aplicar eines como: Google Adwords, e-mail màrqueting, CRM
- Aplicar estratègies de màrqueting digital i turisme electrònic
- Aplicar tàctiques d'aplicació de preus: alta demanda, baixa demanda, coherència, factor Yield/RM, elements d'anàlisi, benchmarking, forecast, pick up, Up-selling, cross-selling
- Aplicar tècniques de Coaching i Intel·ligència Emocional
- Aplicar tècniques de màrqueting i vendes en l’organització turística i hotelera
- Aplicar tècniques de Revenue Management en l’organització turística i hotelera
- Conèixer les botigues online i noves tendències
- Conèixer les Fases del Cicle de Vida d'un Projecte
- Conèixer noves tecnologies i eines digitals en el màrqueting i la comercialització
- Conèixer tècniques i metodologies innovadores de digitalització empresaria
- Crear experiències de valor i fidelització
- Desarrollar tècniques de segmentació de mercat
- Desenvolupament de Business Plan: operatiu, màrqueting, rrhh, estratègic
- Desenvolupar Autoconeixement emocional.
- Desenvolupar competències d'escolta activa i de comunicació eficaç i empàtica
- Dirigir i liderar projectes i equips
- Dissenyar estratègies de màrqueting digital i turisme electrònic
- Dissenyar i desenvolupar reports, estadístiques
- Dissenyar i desenvolupar campanyes comercials online per al turisme 3.0 y 4.0
- Dissenyar i desenvolupar estratègies adaptades a les necessitats i objectius de l’organització turística i hotelera
- Dissenyar tècniques de màrqueting digital i vendes en l’organització turística i hotelera: Optimització SEO, SEM, SMM, CRO.
- Dissenyar tècniques de Revenue Management en l’organitzacióturística i hotelera: Indicadors d’èxit: REVPAR, GOPPAR, TREVPAR.
- Utilitzar les eines de: pressupost, calendari de tarifes i demanda, les previsions, el benchmarking i pricing
- Desarrollar tècniques de segmentació de mercat
- Aplicar tàctiques d’aplicació de preus: alta demanda, baixa demanda, coherència, factor Yield/RM, elements d’anàlisi, benchmarking, forecast, pick up, Up-selling, cross-selling
- Dissenyar i desenvolupar reports, estadístiques
- Dissenyar tècniques de màrqueting digital i vendes en l’organització turística i hotelera: Optimització SEO, SEM, SMM, CRO
- Aplicar eines como: Google Adwords, e-mail màrqueting, CRM
- Dissenyar estratègies de màrqueting digital i turisme electrònicç
- Conèixer noves tecnologies i eines digitals en el màrqueting i la comercialització
- Dissenyar i desenvolupar campanyes comercials online per al turisme 3.0 y 4.0
- Conèixer les botigues online i noves tendències
- Implementar Xarxes Socials i aplicacions turístiques: Reputació online
- Estratègies de fidelització i lleialtat
- Elaborar un pla de màrqueting digital
- Crear experiències de valor i fidelització
- Incorporar mètriques en la gestió de l’experiència de client i elaboració del customer journey map
- Crear experiències de valor i fidelització
- Elaborar un quadre de comandament integral
- Conèixer tècniques i metodologies innovadores de digitalització empresarial
- Aplicar tècniques de Revenue Management en l’organització turística i hotelera
- Aplicar estratègies de màrqueting digital i turisme electrònic
- Gestionar experiències de valor i fidelització
- Analitzar mètriques en la gestió de l’experiència de client i elaboració del customer journey map

Competències transversals

- Analitzar les variables que intervenen en la gestió de l'àrea de coneixement del programa
- Desenvolupar habilitats per a l'adopció de decisions raonades referides a l'àrea de coneixement
- Reflexionar sobre les formes de comunicació necessàries per la gestió
- Reconèixer i solventar problemes vinculats a la gestió de l'àrea de coneixement del programa
- Promoure la cultura de la mediació i la resolució dialogada de conflictes
- Gestionar recursos bibliogràfics i documentals
- Comunicar-se oralment i per escrit
- Utilitzar les terminologies científiques adequades
- Redactar informes professionals
- Escriure publicacions
- Defensar i argumentar oralment les seves aportacions
- Desenvolupar un procés d'aprenentatge fonamentat en la reflexió en acció
- Analitzar i sintetitzar documents i interpretar protocols. Trobar les fonts d'informació, consultar-les i seleccionar la informació necessària per a temes concrets.

Títol que s'obté

Diploma d'Especialització Gestió de Projectes Turístics Màrqueting i Intel.ligència Emocional

Vols rebre més informació?