UAB

Presentació

El Grau de Criminologia pretén donar resposta a la demanda d’institucions públiques i privades de formar professionals amb coneixements científics en l’àmbit de la delinqüència i les seves formes de prevenció i reacció, i contribuir a la creació d’un camp professional emergent. Aquest grau integra matèries procedents de les quatre disciplines que són la base de la teoria criminològica: dret, psicologia, sociologia i pedagogia.

La titulació que proposa la UAB permetrà al criminòleg treballar en tres àmbits: realitzant tasques de prevenció i gestió de problemes de convivència i de criminalitat a administracions locals i autonòmiques; fent recerca criminològica a la universitat, als cossos policials i a les administracions públiques; i participant en els serveis d’execució penal, per gestionar la rehabilitació de delinqüents i d’atenció a les víctimes en l’àmbit judicial.

La formació criminològica de professionals d’àmbits com les administracions locals, els cossos policials, els jutjats o les presons, que desenvolupaven tasques criminològiques, ha estat força desatesa al llarg dels anys a Catalunya i a Espanya. En els últims anys, però, se li ha atorgat la importància que mereix, i s’ha comprovat que una major professionalització augmenta les probabilitats d’èxit en les intervencions realitzades. 

Alguns països europeus compten amb una llarga tradició en oferir estudis de Criminologia. Entre les universitats que els imparteixen destaquen les de Cardiff, Keele i Southampton (Regne Unit), Erasmus de Rotterdam i Leiden (Holanda) i Leuven i Libre de Brussel·les (Bèlgica).

Perfil de l’estudiant

El perfil d'accés recomanat  és el següent:

  • Interès pels problemes de les persones i de la societat en el seu conjunt, així com una actitud tendent a involucrar-se en les seves solucions.
  • Apreci per les disciplines empíriques, mostrant interès pel coneixement de la realitat.
  • Nivell suficient d'anglès per comprendre textos científics de criminologia.

Sortides professionals

Amb caràcter general, l'exercici professional de la criminologia resulta d'interès en tot el conjunt d'àmbits que es relacionen amb la delinqüència, ja que el coneixement científic sobre la prevenció i el tractament d'aquesta han de permetre millorar l'efectivitat dels agents de control social formal i informal per reduir-la. En particular:
  • En matèria de prevenció i seguretat, el cos de coneixements de la criminologia ha de servir per contribuir al desenvolupament de polítiques públiques de prevenció i protecció dirigides a reduir els riscos de delinqüència i els efectes perjudicials que aquests poden causar en les persones i en la societat, tant en el vessant objectiu com en el subjectiu.
  • En matèria d'execució penal, el cos de coneixements de la criminologia ha de servir per contribuir al desenvolupament de polítiques públiques d'intervenció amb persones responsables de delictes, que siguin eficaces per afavorir la reducció de la reincidència i la reparació del dany comès a la víctima i a la societat.

Coordinador i equip de coordinació

Josep Cid Moliné.

Avaluació

Avaluació continuada en la qual es valora l'assoliment progressiu de les competències del grau.

Horaris

Aplicació consulta d'horaris

Calendari acadèmic

Calendari

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Dret
http://www.uab.cat/dret/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21068
70 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català i castellà i alguna assignatura en anglès.
Preu per crèdit: 25,27 euros.
Presencial.
Període lectiu: Quadrimestral.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial. 
Presència obligada en les activitats guiades pel professorat.
Títol que s'obté: graduat/da en Criminologia
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició