Pla d'estudis Grau en Arqueologia

Competències bàsiques

En finalitzar els estudis, l'estudiant serà capaç de:

 • Conèixer els conceptes bàsics de la disciplina, de la teoria arqueològica històrica i els seus desenvolupaments més recents o els processos històrics més rellevants; a més de disposar d'una perspectiva global i crítica dels problemes i debats als quals s'enfronta la disciplina.
 • Aplicar els coneixements adquirits als diferents, i cada vegada més nombrosos, camps d'activitat professional, tant als propis de la docència i de la investigació científica com als que responen a la pràctica professional, a la gestió, a la protecció a la difusió del patrimoni artístic.
 • Interpretar fenòmens significatius de la història i avaluar en termes teòrics, metodològics i ètics les investigacions arqueològiques amb l'objectiu d'emetre judicis crítics que impliquin una reflexió sobre la problemàtica actual, i una interpretació crítica del passat.
 • Transmetre a un públic especialitzat o no especialitzat, informació, idees, reflexions i solucions que afectin a la disciplina arqueològica.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que li permetin continuar la seva formació per dur a terme estudis posteriors amb un elevat grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Conèixer la teoria arqueològica i la història, amb especial atenció als períodes prehistòric, antic i medieval.
 • Capacitat per a realitzar treballs arqueològics i per valorar els diferents tipus d'investigació, els seus mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi en arqueologia.
 • Capacitat per a gestionar, preservar i difondre el patrimoni historicoarqueològic.

Coneixements

 • Distingir els principals debats epistemològics, ontològics i metodològics en l’àmbit de la teoria arqueològica (arqueologies tradicionals, processuals, postprocessuals, feministes i marxistes).
 • Interrelacionar les aportacions recents a l’arqueologia fetes des de diferents disciplines: la biologia (antropologia física i arqueologia forense, arqueofauna, arqueobotànica, paleoecologia), la geologia (arqueometria), la matemàtica (estadística), l’enginyeria informàtica (SIG, quantificació) i la física (optically stimulated luminescence).
 • Identificar les fases necessàries en l’arqueologia de camp: definició del projecte arqueològic, prospecció, excavació i treballs de postexcavació, a través d’estudis de cas de camp.
 • Identificar i fer una classificació bàsica dels diferents tipus de restes arqueològiques al laboratori amb col·leccions procedents de jaciments arqueològics de cronologies diverses.
 • Descriure els processos històrics des d’una perspectiva crítica, analitzant com l’evidència arqueològica en pot qüestionar el coneixement previ.
 • Contextualitzar processos històrics a partir de materials i estructures arqueològiques, de manera que a través dels materials s’hi identifiquin cronologies, patrons socials i cultures concretes, o bé situacions d’aculturació o de canvi.
 • Interpretar fonts documentals específiques de l’arqueologia (informes i memòries d’intervenció arqueològiques, cartes arqueològiques, informes d’anàlisi de materials arqueològics, planimetries i representacions gràfiques de jaciments i materials arqueològics, estudis monogràfics, publicacions de síntesi i articles especialitzats) de forma crítica.
 • Construir relats històrics inclusius que evitin perspectives androcèntriques i eurocèntriques, incorporant en la comprensió dels processos socials i històrics continguts relacionats amb la diversitat (geogràfica, social i de gènere).

Habilitats

 • Desenvolupar un pensament i raonament crítics en l’àmbit de l’arqueologia per tal d’analitzar els processos d’inferència i generació d’informació arqueològica i proporcionar-ne una visió pròpia.
 • Plantejar de forma sintètica processos històrics, identificant les circumstàncies en què concorren aquests processos i les seves conseqüències, així com les seves expressions arqueològiques.
 • Inferir hipòtesis concretes sobre societats del passat a partir de restes materials obtingudes de la prospecció i/o l’excavació, mitjançant la capacitat d’interpretar històricament els contextos i els materials arqueològics.
 • Avaluar el potencial dels jaciments arqueològics, a partir del seguiment d’obres (arqueologia d’urgència) o l’aplicació de mètodes de teledetecció, prospecció i excavació (arqueologia preventiva o d’investigació).
 • Practicar les habilitats necessàries per a la gestió, la posada en valor i la divulgació del patrimoni historicoarqueològic: identificar la legislació aplicable, interactuar amb el públic objectiu i potencial, reconèixer els recursos públics o privats necessaris i esbossar propostes de museïtzació.
 • Aplicar els principals mètodes, tècniques i instruments d’anàlisi en arqueologia tenint en compte el context i els recursos tècnics, econòmics i humans disponibles.
 • Aplicar tècniques per a la preservació i la sostenibilitat del patrimoni arqueològic, mitjançant nocions bàsiques de com s’han de tractar els materials trobats i com actuar sobre les restes arquitectòniques excavades i que poden patir les inclemències climàtiques i tafonòmiques.
 • Associar a diferents èpoques restes materials procedents de l’excavació i la prospecció, i saber vincular-les a les troballes conegudes en un lloc concret a través de l’accés a arxius i bases de dades arqueològiques de l’administració.
 • Utilitzar les eines digitals tant bàsiques com especialitzades en la pràctica professional de l’arqueologia des dels mètodes de registre gràfic, SIG, lidar, prospecció, cartografia o estadística fins a models 3D de reconstrucció virtual.
 • Fer en l’àmbit de l’arqueologia treballs escrits o presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat en diferents llengües, tant en l’àmbit acadèmic com divulgatiu.

Competències

 • Proposar canvis en els mètodes i els processos de l’arqueologia per a donar respostes innovadores a les necessitats i les demandes de la societat.
 • Identificar l’impacte social, econòmic i mediambiental en el passat i en el present dels processos històrics i del coneixement arqueològic, que s’expressa principalment en l’arqueologia pública i la posada en valor del patrimoni.
 • Reconèixer la necessitat de la responsabilitat ètica i del respecte pels valors democràtics en l’exercici de l’arqueologia, evitant-ne la manipulació mitjançant l’aplicació de biaixos ideològics.
 • Avaluar les desigualtats per raó de sexe/gènere en l’àmbit de l’arqueologia, reconeixent a través de la cultura material l’omissió d’aquest aspecte que s’ha produït a la documentació escrita.
 • Demostrar habilitats per a treballar de manera autònoma i en equip en l’exercici de l’arqueologia.