Pla d'estudis Grau en Estudis d'Anglès i d'Espanyol

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix cliqueu aquí per consultar l’equivalència entre les assignatures del Grau en Estudis d’Anglès i Espanyol (pla vell) i el Grau en Estudis d’Anglès i Espanyol (pla nou).

 

3er curs
Història i Cultura dels Estats Units
Fonètica i Fonologia de l'Espanyol
Literatura Victoriana
Literatura Espanyola del Segle XVII
Comentari Lingüístic de Textos Literaris
Literatura Nordamericana del Segle XIX
Sintaxi Anglesa
Comentari de Textos Literaris
 
4t curs
TFG
 
Optatives
Gramàtica Anglesa
Història de la Llengua Espanyola
Fonètica i Fonologia Angleses II
Literatura Espanyola Medieval
Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada
Literatura Espanyola del Segle XVI
Història de la Llengua Anglesa I
Semàntica i Pragmàtica de l'Espanyol
Literatura Nordamericana Moderna
Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme
Orígens de la Literatura Anglesa
Dialectologia de l'Espanyol
Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada
Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Composta
Literatura Hispanoamericana: de la Literatura Prehispànica al Segle XIX
Llengua Comparada
Gramàtica Històrica de l'Espanyol
Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració
Literatura Hispanoamericana: des del Modernisme a l'Època Contemporània
Pràctiques Externes
Idioma Modern I (Alemany)
Idioma Modern II (Alemany)
Idioma Modern I (Italià)
Idioma Modern II (Italià)
Idioma Modern I (Èuscar)
Idioma Modern II (Èuscar)
Idioma Modern I (Francès)
Idioma Modern II (Francès)
Idioma Modern I (Portuguès)
Idioma Modern II (Portuguès)
Idioma Modern I (Grec Modern)
Idioma Modern II (Grec Modern)
Idioma Modern I (Romanès)
Idioma Modern II (Romanès)