Curs en Protecció de Dades i Transparència. Els Límits dels Dos Drets

Formació especialitzada que aporta els coneixements en la legislació de protecció de dades i de transparència per a exercir professionalment en l'àmbit de la gestió de dades i de la informació

 • Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4260/3
 • 3a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 5 ECTS
 • Inici: 15/02/2022
 • Final: 23/05/2022
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 620 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Online

En els darrers anys s'ha produït una allau normativa en matèria de protecció de dades personals i transparència, àmbits d'incidència fonamental en la gestió de la informació.

En protecció de dades, el Reglament General de Protecció de Dades de maig de 2018 va suposar un canvi de paradigma en la gestió de dades personals, tant en el sector públic com privat.

Per la seva banda, la llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern regula les obligacions de publicitat activa (portals de transparència) i el dret d'accés a la informació pública.

La necessària conjugació d'ambdues legislacions aboca a un escenari en què les entitats tenen el deure de divulgar molta informació i, a la vegada, respectar els límits previstos per a la protecció d'altres drets i interessos, en particular el de la protecció de dades personals.

Per als professionals de la gestió de dades i de la informació és imprescindible conèixer en profunditat els deures a tenir en compte per les organitzacions en el tractament de dades personals i les seves obligacions de transparència.

Formació de modalitat online pionera en l'àmbit universitari espanyol i iberoamericà.

Continguts

- Introducció al curs: la protecció de dades i la transparència.
- Que és el dret a la protecció de dades? Principis, deures i drets.
- Que és la transparència? (publicitat activa i l’accés a la informació pública). Principis, deures i drets.
- Altres supòsits de gestió d'informació (xarxes socials, dades obertes, etc.).
- Els límits a la transparència, en particular el derivat del dret a la protecció de dades.
- Sistemes de garantia de la protecció de dades i de la transparència.
- Anàlisi de supòsits habituals de necessitat de ponderació i equilibri entre la transparència i la protecció de dades.

Sortides professionals

L'alumnat que superi aquest curs tindrà les eines necessàries per poder exercir diverses tasques vinculades a la gestió de la informació.
Una de les sortides seria en l'àmbit dels arxius i la gestió documental, però també en qualsevol altre àmbit vinculat a la gestió d'informació del sector públic i de les entitats privades vinculades al sector públic, i en particular, com a delegat de protecció de dades, o en llocs amb competències relacionades amb la gestió dels Portals de Transparència i/o les xarxes socials i altres espais d'internet. Aquestes funcions no només es podrien desenvolupar com a personal del sector públic i entitats privades, sinó també a través de consultories externes.

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents

Contacte

Gestió Académica

Telèfon: 935929710

Informació addicional

https://www.uab.cat/doc/curs_protecciodades_cat.pdf

Vols rebre més informació?