Curs en Protecció de Dades i Transparència. Els Límits dels Dos Drets

Presentació

En els darrers anys s'ha viscut un allau normatiu en matèria de protecció de dades personals i transparència, matèries que tenen una incidència fonamental en la gestió de la informació.
En protecció de dades, el mes de maig de 2018 va aterrar a l'ordenament jurídic espanyol el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), una norma que ve de la Unió Europea amb la ferma voluntat de dotar a tots els Estats membres d'unes regles homogènies, i que ha suposat un canvi de paradigma en la gestió de les dades personals, tant en el sector públic com en el sector privat. El RGPD parteix de dos eixos principals: el principi de responsabilitat proactiva o accountability; i b) l’enfocament en el risc. En base a aquestes idees, totes les organitzacions que tracten dades personals han d'analitzar els riscos, i a partir d'aquí implementar les mesures de seguretat necessàries per garantir els drets i llibertats de les persones.

Més endavant, el desembre de 2018 es va aprovar la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Aquesta Llei -que deroga l’anterior LOPD- desplega i complementa el RGPD, i també depura l'ordenament intern, amb la finalitat de procurar seguretat jurídica. En l'àmbit del sector públic cal tenir en compte també legislacions específiques de determinats àmbits, com ara el sanitari, el policial o el judicial.
Pel que fa a la transparència, en els darrers anys ha esdevingut un principi d'actuació fonamental en el sector públic, inherent a la democràcia. En efecte, la ciutadania és cada cop més conscient dels seus drets, i més exigent amb el dret a saber, possiblement a conseqüència dels escàndols de corrupció que s'han fet públics. La legislació de transparència imposa moltes obligacions de publicitat, que afavoreixen la rendició de comptes davant la ciutadania. Val a dir que aquesta transparència no s'exigeix només a les administracions públiques sinó també a entitats privades
vinculades al sector públic. Així mateix, les entitats del sector públic són conscients d'aquesta demanda de la ciutadania, i utilitzen cada cop més les xarxes socials per tal de posar informació a disposició de la ciutadania per aquests canals.
A Espanya, el marc normatiu de la legislació de transparència està format per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, de la qual actualment s'està tramitant el reglament de desenvolupament. Aquesta Llei regula de manera diferenciada el que es coneix com les obligacions de “publicitat activa” (informació a publicar als portals de la Transparència), i el dret d'accés a la informació pública, entès com el dret de tota persona a accedir a la informació en poder de les entitats del sector públic. La Llei estatal conté la regulació bàsica i de mínims, i a partir d’aquí les comunitats autònomes han aprovat les seves pròpies lleis de transparència (Llei 19/2014, en el cas de Catalunya), que en general han ampliat els deures de publicitat activa.
La necessària conjugació de les legislacions de protecció de dades i transparència ens situa en un escenari en què les entitats han de divulgar molta informació, però al seu torn han de respectar els límits previstos per a la protecció d’altres drets i/o interessos, i en particular el dret a la protecció de dades personals. Resulta doncs imprescindible conèixer bé els deures que imposa a les organitzacions la legislació de protecció de dades i que han de tenir en compte en els tractaments de dades personals. I en relació amb les obligacions de transparència, cal disposar també dels coneixements necessaris per tal d'efectuar una ponderació i equilibri adequats en la gestió de la informació.

Continguts

- Introducció al curs: la protecció de dades i la transparència.
- Que és el dret a la protecció de dades? Principis, deures i drets.
- Que és la transparència? (publicitat activa i l’accés a la informació pública). Principis, deures i drets.
- Altres supòsits de gestió d'informació (xarxes socials, dades obertes, etc.).
- Els límits a la transparència, en particular el derivat del dret a la protecció de dades.
- Sistemes de garantia de la protecció de dades i de la transparència.
- Anàlisi de supòsits habituals de necessitat de ponderació i equilibri entre la transparència i la protecció de dades.

Objectius

Facilitar als professionals que gestionen informació en l'àmbit del sector públic i a les entitats privades vinculades al sector públic -posant una atenció especial als professionals dels arxius- els coneixements necessaris per tal d'estar en condicions de complir adequadament amb les exigències normatives imposades per la legislació de protecció de dades i de transparència. L'aprenentatge i consolidació d'aquests coneixements permetran a l'estudiant estar en disposició d'efectuar una ponderació correcta entre els deures, drets i interessos concurrents, i complir així amb els deures de transparència imposats a les entitats públiques i a les privades vinculades al sector públic, sense transgredir els límits a la transparència, i sobretot el derivat del dret a la protecció de dades personals.

Requisits d'accés

Recomanable tenir coneixements de gestió dels documents i els arxius.

Sortides professionals

L'alumnat que superi aquest curs tindrà les eines necessàries per poder exercir diverses tasques vinculades a la gestió de la informació.
Una de les sortides seria en l'àmbit dels arxius i la gestió documental, però també en qualsevol altre àmbit vinculat a la gestió d'informació del sector públic i de les entitats privades vinculades al sector públic, i en particular, com a delegat de protecció de dades, o en llocs amb competències relacionades amb la gestió dels Portals de Transparència i/o les xarxes socials i altres espais d'internet. Aquestes funcions no només es podrien desenvolupar com a personal del sector públic i entitats privades, sinó també a través de consultories externes.

Contacte

Gestió Académica

Telèfon: 935929710

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: https://www.uab.cat/doc/curs_protecciodades_cat.pdf

Curs d'especialització UAB

2a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
5 ECTS
Codi de l'estudi: 4260/2
Modalitat: Online
Lloc: Online
Dates: del 15/02/2021 al 04/05/2021
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del Curs Protecció de Dades i Transparència. Els Límits dels Dos Drets

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.