Pla d'estudis Grau en Estudis Francesos

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2021-2022. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

Trobareu tot seguit les Guies docents de les assignatures que s'imparteixen a la UAB i, a continuació, les Guies docents de les assignatures que s'imparteixen a la UB.

1r curs

 103321 - Francès Instrumental (2020-21)

 103361 - Introducció a la Cultura Francesa

 100228 - Introducció a la Lingüística

 100271 - Literatura Comparada

 100625 - Llatí

 100222 - Llengua Estrangera, Alemany

 100220 - Llengua Estrangera, Italià

 103319 - Ús de la Llengua Francesa Escrita

 103318 - Ús de la Llengua Francesa Oral

2n curs

 103359 - Fonètica i Fonologia de la Llengua Francesa

 103358 - Història de la Llengua Francesa

 103357 - Lexicologia de la Llengua Francesa

 103316 - Literatura Francesa Comtemporània

 103365 - Llengua Francesa Oral i Escrita I

 103355 - Morfosintaxi de la Llengua Francesa

3r curs

 103360 - Anàlisi Lingüístic de Documents Orals i Escrits en Llengua Francesa

 103356 - Lingüística Francesa Comparada

 103354 - Semàntica i Pragmàtica de la Llengua Francesa

 103362 - Tècniques d'Expressió Oral i Escrita en Llengua Francesa II

4t curs

 103342 - Treball de Fi de Grau

Optatives

 103371 - Èpica Romànica Medieval

 100047 - Idioma Modern II (Alemany)

 100045 - Idioma Modern II (Anglès)

 100049 - Idioma Modern II (Èuscar) (2020-21)

 100050 - Idioma Modern II (Gallec) (2020-21)

 100048 - Idioma Modern II (Italià)

 100051 - Idioma Modern II (Portuguès)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès)

 103370 - Introducció a les Literatures Romàniques

 103328 - Lingüística Aplicada a l'Ensenyament de la Llengua Francesa

 103369 - Lírica Romànica Medieval

 103368 - Literatura i Societat a l'Edat Mitjana (2020-21)

 103367 - Llegendes Medievals

 103366 - Novel·la Romànica Medieval

 103310 - Pràctiques Externes

 103323 - Traducció de/al Francès

Guies docents de les assignatures impartides per la UB

Consulteu en aquest enllaç les guies docents de les assignatures que s'imparteixen a la UB.