Study plan Bachelor's Degree in English and Spanish Studies

Study guides

The information currently available corresponds to the subjects offered during the 2022/23 academic year. If you wish to consult the information included in a study guide not found on the list, please visit the Digital Repository of Documents. The complete information of all the subjects of the Degree can be consulted in the Study Plan and timetables section.

The information on the languages used in each subject can be found in the study guide for each subject.

If the docent guide of any scheduled subject does not appear, click here to consult the subject equivalences between the academic plans.

At the moment most of the study guides are offered in Catalan  

Primer curs

- Usos Bàsics de la Llengua Anglesa
- Llengua Espanyola Oral i Escrita
- Gramàtica Descriptiva Anglesa
- Introducció a la Lingüística
- Introducció a la Literatura Espanyola I
- Literatura Anglesa del Segle XX
- Introducció a la Llengua Espanyola
- Literatura Anglesa i Espanyola Comparades
- Introducció a la Literatura Espanyola II


Segon curs

- Història i Cultura de les Illes Britàniques
- Metodologia de la Llengua i de la Literatura Espanyoles
- Ús de la Llengua Anglesa I
- Morfologia de l'Espanyol
- Fonètica i Fonologia Angleses I
- Literatura Espanyola del Realisme i del Modernisme
- Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Simple
- Literatura del Romanticisme Anglès
- Literatura Espanyola Contemporània
- Història i Cultura dels Estats Units
 

Tercer curs      

- Ús de la Llengua Anglesa II
- Fonètica i Fonologia de l'Espanyol
- Literatura Victoriana
- Literatura Espanyola del Segle XVII
- Comentari Lingüístic de Textos Literaris
- Literatura Nord-americana del Segle XIX
- Sintaxi Anglesa
- Comentari de Textos Literaris


Quart curs

Treball de Fi de Grau


Assignatures optatives
      
- Idioma Modern I (Francès)
- Idioma Modern I (Alemany)
- Idioma Modern I (Italià)
- Idioma Modern I (Èuscar)
- Idioma Modern I (Gallec)
- Idioma Modern I (Portuguès)
- Idioma Modern I (Occità)
- Idioma Modern I (Grec Modern)
- Idioma Modern II (Francès)
- Idioma Modern II (Alemany)
- Idioma Modern II (Italià)
- Idioma Modern II (Èuscar)
- Idioma Modern II (Gallec)
- Idioma Modern II (Portuguès)
- Idioma Modern II (Occità)
- Idioma Modern II (Grec Modern)     
- Pràctiques Externes
- Gramàtica Anglesa
- Història de la Llengua Espanyola
- Fonètica i Fonologia Angleses II
- Literatura Espanyola Medieval
- Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada
- Literatura Espanyola del Segle XVI
- Història de la Llengua Anglesa I
- Semàntica i Pragmàtica de l'Espanyol
- Literatura Nord-americana Moderna
- Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme
- Orígens de la Literatura Anglesa
- Dialectologia de l'Espanyol
- Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada
- Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Composta
- Història de la Llengua Anglesa II
- Literatura Hispanoamericana: de la Literatura Prehispànica al Segle XIX
- Llengua Comparada
- Gramàtica Històrica de l'Espanyol
- Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració
- Literatura Hispanoamericana: des del Modernisme a l'Època Contemporània


 

Menció de Lingüística         
             
- Adquisició del Llenguatge
- Tecnologies del Llenguatge
- Fonètica i Fonologia
- Morfologia i Sintaxi
- Semàntica i Pragmàtica
- Sociolingüística
- Tipologia Lingüística
- Teoria del Llenguatge
- Bases Biològiques del Llenguatge
- Llenguatge, Cultura i Cognició     


Menció de Literatura Comparada

- Teoria i Anàlisi de la Narrativa
- Teoria i Anàlisi de la Poesia
- Teoria i Anàlisi del Teatre
- Pensament Literari
- Crítica Literària i Cultural (Segles XX i XXI)
- Literatura, Gèneres i Sexualitats
- Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada
- Literatura Comparada i Estudis Culturals
- Tradició Literària Occidental I
- Tradició Literària Occidental II     


Menció d'Alemany

- Idioma Modern I (Alemany)
- Idioma Modern II (Alemany)
- Idioma Modern III (Alemany)
- Idioma Modern IV (Alemany)
- Idioma Modern V (Alemany)
- Idioma Modern VI (Alemany)
- Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya
- Literatura Contemporània en Llengua Alemanya
- Història de la Cultura Alemanya
- Literatura Alemanya i Cinema
                   
Menció d'Italià              
                   
- Idioma Modern I (Italià)
- Idioma Modern II (Italià)
- Idioma Modern III (Italià)
- Idioma Modern IV (Italià)
- Obres de la Literatura Italiana Medieval i Renaixentista
- Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània
- Cinema i Literatura Italians
- Arts i Literatura Italianes
- Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües     


Menció de Gallec

- Idioma Modern I (Gallec)
- Idioma Modern II (Gallec)
- Literatura Gallega
- Història Social de la Llengua Gallega
- Cultura i Societat Gallegues     


Menció d'Èuscar

- Idioma Modern I (Èuscar)
- Idioma Modern II (Èuscar)
- Literatura Basca
- Descripció Lingüística de la Llengua Basca
- Història de la Llengua Basca