Pla d'estudis Grau en Estudis Francesos

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Demostrar que coneix les primeres literatures europees en llengües romàniques medievals.
 • Analitzar des d'una perspectiva contrastiva i pluricultural les diferents literatures romàniques medievals. 
 • Establir les pautes de definició dels gèneres literaris medievals a partir de la seva naturalesa oral o escrita.
 • Expressar oralment i per escrit les pròpies idees en llengua francesa amb precisió i claredat (nivell A2).
 • Demostrar que coneix i és capaç d'aplicar les tècniques d'expressió oral i escrita en llengua francesa.
 • Demostrar que coneix la història i la cultura de França i dels països de llengua francesa.
 • Demostrar que coneix les metodologies i la terminologia associada a l'anàlisi lingüística de la llengua francesa.
 • Aplicar les metodologies científiques pròpies dels diferents àmbits de la lingüística francesa aplicada.
 • Demostrar que coneix la història i la cultura de França i dels països de llengua francesa.
 • Demostrar el coneixement de la literatura en llengua francesa des dels seus orígens fins el s. XX.
 • Demostrar el coneixement de la literatura en llengua francesa des dels seus orígens fins el s. XX.
 • Ser capaç d'analitzar les produccions culturals i literàries contemporànies en llengua francesa.
 • Dominar la llengua francesa a nivell professional i conèixer les tècniques i els mètodes per assolir la màxima capacitació en l'expressió oral i escrita.