Certificados y exámenes

Italiano

Los exámenes de UAB Idiomes son exámenes de competencia, es decir, evalúan los conocimientos y las destrezas comunicativas del examinando desde una perspectiva externa con independencia del curso, siguiendo los descriptores del Marco europeo común de referencia para las lenguas (MECR) establecidas para cada nivel.
Los cursos de UAB Idiomes se ajustan a los niveles que prescribe el MECR, pero los exámenes evalúan los niveles de idioma y no los contenidos concretos de los cursos, ni aspectos particulares que se puedan haber tratado.

CARACTERÍSTIQUES
 
L’examen del nivell A1 d’italià consta de quatre parts.
 
1.    Prova de comprensió escrita
 
Avalua la capacitat de comprensió escrita a partir de textos senzills informatius o descriptius, instruccions, missatges, rètols, cartells i anuncis.
 
Consta de dos o tres exercicis que poden ser preguntes d’opció múltiple o de resposta curta, frases per completar o tasques de relacionar o de seqüenciar. La prova té un total de 25 ítems, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
2.    Prova de comprensió oral
 
Avalua la capacitat de comprensió oral global, així com també la capacitat de comprendre converses entre parlants nadius, anuncis i instruccions, mitjans de comunicació i materials enregistrats.
 
Consta de dos o tres exercicis que poden ser preguntes d’opció múltiple o de resposta curta, frases per completar o tasques de relacionar o de seqüenciar. La prova té un total de 25 ítems, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
Els àudios se senten dues vegades.
 
3.    Prova d’expressió escrita
 
Inclou la producció de dos textos, un de transaccional (per exemple, un formulari) d’entre 20 i 30 paraules i un altre de descriptiu d’entre 50 i 70 paraules. La primera tasca val 10 punts i la segona 15 punts.
 
4.    Prova d’expressió oral
 
La prova es fa en parelles i consta de tres parts:
1)    Preguntes d’informació personal.
2)    Conversa entre examinands sobre temes quotidians i personals.
3)    Monòleg breu sobre temes referents a activitats diàries.
 
EXEMPLES DE PROVES
 
Estem treballant per publicar properament exemples de tasques.
 
DURADA
 
Les proves de comprensió escrita, de comprensió oral i d’expressió escrita duren un màxim de 90 minuts. La prova d’expressió oral dura 15 minuts, aproximadament.
 
CRITERIS DE SUPERACIÓ
 
Les quatre parts de l’examen tenen el mateix pes (25 %) dins el global de l’examen.
 
El nivell A1 s’acredita si es compleixen les dues condicions que es detallen a continuació:
1. Obtenir un 50 %, com a mínim, en cada una de les proves que avaluen les destreses de producció i de comprensió (escrites i orals).
2. Obtenir la nota mínima global establerta per acreditar el nivell (60 %). 
 
PROCEDIMENTS DE CORRECCIÓ
 
Les proves de comprensió escrita i de comprensió oral les corregeix un examinador a partir d’un model de correcció.
 
La prova d’expressió escrita l’avalua un examinador a partir dels criteris d’avaluació establerts, que valoren: a) la impressió global, l’adequació de la tasca i el registre; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) l’organització, la coherència i la cohesió. En cas de dubte, l’examinador pot consultar amb un segon avaluador. 
 
La prova d’expressió oral l’avaluen dos examinadors a partir d’uns criteris establerts, que valoren: a) la fluïdesa, la coherència i la cohesió; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) la pronunciació, l’entonació i la intel·ligibilitat. Els examinadors han de consensuar les notes atorgades.
 
AVALUACIÓ CONTINUADA DELS ALUMNES DELS CURSOS D’UAB IDIOMES
 
En el cas dels alumnes que cursen un nivell a UAB Idiomes Campus, l’examen indica si l’examinand és apte. En cas de ser apte, l’avaluació continuada perfila la qualificació obtinguda en l’examen final; és a dir, determina si la qualificació final ha de ser un aprovat, un notable o un excel·lent.
 
