Pla d'estudis Grau en Estudis d'Anglès i de Francès

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Estudis d'Anglès i Francès

Horaris

Un sol torn de matí

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final
de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   48 12  
4t curs     54 6
Totals 60 108 66 6

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Temps complet i possibilitat de via lenta.

Mencions

Menció en Lingüística
Menció en Literatura Comparada
Menció en Cultures i Literatures Romàniques Medievals
Menció en Alemany
Menció en Italià
Menció en Gallec
Menció en Èuscar

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
Anual
- Usos Bàsics de la Llengua Anglesa
1r semestre
- Gramàtica  Descriptiva Anglesa 
- Ús de la Llengua Francesa Oral
- Introducció a la Lingüística
- Francès Instrumental I
2n semestre
- Francès Instrumental II
- Literatura Anglesa del segle XX
- Introducció a la Cultura Francesa
- Ús de la Llengua Francesa Escrita
 
Anual
- Història i Cultura de les Illes Britàniques
1r semestre
- Llengua Francesa Oral i Escrita I
- Ús de la Llengua Anglesa I
- Fonètica i Fonologia Angleses I
- Morfosintaxi de la Llengua Francesa
- Literatura Francesa Contemporània
2n semestre
- Literatura Comparada
 - Literatura Francesa del s. XIX
- Literatura del Romanticisme Anglès
- Ús de la Llengua Anglesa II
 
3r curs 4t curs
1r semestre
- Història i Cultura dels Estats Units
- Fonètica i Fonologia de la Llengua Francesa
- Literatura Victoriana
- Literatura Francesa: Edat Mitjana i Renaixement
2n semestre
- Lexicologia de la Llengua Francesa
- Sintaxi Anglesa
- Literatura Francesa: Classicisme i Il·lustració
- Literatura Nord-americana del s. XIX
- Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.
 
3r i 4t cursos
- Idioma Modern I (Alemany)
- Idioma Modern I (Italià)
- Idioma Modern I (Èuscar)
- Idioma Modern I (Gallec)
- Idioma Modern I (Portuguès)
- Idioma Modern I (Occità)
- Idioma Modern I (Grec Modern)
- Idioma Modern I (Romanès)
- Idioma Modern II (Alemany)
- Idioma Modern II (Italià)
- Idioma Modern II (Èuscar)
- Idioma Modern II (Gallec)
- Idioma Modern II (Portuguès)
- Idioma Modern II (Occità)
- Idioma Modern II (Grec Modern)
- Idioma Modern II (Romanès)

D'aquestes assignatures es poden cursar, com a màxim, 36 crèdits.
- Pràctiques Externes
- Tècniques d'Expressió Oral i Escrita en Llengua Francesa I
- Tècniques d'Expressió Oral i Escrita en Llengua Francesa II
- Semàntica i Pragmàtica de la Llengua Francesa
- Lingüística Francesa Comparada
- Organització Sociopolítica dels Països Francòfons
- Literatures Francòfones
- Anàlisi Lingüística de Documents Orals i Escrits en Llengua Francesa
- Gramàtica Anglesa
- Fonètica i Fonologia Angleses II
- Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada
- Historia de la Llengua Anglesa I
- Literatura Nord-americana Moderna
- Orígens de la Literatura Anglesa
- Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada
- Història de la Llengua Anglesa II
- Llengua Comparada
- Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració
- Història de la Llengua Francesa
- Llengua Francesa Oral i Escrita II
- Perspectives Crítiques de l'Anàlisi de la Literatura en Francès


Per obtenir una menció, s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (5 assignatures) vinculats a cada itinerari.

 

Menció en Lingüística Menció en Literatura Comparada Menció en Cultures i Literatures Romàniques Medievals Menció en Alemany
- Adquisició del Llenguatge
- Tecnologies del Llenguatge
- Fonètica i Fonologia
- Morfologia i Sintaxi
- Semàntica i Pragmàtica
- Sociolingüística
- Tipologia lingüística
- Teoria del Llenguatge
- Bases Biològiques del Llenguatge
- Llenguatge, Cultura i Cognició
- Qüestions de Gramàtica Comparada
- Teoria i Anàlisi de la Narrativa
- Teoria i Anàlisi de la Poesia
- Teoria i Anàlisi del Teatre
- Pensament Literari
- Crítica Literària i Cultural (Segles XX i XXI)
- Literatura, Gèneres i Sexualitats
- Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada
- Literatura Comparada i Estudis Culturals
- Tradició Literària Occidental I
- Tradició Literària Occidental II
- Teoria i Història de la Representació Teatral
- Èpica Romànica Medieval
- Lírica Romànica Medieval
- Novel·la Romànica Medieval
- Introducció a les Literatures Romàniques
- Llegendes Medievals
- Literatura i Societat a l'Edat Mitjana
- Idioma Modern I (Alemany)
- Idioma Modern II (Alemany)
- Idioma Modern III (Alemany)
- Idioma Modern IV (Alemany)
- Idioma Modern V (Alemany)
- Idioma Modern VI (Alemany)
- Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya
- Literatura Contemporània en Llengua Alemanya
- Història de la Cultura Alemanya
- Literatura Alemanya i Cinema
Menció en Italià Menció en Gallec Menció en Èuscar  
- Idioma Modern I (Italià)
- Idioma Modern II (Italià)
- Idioma Modern III (Italià)
- Idioma Modern IV (Italià)
- Obres de la Literatura Italiana Medieval i Renaixentista
- Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània
- Cine i Literatura Italians
- Arts i Literatura Italianes
- Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües
- Idioma Modern I (Gallec)
- Idioma Modern II (Gallec)
- Literatura Gallega
- Història Social de la Llengua Gallega
- Cultura i Societat Gallegues
- Idioma Modern I (Èuscar)
- Idioma Modern II (Èuscar)
- Literatura Basca
- Cultura i Societat Basques
- Història de la Llengua Basca
 

Informacions addicionals

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.