Màster universitari en Erasmus Mundus in German and French Philosophy: Contemporary Issues (PhiAFEC)

Programa d’estudis internacional on l’estudiant adquirirà coneixements en filosofía moderna alemanya, la fenomenología francesa i alemanya i el pensament francés contemporani

  • Erasmus Mundus
  • Preu: Per determinar.
El Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona integra com a únic centre de l’Estat un programa d’estudis europeus en filosofia, constituït el 2007 en la plataforma Europhilosophie, amb la participació del consorci del Màster Conjunt Erasmus Mundus PhiAFEC (Filosofies alemanyes i franceses: qüestions contemporànies).

Els àmbits d’estudi de PhiAFEC són la filosofia moderna alemanya, la fenomenologia francesa i alemanya i el pensament francès contemporani. D’aquesta manera, la proposta aborda les transformacions que han donat lloc al panorama filosòfic actual a Europa i enllà d’Europa i dona compte dels intercanvis que la interacció entre els diversos corrents filosòfics des del s. XVI suscita per conformar la història de les ciències humanes i socials com a ciències de la matèria i de la vida.

La proposta docent constitueix una introducció crítica a la totalitat de la producció de coneixement d’aleshores ençà, en atenció als debats centrals que també troben la seva traducció en àmbits afins al filosòfic com ara l’antropologia, la sociologia, la lingüística, la psicopatologia, la física, la biologia o les arts plàstiques, performatives i visuals, així com a les transformacions del món que aquesta diversa producció de coneixement ha comportat i que en fan possible la intel·ligibilitat.

D’igual forma es procura una reflexió teòrica específica en relació a les pràctiques emancipatòries a què ha donat lloc la producció de coneixement en els contextos de la filosofia política, la investigació artística, les propostes dramàtiques i performàtiques, els feminismes i la teoria de gènere, els estudis subalterns i decolonials que atorguen una marcada autonomia d’anàlisi de la realitat actual.

El plantejament plural de la formació que ofereix PhiAFEC permet una especialització diversa sobre la base d’un coneixement aprofundit del corpus filosòfic modern i contemporani amb la vocació d’excedir el context hegemònic colonial europeu i de qüestionar-lo. La “mundialitat” de la filosofia experimentada en el si del màster és el tret que marca la pauta de l’exercici filosòfic que s’hi du a terme i que dona sentit a l’expressió Erasmus Mundus. Les filosofies francesa i alemanya concorren en aquest espai formatiu a un intercanvi crític i d’autoreflexió amb les filosofies no europees sorgides de la decolonització en el context iberoamericà, africà i oriental.

En aquest sentit, PhiAFEC ofereix un model de diversitat epistèmica, lingüística i política que, més enllà de les exigències d’un simple intercanvi cultural, demana dels seus actors, estudiantat i professorat, inventar noves formes de pensament plural i posar en obra una veritable diplomàcia científica i intel·lectual per abordar, en el reconeixement de les diferències, una anàlisi de les qüestions urgents que són comunes a les dones i als homes del s. XXI en clau no exclusivament humanista.

El pla d’estudis PhiAFEC es du a terme en itineraris formatius de periodicitat semestral a les universitats del consorci, de diversos països i en llengua francesa i alemanya, per a les quals també s’ofereix docència al Goethe Institut de Toulouse. El programa ofereix també mobilitats a centres associats al consorci per fer-hi estades puntuals durant els mesos d’estiu a Moscou, Seul, Bahia o Jamaica.

Coordinació:
Begonya Saez Tajafuerce

Sortides professionals

PhiAFEC ofereix la formació de professionals que integraran àmbits laborals conformats per equips multidisciplinars dins i fora de l’acadèmia i amb expertesa en recerca teòrica filosòfica, política, artística i científica, que qualifica per a participació activa en comitès d’ètica, en institucions de gestió cultural i artística i de l’administració, així com en iniciatives diverses del sector públic i privat rellevants en àrees relatives a l’educació però també a l’ètica empresarial o a la intel·ligència artificial.

La formació també capacita per a la docència i la recerca en universitats i centres de recerca públics i privats.

Universitat coordinadora:

Université Toulouse Jean-Jaurès

Universitats participants

Universitat Autònoma de Barcelona
Universidade de Coimbra
Université catholique de Louvain
University of Memphis
Univerzita Karlova v Praze
Universidade Federal de Sao Carlos
Bergische Universität Wuppertal

Informació addicional

https://europhilomem.hypotheses.org/

Qualitat