Exàmens i certificacions

Anglès

Oferim exàmens a la comunitat universitària, a professionals i a qualsevol persona que vulgui acreditar un nivell d’idioma, a partir dels 16 anys. Els certificats d’acreditació de nivell són certificats universitaris, emesos pel Servei de Llengües de la UAB i reconeguts per totes les universitats catalanes, la Generalitat de Catalunya i moltes empreses i entitats. Són vàlids per reconèixer crèdits a la UAB i per acreditar el requisit del nivell B2 de tercera llengua a les universitats de Catalunya.
A UAB Idiomes Barcelona hi ha una convocatòria al juny, que és la que es descriu a continuació. UAB Idiomes Campus ofereix altres convocatòries, així com exàmens a demanda. 

Convocatòria multinivell B1-B2-C1 – juny 2022 

Aquesta convocatòria va adreçada a totes aquelles persones interessades a acreditar els seus coneixements d'anglès. Es tracta d'una convocatòria de l'examen multinivell d'anglès que permet a l'examinand acreditar des d'un nivell B1 fins a un nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Les places són limitades. 

Període d'exàmens entre el 2 i el 10 de juny de 2022 

Prova de comprensió escrita i comprensió oral: dijous 2 de juny a les 18 h
Prova d'expressió escrita i expressió oral: dimecres 8 de juny a les 18 h

Reserva d'hores per fer la part oral de l'examen

Per fer la reserva, si us plau contacteu amb el professorat o envieu un correu electrònic a Administració (info.idiomes@uab.cat). El període per reservar comença el 16 i finalitza el 23 de maig.

Examinands amb necessitats especials 

UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. Des d’UAB Idiomes ens hi posarem personalment en contacte per tal que el PIUNE, o si s’escau un altre centre especialitzat, elabori un informe de quines adaptacions cal fer en cada cas.

Resultats 
Els resultats es publiquen el 20 de juny. L'examinand rebrà un correu electrònic amb el resultat del nivell acreditat global i també el desglossament per destreses.  
Els certificats del Servei de Llengües s’expedeixen en un termini aproximat de 7 dies hàbils.

Revisions 
L'examinand té dret a la revisió de l'examen. L’objectiu de la revisió és explicar a l’examinand el seu examen, i a més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació́ de l’examen. L’examinand no pot endur-se, en cap cas, el material mostrat a la revisió́ o fotografiar-lo.

El dia de revisió serà el dilluns 20 de juny a l'hora acordada amb el vostre professorat. 

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

El període de reclamacions comença el 21 de juny i finalitza el dia 22 de juny.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació del Servei de Llengües. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.

 

Es tracta d'un examen multinivell que avalua les quatre destreses lingüístiques.

Descripció de l'examen multinivell d'anglès 

Model de certificat