Especialització en Revenue Management, Màrqueting Digital i Customer Experience

Formació online especialitzada en tècniques i estratègies de màrqueting per gestionar projectes turístics que creïn valor i experiències sostenibles per obtenir la satisfacció del client

Mòdul 1. Revenue Management, Màrqueting Digital i Customer Experience

Assignatura Crèdits Caràcter

E-Tourism i Màrqueting Digital

10 ECTS

Obligatòria

Customer Experience en Turisme i Hoteleria

10 ECTS

Obligatòria

Revenue Management

10 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquest Diploma d'especialització pertany al Màster de Formació Permanent en Direcció Digital de Negocis Turístics Internacionals (4297)

Programes relacionats

Curs en Customer Experience en Turisme i Hoteleria
Curs en E-Tourism i Màrqueting Digital

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Dissenyar i desenvolupar estratègies adaptades a les necessitats i objectius de l'organització turística i hotelera
- Dissenyar tècniques de Revenue Management en l'organització turística i hotelera: Indicadors d'èxit: REVPAR, GOPPAR, TREVPAR
- Utilitzar les eines de: pressupost, calendari de tarifes i demanda, les previsions, el benchmarking i pricing
- Desarrollar tècniques de segmentació de mercat
- Aplicar tàctiques d’aplicació de preus: alta demanda, baixa demanda, coherència, factor Yield/RM, elements d’anàlisi, benchmarking, forecast, pick up, Up-selling, cross-selling
- Dissenyar i desenvolupar reports, estadístiques
- Dissenyar tècniques de màrqueting digital i vendes en l’organització turística i hotelera: Optimitzar SEO, SEM, SMM, CRO
- Aplicar eines como: Google Adwords, e-mail màrqueting, CRM
- Dissenyar estratègies de màrqueting digital i turisme electrònicç
- Conèixer noves tecnologies i eines digitals en el màrqueting i la comercialització
- Dissenyar i desenvolupar campanyes comercials online per al turisme 3.0 y 4.0
- Conèixer les botigues online i noves tendències
- Implementar Xarxes Socials i aplicacions turístiques: Reputació online
- Utilitzar estratègies de fidelització i lleialtat
- Elaborar un pla de màrqueting digital
- Crear experiències de valor i fidelització
- Incorporar mètriques en la gestió de l’experiència de client i elaboració del customer journey map
- Crear experiències de valor i fidelització
- Elaborar un quadre de comandament integral
- Conèixer tècniques i metodologies innovadores de digitalització empresarial
- Aplicar tècniques de Revenue Management en l’organització turística i hotelera
- Aplicar estratègies de màrqueting digital i turisme electrònic
- Gestionar experiències de valor i fidelització
- Analitzar mètriques en la gestió de l’experiència de client i elaboració del customer journey map

Competències transversals

- Analitzar les variables que intervenen en la gestió de l'àrea de coneixement del programa
- Desenvolupar habilitats per a l'adopció de decisions raonades referides a l'àrea de coneixement
- Reflexionar sobre les formes de comunicació necessàries per la gestió
- Reconèixer i solventar problemes vinculats a la gestió de l'àrea de coneixement del programa
- Promoure la cultura de la mediació i la resolució dialogada de conflictes
- Gestionar recursos bibliogràfics i documentals
- Comunicar-se oralment i per escrit
- Utilitzar les terminologies científiques adequades
- Redactar informes professionals
- Escriure publicacions
- Defensar i argumentar oralment les seves aportacions
- Desenvolupar un procés d'aprenentatge fonamentat en la reflexió en acció
- Analitzar i sintetitzar documents i interpretar protocols. Trobar les fonts d'informació, consultar-les i seleccionar la informació necessària per a temes concrets.

Títol que s'obté

Diploma d'especialització en Revenue Management, Màrqueting Digital i Customer Experience

Vols rebre més informació?