L’avaluació continuada pot constar d’una sèrie de petits tests d’avaluació de competència i de la nota que el professorat doni a l’estudiant per l’esforç, la participació, l’assistència, etc.
           
 

CARACTERÍSTIQUES
 
L’examen del nivell A2 d’italià consta de quatre parts.
 
1.    Prova de comprensió escrita
 
Avalua la capacitat de comprensió escrita a partir de textos senzills informatius o descriptius, instruccions, correspondència personal, anuncis, avisos, missatges i fullets.
 
Consta de dos o tres exercicis que poden ser preguntes d’opció múltiple o de resposta curta, frases per completar o tasques de relacionar o de seqüenciar. La prova té un total de 25 ítems, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
2.    Prova de comprensió oral
 
Avalua la capacitat de comprensió oral global, així com també la capacitat de comprendre converses entre parlants nadius, anuncis i instruccions, mitjans de comunicació i materials enregistrats.
 
Consta de dos o tres exercicis que poden ser preguntes d’opció múltiple o de resposta curta, frases per completar o tasques de relacionar o de seqüenciar. La prova té un total de 25 ítems, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
Els àudios se senten dues vegades.
 
3.    Prova d’expressió escrita
 
Inclou la producció de dos textos, un de transaccional (per exemple, un correu electrònic) d’entre 50 i 70 paraules i un altre de descriptiu, narratiu o informatiu d’entre 100 i 120 paraules. Ambdues tasques tenen el mateix pes.
 
4.    Prova d’expressió oral
 
La prova es fa en parelles i consta de tres parts:
1)    Preguntes d’informació personal.
2)    Intercanvi d’informació entre examinands sobre temes quotidians i personals.
3)    Monòleg breu sobre temes familiars.
 
EXEMPLES DE PROVES
 
Estem treballant per publicar properament exemples de tasques.
 
DURADA
 
Les proves de comprensió escrita, de comprensió oral i d’expressió escrita duren un màxim de 120 minuts. La prova d’expressió oral dura 15 minuts, aproximadament.
 
CRITERIS DE SUPERACIÓ
 
Les quatre parts de l’examen tenen el mateix pes (25 %) dins el global de l’examen.
 
El nivell A2 s’acredita si es compleixen les dues condicions que es detallen a continuació:
1. Obtenir un 50 %, com a mínim, en cada una de les proves que avaluen les destreses de producció i de comprensió (escrites i orals).
2. Obtenir la nota mínima global establerta per acreditar el nivell (60 %). 
 
PROCEDIMENTS DE CORRECCIÓ
 
Les proves de comprensió escrita i de comprensió oral les corregeix un examinador a partir d’un model de correcció.
 
La prova d’expressió escrita l’avalua un examinador a partir dels criteris d’avaluació establerts, que valoren: a) la impressió global, l’adequació de la tasca i el registre; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) l’organització, la coherència i la cohesió. En cas de dubte, l’examinador pot consultar un segon avaluador. 
 
La prova d’expressió oral l’avaluen dos examinadors a partir d’uns criteris establerts, que valoren: a) la fluïdesa, la coherència i la cohesió; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) la pronunciació, l’entonació i la intel·ligibilitat. Els examinadors han de consensuar les notes atorgades.
 
AVALUACIÓ CONTINUADA DELS ALUMNES DELS CURSOS D’UAB IDIOMES
 
En el cas dels alumnes que cursen un nivell a UAB Idiomes Campus, l’examen indica si l’examinand és apte. En cas de ser apte, l’avaluació continuada perfila la qualificació obtinguda en l’examen final; és a dir, determina si la qualificació final ha de ser un aprovat, un notable o un excel·lent.
 
