Pla d'estudis Grau en Estudis d'Anglès i de Francès

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 103383 - Francès Instrumental I

 103382 - Francès Instrumental II (2019-20)

 103410 - Gramàtica Descriptiva Anglesa

 103361 - Introducció a la Cultura Francesa

 100228 - Introducció a la Lingüística

 100270 - Literatura Anglesa del Segle XX

 103318 - Ús de la Llengua Francesa Oral

 103409 - Usos Bàsics de la Llengua Anglesa

 103319 - Ús de la Llengua Francesa Escrita (2019-20)

2n curs

 100271 - Literatura comparada

 100227 - Fonètica i Fonologia Angleses I

 100217 - Història i Cultura de les Illes Britàniques

 100250 - Literatura del Romanticisme Anglès

 103316 - Literatura Francesa Contemporània (2019-20)

 103380 - Literatura Francesa del Segle XIX

 103365 - Llengua Francesa Oral i Escrita I

 103355 - Morfosintaxi de la Llengua Francesa

 100234 - Ús de la Llengua Anglesa I

 100233 - Ús de la Llengua Anglesa II

3r curs

 103359 - Fonètica i Fonologia de la Llengua Francesa

 100191 - Història i Cultura dels Estats Units

 103357 - Lexicologia de la Llengua Francesa

 103381 - Literatura Francesa: Classicisme i Il·lustració

 103379 - Literatura Francesa: Edat Mitjana i Renaixement

 100248 - Literatura Nord-Americana del Segle XIX

 100246 - Literatura Victoriana

 100223 - Sintaxi Anglesa

4t curs

 103396 - Treball de Final de Grau

Optatives

 103360 - Anàlisi Lingüístic de Documents Orals i Escrits en Llengua Francesa

 103395 - Arts i Literatura Italianes

 100275 - Bases Biològiques del Llenguatge

 103394 - Cine i Literatura Italians

 103793 - Cultura i Societat Basques

 103385 - Cultura i Societat Gallegues

 103393 - Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües

 103371 - Èpica Romànica Medieval

 100226 - Fonètica i Fonologia Angleses II

 100225 - Gramàtica Anglesa

 100212 - Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya

 100211 - Història de la Cultura Alemanya

 100193 - Història de la Llengua Anglesa I

 100192 - Història de la Llengua Anglesa II

 103376 - Història de la Llengua Basca

 103358 - Història de la Llengua Francesa

 103384 - Història Social de la Llengua Gallega

 100038 - Idioma Modern I (Alemany)

 100040 - Idioma Modern I (Èuscar)

 100041 - Idioma Modern I (Gallec)

 100044 - Idioma Modern I (Grec Modern)

 100039 - Idioma Modern I (Italià)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès)

 100047 - Idioma Modern II (Alemany)

 100049 - Idioma Modern II (Èuscar)

 100050 - Idioma Modern II (Gallec)

 100053 - Idioma Modern II (Grec Modern)

 100048 - Idioma Modern II (Italià)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès)

 100205 - Idioma Modern III (Alemany)

 103392 - Idioma Modern III (Italià)

 100204 - Idioma Modern IV (Alemany)

 103391 - Idioma Modern IV (Italià)

 103370 - Introducció a les Literatures Romàniques

 103356 - Lingüística Francesa Comparada

 103369 - Lírica Romànica Medieval

 100210 - Literatura Alemanya i Cinema

 100249 - Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració

 103387 - Literatura Basca

 100255 - Literatura Comparada i Estudis Culturals

 100209 - Literatura Contemporània en Llengua Alemanya

 103386 - Literatura Gallega

 103368 - Literatura i Societat a l'Edat Mitjana

 100247 - Literatura Nord-Americana Moderna

 100263 - Literatura, Gèneres i Sexualitats

 103390 - Literatures Francòfones (2019-20)

 103367 - Llegendes Medievals (2019-20)

 100224 - Llengua Comparada

 100274 - Llenguatge, Cultura i Cognició

 103366 - Novel·la Romànica Medieval

 100245 - Orígens de la Literatura Anglesa

 100262 - Pensament Literari

 103388 - Perspectives Crítiques de l'Anàlisi de la Literatura en Francès

 103399 - Pràctiques Externes

 100688 - Qüestions de gramàtica comparada

 100239 - Semàntica i Pragmàtica

 103354 - Semàntica i Pragmàtica de la Llengua Francesa

 103362 - Tècniques d'Expressió Oral i Escrita en Llengua Francesa II

 100243 - Teoria i Anàlisi de la Poesia

 100242 - Teoria i Anàlisi del Teatre

 100588 - Teoria i història de la representació teatral

 100254 - Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

 100253 - Tradició Literària Occidental I

 100252 - Tradició Literària Occidental II

 100232 - Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada

 100231 - Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada