Exàmens i certificacions

Anglès

Oferim exàmens a la comunitat universitària, a professionals i a qualsevol persona que vulgui acreditar un nivell d’idioma, a partir dels 16 anys. Els certificats d’acreditació de nivell són certificats universitaris, emesos pel Servei de Llengües de la UAB i reconeguts per totes les universitats catalanes, la Generalitat de Catalunya i moltes empreses i entitats. Són vàlids per reconèixer crèdits a la UAB i per acreditar el requisit del nivell B2 de tercera llengua a les universitats de Catalunya.
A UAB Idiomes Barcelona hi ha una convocatòria al juny, que és la que es descriu a continuació. UAB Idiomes Campus ofereix altres convocatòries, així com exàmens a demanda. 

Convocatòria multinivell B1-B2-C1 – juny 2021 

Aquesta convocatòria va adreçada a totes aquelles persones interessades a acreditar els seus coneixements d'anglès. Es tracta d'una convocatòria de l'examen multinivell d'anglès que permet a l'examinand acreditar des d'un nivell B1 fins a un nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Les places són limitades. 

Període d'exàmens entre el 7 i el 10 de juny de 2021 

Proves per ordinador (comprensió escrita, coneixements lèxics i gramaticals i comprensió oral): 8, 9 i 10 de juny en diferents horaris 
Prova d'expressió escrita: dilluns 7 de juny de 19 a 20.30 h
Prova d'expressió oral: 8, 9, 17 i 10 de juny en diferents horaris 

Matrícula oberta del 10 al 24 de maig 2021

Per formalitzar-la, cal descarregar i emplenar la sol·licitud de matrícula, i enviar-la a info.idiomes.cat

PLACES LIMITADES

Preu de l'examen*

Alumnat i personal de la UAB: 156,00 €
Comunitat universitària vinculada: 165,75 €
Persones externes: 195,00 €

*Els estudiants d'UAB Idiomes Barcelona que estiguin realitzant un curs de nivells B1 o B2.2 no hauran de fer cap inscripció ni pagar taxes d'examen, ja incloses en el preu de matrícula de curs.  

Reserva d'hores per a les diferents parts de l'examen

Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar comença el 27 de maig i finalitza l'1 de juny.

Examinands amb necessitats especials 

UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. Des d’UAB Idiomes ens hi posarem personalment en contacte per tal que el PIUNE, o si s’escau un altre centre especialitzat, elabori un informe de quines adaptacions cal fer en cada cas.

Resultats 
Els resultats es publiquen el 18 de juny a les 12 h. L'examinand rebrà un correu electrònic amb el resultat del nivell acreditat global i també el desglossament per destreses.  
Els certificats, s’expedeixen automàticament en un termini aproximat d'un mes.

Revisions 
El dia establert per l'escola per fer la revisió dels exàmens és el 18 de juny. Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció. El període de reclamacions serà del 18 al 24 de juny.

Les reclamacions les resol una comissió d'avaluació en un termini màxim de tres setmanes.