Actuacions d'estalvi i eficiència energètica

Disminució del consum, despesa i emissions associades al consum d'electricitat i gas

Gràfic d'evolució consums d'energia a la UAB

La UAB ha disminuït el consum d’energia en un 4,3 % aquest últim any i consumeix un 25% menys d’energia que l’any 2010. Pel que fa a l’electricitat, la reducció ha estat de l’2,2 % (uns 700.000 kWh) mentre que per al gas ha estat del 8,3 % (uns 170.000 m3 o bé uns 1.800.000 kWh).

Les emissions associades a aquests consums d’electricitat i de gas han disminuït un 8,8 % respecte l’any passat.

La despesa econòmica ha disminuït un 5,5 % respecte a l’any 2018 i un 20% respecte l’any 2010.

imatge_millores_aillament


Actuacions

Les actuacions referides a l'àmbit de l'energia se centren principalment en la millora de l'eficiència energètica. En particular, en la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques, de l'envolvent tèrmica i d'instal·lació de tecnologies eficients a l'enllumenat.
 
Entre les accions d'estalvi i eficiència energètica dutes a terme als edificis en els darrers dos anys cal destacar:

- Millora dels sistemes de climatització (calefacció i refrigeració) i la reforma d'algunes sales de calderes.

- La reforma d'espais introduint mesures d'estalvi energètic pel que fa a la calefacció (instal·lació de vàlvules de zona que permeten tancar automàticament els radiadors en funció de la temperatura de l'espai, millora d'aïllaments a les canonades de distribució d'aigua calenta) i d'electricitat (instal·lació de detectors de presència i instal·lació de lluminàries que utilitzen tecnologia LED). 

- La introducció progressiva de llums LED en l’enllumenat exterior del Campus i també en les plantes baixes de la major part dels edificis.

- Les  actuacions i les mesures de sensibilització dutes a terme pels grups de millora energètica de la UAB.

- També s’han efectuat accions per la millora de les condicions de contractació.  

Evolució consums 2010 - 2017

La UAB consumeix electricitat d'origen 100% renovable des del gener de 2018.

La darrera licitació de subministrament d’electricitat feta pel grup de compra Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), integrat per universitats, centres de recerca i parcs científics de Catalunya més dues universitats de la Comunitat Autònoma de Madrid, ha permès obtenir l’electricitat d’origen 100 % renovable per a tots els membres, entre els quals hi ha la UAB.
 
Resum d'actuacions d'eficiència energètica desenvolupades el 2019.

Durant l’any 2019 s’han invertit uns 150.000 € en actuacions d’estalvi i eficiència energètica. Cal destacar, a banda de la continuïtat que s’ha donat a la instal·lació de lluminàries amb tecnologia LED o la optimització de les instal·lacions de calefacció, algunes millores realitzades per tal d’aprofitar la llum natural en diverses aules.

En la línia dels darrers anys, s’han seguit fent millores d’il·luminació a l’interior dels edificis (en bars zones comuns i aularis principalment) i a l’exterior (destaca el canvi d’il·luminació al carrer de Vila Puig, al carrer de la Vinya o les cases Sert). De la mateixa manera s’han seguit instal·lant films de protecció solar en aquells espais amb elevada incidència solar i també s’ha seguit optimitzant les instal·lacions de calefacció instal·lant vàlvules amb control de temperatura.

Una altra novetat a destacar és la millora de les condicions de confort ambientals de l’aulari de la Facultat de Medicina mitjançant la instal·lació de ventiladors de pala ampla que giren a molt baixa velocitat. En llocs on no hi ha refrigeració, aquesta prova pilot ha estat un èxit i durant l’any 2020 s’implantarà  als diferents centres de la UAB.    


 Grups de millora energètica

Actualment hi ha catorze grups de millora constituïts:

    A   - Rectorat
    BE  -Economia i empresa
    BLL -Lletres i Psicologia
    BS  -Ciències Socials
    C   - Ciències i Biociències
    D   - Serveis informàtics
    R   - Plaça Cívica
 G+K - Ciències Educació i FTI
    I    -Ciències de la Comunicació
    M  - Medicina
    Q  -Enginyeria
    S   - Sabadell
    U  -Escola de Postgrau
    V  - Veterinària

Entre les mesures impulsades pels grups de millora energètica, pel que fa a l’electricitat, les principals actuacions han estat la instal·lació de fluorescents LED per a l’enllumenat de vigilància i la instal·lació de detectors de presència o polsadors en lavabos i diversos estudis per millorar l’enllumenat d’espais que ho requereixen. Pel que fa al gas, les actuacions s’han focalitzat a minimitzar les pèrdues de calor (millores d’aïllament, etc.).