Pla d'estudis Grau en Estudis d'Anglès i d'Espanyol

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Estudis d'Anglès i Espanyol

Horaris

Un sol torn de matí.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final
de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   48 12  
4t curs     54 6
Totals 60 108 66 6

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Temps complet i possibilitat de via lenta.

Mencions

Menció en Lingüística
Menció en Literatura Comparada
Menció en Alemany
Menció en Italià
Menció en Gallec
Menció en Èuscar

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
Anual
- Usos Bàsics de la Llengua Anglesa
1r semestre
- Llengua Espanyola Oral i Escrita
- Gramàtica Descriptiva Anglesa
- Introducció a la Lingüística
- Introducció a la Literatura Espanyola I
2n semestre
- Literatura Anglesa del Segle XX
- Introducció a la Llengua Espanyola
- Literatura Comparada
- Introducció a la Literatura Espanyola II
 
Anual
- Història i Cultura de les Illes Britàniques
- Metodologia de la Llengua i de la Literatura Espanyoles
1r semestre
- Ús de la Llengua Anglesa I
- Morfologia de l'Espanyol
- Fonètica i Fonologia Angleses I
- Literatura Espanyola del Realisme i del Modernisme
2n semestre
- Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Simple
- Literatura del Romanticisme Anglès
- Literatura Espanyola Contemporània
- Ús de la Llengua Anglesa II
3r curs 4t curs
1r semestre
- Història i Cultura dels Estats Units
- Fonètica i Fonologia de l'Espanyol
- Literatura Victoriana
- Literatura Espanyola del Segle XVII
2n semestre
- Comentari Lingüístic de Textos Literaris
- Literatura Nord-americana del Segle XIX
- Sintaxi Anglesa
- Comentari de Textos Literaris
- Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.

3r i 4t cursos
- Idioma Modern I (Francès)
- Idioma Modern I (Alemany)
- Idioma Modern I (Italià)
- Idioma Modern I (Èuscar)
- Idioma Modern I (Gallec)
- Idioma Modern I (Portuguès)
- Idioma Modern I (Occità)
- Idioma Modern I (Grec Modern)
- Idioma Modern I (Romanès)
- Idioma Modern II (Francès)
- Idioma Modern II (Alemany)
- Idioma Modern II (Italià)
- Idioma Modern II (Èuscar)
- Idioma Modern II (Gallec)
- Idioma Modern II (Portuguès)
- Idioma Modern II (Occità)
- Idioma Modern II (Grec Modern)
- Idioma Modern II (Romanès)

D'aquestes assignatures es poden cursar, com a màxim, 36 crèdits.
- Pràctiques Externes
- Gramàtica Anglesa
- Història de la Llengua Espanyola
- Fonètica i Fonologia Angleses II
- Literatura Espanyola Medieval
- Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada
- Literatura Espanyola del Segle XVI
- Història de la Llengua Anglesa I
- Semàntica i Pragmàtica de l'Espanyol
- Literatura Nord-americana Moderna
- Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme
- Orígens de la Literatura Anglesa
- Dialectologia de l'Espanyol
- Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada
- Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Composta
- Història de la Llengua Anglesa II
- Literatura Hispanoamericana: de la Literatura Prehispànica al Segle XIX
- Llengua Comparada
- Gramàtica Històrica de l'Espanyol
- Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració
- Literatura Hispanoamericana: des del Modernisme a l'Època Contemporània

Per obtenir una Menció, s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (5 assignatures) vinculats a cada itinerari.

Menció en Lingüística Menció en Literatura Comparada Menció en Alemany
- Adquisició del Llenguatge
- Tecnologies del Llenguatge
- Fonètica i Fonologia
- Morfologia i Sintaxi
- Semàntica i Pragmàtica
- Sociolingüística
- Tipologia Lingüística
- Teoria del Llenguatge
- Bases Biològiques del Llenguatge
- Llenguatge, Cultura i Cognició
- Qüestions de Gramàtica Comparada
- Teoria i Anàlisi de la Narrativa
- Teoria i Anàlisi de la Poesia
- Teoria i Anàlisi del Teatre
- Pensament Literari
- Crítica Literària i Cultural (Segles XX i XXI)
- Literatura, Gèneres i Sexualitats
- Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada
- Literatura Comparada i Estudis Culturals
- Tradició Literària Occidental I
- Tradició Literària Occidental II
- Teoria i Història de la Representació Teatral
- Idioma Modern I (Alemany)
- Idioma Modern II (Alemany)
- Idioma Modern III (Alemany)
- Idioma Modern IV (Alemany)
- Idioma Modern V (Alemany)
- Idioma Modern VI (Alemany)
- Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya
- Literatura Contemporània en Llengua Alemanya
- Història de la Cultura Alemanya
- Literatura Alemanya i Cinema
Menció en Italià Menció en Gallec Menció en Èuscar
- Idioma Modern I (Italià)
- Idioma Modern II (Italià)
- Idioma Modern III (Italià)
- Idioma Modern IV (Italià)
- Obres de la Literatura Italiana Medieval i Renaixentista
- Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània
- Cinema i Literatura Italians
- Arts i Literatura Italianes
- Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües
- Idioma Modern I (Gallec)
- Idioma Modern II (Gallec)
- Literatura Gallega
- Història Social de la Llengua Gallega
- Cultura i Societat Gallegues
- Idioma Modern I (Èuscar)
- Idioma Modern II (Èuscar)
- Literatura Basca
- Cultura i Societat Basques
- Història de la Llengua Basca

Informacions addicionals

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.