L’avaluació continuada pot constar d’una sèrie de petits tests d’avaluació de competència i de la nota que el professorat doni a l’estudiant per l’esforç, la participació, l’assistència, etc.
          

CARACTERÍSTIQUES
 
L’examen del nivell B1 d’italià consta de quatre parts.
 
1.    Prova de comprensió escrita
 
Avalua la capacitat de comprensió escrita a partir de textos informatius, descriptius o d’argumentació, instruccions, correspondència personal i missatges.
 
Consta de dos o tres exercicis que poden ser preguntes d’opció múltiple o de resposta curta, frases per completar o tasques de relacionar o de seqüenciar. Consta d’un nombre variable de preguntes d’opció múltiple de tres o quatre opcions. La prova té un total de 25 ítems, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
2.    Prova de comprensió oral
 
Avalua la capacitat de comprensió oral global, així com també la capacitat de comprendre converses entre parlants nadius, anuncis i instruccions, mitjans de comunicació i materials enregistrats.
 
Consta de dos o tres exercicis que poden ser preguntes d’opció múltiple o de resposta curta, frases per completar o tasques de relacionar o de seqüenciar. La prova té un total de 25 ítems, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
Els àudios se senten dues vegades.
 
3.    Prova d’expressió escrita
 
Inclou la producció de dos textos, un de transaccional (per exemple, un correu electrònic) i un altre de descriptiu, informatiu, narratiu o d’opinió d’entre 100 i 120 paraules. Cada text ha de tenir un mínim de 125 paraules i un màxim de 200. Ambdues tasques tenen el mateix pes.
 
4.    Prova d’expressió oral
 
La prova es fa en parelles i consta de tres parts:
1)    Preguntes d’informació personal.
2)    Intercanvi d’informació entre examinands sobre temes quotidians i personals.
3)    Monòleg breu sobre temes familiars.
 
EXEMPLES DE PROVES
 
Estem treballant per publicar properament exemples de tasques.
 
DURADA
 
Les proves de comprensió escrita, de comprensió oral i d’expressió escrita duren un màxim de 150 minuts. La prova d’expressió oral dura 15 minuts, aproximadament.
 
 
CRITERIS DE SUPERACIÓ
 
Les quatre parts de l’examen tenen el mateix pes (25 %) dins el global de l’examen.
 
El nivell A2 s’acredita si es compleixen les dues condicions que es detallen a continuació:
1. Obtenir un 50 %, com a mínim, en cada una de les proves que avaluen les destreses de producció i de comprensió (escrites i orals).
2. Obtenir la nota mínima global establerta per acreditar el nivell (60 %). 
 
PROCEDIMENTS DE CORRECCIÓ
 
Les proves de comprensió escrita i de comprensió oral les corregeix un examinador a partir d’un model de correcció.
 
La prova d’expressió escrita l’avalua un examinador a partir dels criteris d’avaluació establerts, que valoren: a) la impressió global, l’adequació de la tasca i el registre; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) l’organització, la coherència i la cohesió. En cas de dubte, l’examinador pot consultar un segon avaluador. 
 
La prova d’expressió oral l’avaluen dos examinadors a partir d’uns criteris establerts, que valoren: a) la fluïdesa, la coherència i la cohesió; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) la pronunciació, l’entonació i la intel·ligibilitat. Els examinadors han de consensuar les notes atorgades.
 
AVALUACIÓ CONTINUADA DELS ALUMNES DELS CURSOS D’UAB IDIOMES
 
En el cas dels alumnes que cursen un nivell a UAB Idiomes Campus, l’examen indica si l’examinand és apte. En cas de ser apte, l’avaluació continuada perfila la qualificació obtinguda en l’examen final; és a dir, determina si la qualificació final ha de ser un aprovat, un notable o un excel·lent.
 
L’avaluació continuada pot constar d’una sèrie de petits tests d’avaluació de competència i de la nota que el professorat doni a l’estudiant per l’esforç, la participació, l’assistència, etc.