Continguts

-El Postgrau en Comunicació de Moda i Luxe té un perfil professionalitzador i està concebut per a aquelles persones que volen especialitzar-se en un mercat clarament creixent i que necessita de professionals qualificats en el seu àmbit d'actuació.

Actualment la demanda de professionals especialitzats és superior a l'oferta dels mateixos el que es tradueix en un alt nivell d'ocupabilitat i un nivell de retribució superior a altres àmbits de la comunicació

Assignatura Crèdits Caràcter

La Indústria de la Moda i el Luxe

5 ECTS

Obligatòria

Construcció d'Estratègies Guanyadores a la Moda i el Luxe

5 ECTS

Obligatòria

Eines /Tàctiques i Accions Derivades de les Estratègies de Moda i Luxe

5 ECTS

Obligatòria

La Ommicanalitat (M.4.0) en Moda i Luxe

5 ECTS

Obligatòria

Habilitats de Direcció i Tècniques de Presentació

5 ECTS

Obligatòria

Treball Final Postgrau

5 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Planificar l'estratègica de campanyes de comunicació a partir d'uns objectius i de les necessitats comunicatives de les organitzacions.
- Desenvolupar el coneixement de les estratègies i tècniques de comunicació.
- Ampliar el coneixement de les fases del procés comunicatiu.
- Conèixer les fases de presa de decisions per part del departament de comunicació.
- Desenvolupar la capacitat creativa de l'alumne, no només en l'àmbit específic de la creativitat publicitària, sinó també la creativitat aplicada a les estratègies de comunicació i disseny de producte.
- Gestionar amb èxit estratègies publicitàries eficaces.
- Facilitar la presa de decisions, adaptades als reptes comunicacionals.
- Desenvolupar una visió global i integradora de l'agència i dels departaments de les organitzacions.
- Adquirir nous coneixements, habilitats i aptituds en l'àrea de la direcció.
- Conèixer i conexitar amb la realitat del mercat.
- Saber segmentar els públics objectius més idonis per al desenvolupament de les campanyes.
- Gestionar de manera professional i correcta els pressupostos assignats.

Competències transversals

- Desenvolupar les habilitats directives i de presa de decisions, capacitar a l'alumne de manera que pugui treballar en equip a través de la resolució de casos, desenvolupant de la capacitat investigadora, etc.
- Reforçar les capacitats de gestió i d'una visió global i integradora.
- Desenvolupar les habilitats de comunicació tant oral com escrita.
- Desenvolupar la retòrica que afecta la capacitat del líder que busca l'assoliment dels seus objectius.
- Capacitar l'alumne de persuasió i convenciment en el desenvolupament de les habilitats en tècniques de negociació.
- Enriquir el desenvolupament de l'activitat diària a l'obtenir un major nivell de coneixements específics en la matèria.
- Innovar/Participar de forma proactiva.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau en Comunicació de Moda i Luxe

Vols rebre més informació?