Pla d'estudis Grau en Estudis Francesos

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Estudis Francesos

Horaris

Un sol torn de matí i tarda.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   48 12  
4t curs     54 6
Total 60 108 66 6

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres i la docència està distribuïda entre les dues universitats que imparteixen el grau (vegeu la universitat de docència al costat de la semestralització de les assignatures).

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Menció en Lingüística Francesa Aplicada
Menció en Cultura i Creació Contemporània d'Expressió Francesa
Menció en Cultures i Literatures Romàniques Medievals

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre (UB)
-Llengua Estrangera*
-Llengua Catalana o Llengua Espanyola
-Ús de la Llengua Francesa Oral
-Llatí
-Introducció a la Llengua Francesa
2n semestre (UAB)
-Literatura Comparada
-Introducció a la Lingüística
-Ús de la Llengua Francesa Escrita
-Francès Instrumental
-Introducció a la Cultura Francesa

(*) Caldrà triar un dels idiomes següents: hebreu, alemany, anglès, italià, àrab, èuscar, gallec, suec, neerlandès, grec modern, rus, polonès o portuguès
1r semestre (UAB)
-Història de la Llengua Francesa
-Llengua Francesa Oral i Escrita I
-Morfosintaxi de la Llengua Francesa
-Literatura Francesa Contemporània
-Fonètica i Fonologia de la Llengua Francesa

2n semestre (UB)
-Novel·la Francesa I i II
-Llengua Francesa Oral i Escrita II
-Lexicologia de la Llengua Francesa
-Viure a França: Signes i Mites dels Temps
3r curs 4t curs
1r semestre (UB)
-Tècniques d'Expressió Oral i Escrita en Llengua Francesa I
-El Francès en el Món: Contacte entre Cultures
-Poesia Francesa
-Mètodes de la Teoria Literària Contemporània
2n semestre (UAB)
-Tècniques d'Expressió Oral i Escrita en Llengua Francesa II
-Lingüística Francesa Comparada
-Semàntica i Pragmàtica de la Llengua Francesa
-Anàlisi Lingüística de Documents Orals i Escrits en Llengua Francesa
-Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

3r i 4t cursos
-Civilització Medieval
-La Creació Literària a la Postmodernitat
-Literatura i Gènere a Galícia, Portugal i Brasil
-Pràctiques Externes
 
-Idioma Modern II (Anglès, Alemany, Italià, Portuguès, Occità, Romanès, Èuscar, Gallec)*


(*) D'aquestes assignatures es poden cursar, com a màxim, 12 crèdits. 


Per a obtenir una menció, s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (cinc assignatures) vinculats a cada itinerari.

Menció en Lingüística Francesa Aplicada (UAB) Menció en Cultura i Creació Contemporània d'Expressió Francesa (UB) Menció en Cultures i Literatures Romàniques Medievals (UAB)
- Llengua Francesa i Tecnologies Lingüístiques
- Enfocaments Plurilingües a la Interacció Exolingüe
- Lingüística Aplicada a l'Ensenyament de la Llengua Francesa
- Llengua Francesa i TICE
- Anàlisi de la Parla en Llengua Francesa
- Francès Tècnic i Comercial
- Traducció Especialitzada del/al Francès
- Tractament Informàtic de la Llengua Francesa
- Models Psicolingüístics del Llenguatge Normal i Desviant en Llengua Francesa
- Traducció del/al Francès
- Nous Llenguatges de la Poesia en Francès
- Noves Poètiques de la Narrativa en Francès
- Pensament i Literatura en Llengua Francesa
- Psicoanàlisi i Literatura en Francès
- Teoria Literària Feminista i Estudis de Gènere
- Postcolonialisme i Literatura en Francès
- Poètiques i Polítiques de la Literatura en Francès
- Teatre Francès: Riure i Plorar de Molière a Koltès
- Cinema i Creació Audiovisual en Francès
- Traducció Literària del Francès
- Èpica Romànica Medieval
- Lírica Romànica Medieval
- Novel·la Romànica Medieval
- Introducció a les Literatures Romàniques
- Llegendes Medievals
- Literatura i Societat a l'Edat Mitjana
Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits. No totes s'ofereixen cada curs.