• UABDivulga
10/2006

Definido un nuevo tipo de cáncer colorectal

Nou tipus de càncer colorectal

Investigadores de la UAB han desarrollado el proyecto EPICOLON, a través del qual han analizado 2.000 pacientes de cánceres colorectales diagnosticados a lo largo de un año en 25 hospitales de todo el estado. Fruto de este trabajo, han definido un síndrome hereditario claramente diferenciado del cáncer colorectal hereditario no poliposo (CCHNP) del cual aún se desconocen el gen o genes responsables.

Fins ara s'havia considerat que hi havia dos grans síndromes hereditaris de càncer colorectal: la poliposi adenomatosa familiar (PAF) i el síndrome de càncer colorectal hereditari no polipós (CCHNP). El primer és degut a mutacions heretades del gen APC i el segon seria degut a mutacions de gens que tenen com a funció la reparació dels errors que es produeixen en el procés de divisió cel·lular quan les diferents bases (Adenina, Guanina, Timina, Citosina) que formen la cadena d'ADN han d'aparellar-se d'una forma correcta.

El síndrome de càncer colorectal hereditari no polipós (CCHNP) o síndrome de Lynch és la forma més comuna de càncer colorectal heretat. Aquest representa aproximadament el 2% de tots els càncers colorectals. Si bé, com hem comentat, aquest síndrome sembla degut a mutacions de gens reparadors de l'ADN, també s'havia observat que un número significatiu d'aquests tumors no presentàven les característiques moleculars típicament associades a aquestes mutacions: la inestabilitat de microsatèlits (alteració en el tamany de regions que es presenten al llarg de tot el genoma basades en repeticions, habitualment d'un o dos àcids nucleics). Mai però s'havia determinat l'impacte d'aquests tumors dins d'aquest síndrome del CCHNP en una estudi de base poblacional i molt poc era conegut sobre les potencials característiques diferencials d'aquests.

Amb l'objectiu de contestar aquestes i altres qüestions sobre aquest síndrome, es va desenvolupar el projecte EPICOLON. Aquest és un cohort prospectiu, de base poblacional que va incloure tots els càncers colorectals diagnosticats al llarg d'un any en 25 hospitals de tot l'estat. Es va incloure dades demogràfiques, clíniques, patològiques i una història familiar detallada. També es va recollir teixit tumoral per a la realització de tests moleculars.

Es vàren incloure uns 2000 pacients. De 1309 d'ells vàrem disposar de dades completes així com d'ADN. 25 pacients complien criteris clínics de la síndrome del CCHNP però nomès el 40% d?aquests tenien les típiques alteracions moleculars associades a les mutacions dels gens reparadors. El 60% restant no presentava aquestes alteraciones. Comparant els dos grups, es podien observar importants diferències que demostràven que aquest grup sense mutacions era prou diferent del grup amb clàssic síndrome del CCHNP. Aquest grup diferent presentaba una patró d'herència autosòmic dominant però amb menor penetrància que el clàssic, els càncers es presenten en una edat superior, apareixen majoritariament en la part distal del còlon i no presenten alteracions tumorals habitualment associades amb el síndrome clàssic com infiltrat limfocític. Hem definit doncs un síndrome hereditari clarament diferenciat del CCHNP del qual, en aquests moments, encara en desconeixem el gen o gens responsables.

Exemple d'un arbre familiar d'una família afectada amb el síndrome del CCHNP o síndrome de Lynch.

X. Llor

Hospital Germans Trias i Pujol - Universitat Autònoma de Barcelona

Referencias

Artículo: "Differential features of colorectal cancers fulfilling Amsterdam criteria without involvement of the mutator pathway" Llor, X; Pons, E; Xicola, RM; Castells, A; Alenda, C; Pinol, V; Andreu, M; Castellvi-Bel, S; Paya, A; Jover, R; Bessa, X; Giros, A; Roca, A; Gassull, MA; Gastrointestinal Oncology Grp. CLINICAL CANCER RESEARCH, 11 (20): 7304-7310 OCT 15 2005

 
View low-bandwidth version