Tallers Argó: Ciències de la Terra i el Medi Ambient 2020

Tallers Argó: Ciències de la Terra i el Medi Ambient

Des del programa ARGÓ de l’ICE i en col·laboració amb professorat dels Graus de Ciències Ambientals de la UAB, us volem proposar dues activitats relacionades amb els Graus de Ciències Ambientals i de Geologia. Aquestes activitats estan dirigides a alumnat de 1er i 2on de batxillerat que cursin l'assignatura de Ciències de la Terra.

PROGRAMA

Divendres 13 de març de 2020, de 10 a 14h. 

Pràctiques al Campus UAB
Grau de Ciències Ambientals

Passejada 1 - L'energia i el medi ambient (D. Campos) 
Els models de generació i consum energètic representen un dels aspectes més importants en les polítiques de gestió del medi ambient avui en dia, i ho seran cada vegada més, a mida que els recursos fòssils es vagin exhaurint. 
En aquesta sessió farem un breu recorregut a través del Campus de la UAB per mostrar i comentar diferents mesures i instal·lacions d'estalvi i eficiència energètica que s'hi poden trobar. 

Passejada 2 - Condicionants geoambientals i aigües subterrànies a l'entorn del Campus UAB (J. Bach, R. Linares)
En aquest cas, amb el passeig pel Campus de la UAB, guiat pel professorat, podràs “experimentar” el tipus de treball de camp que desenvolupa habitualment l'alumnat de Ciències Ambientals, així com el de Geologia de la nostra Universitat. Podràs aproximar-te a les visions sistèmiques del nostre entorn més immediat. Entendre de quina manera els processos geològics (geomorfològics i hidrogeològics) i climàtics actuen conjuntament i interaccionen amb els sistemes biològics.

Disposem de 60 places entre estudiants i el seu professorat acompanyant.
Dirigit només a estudiants de 1r i 2n de batxillerat que cursin l'assignatura de Ciències de la Terra i del Medi Ambient. Només en el cas que quedin places vacants podran optar alumnes que no cursi aquesta matèria. 
Preu de l'activitat: 3€/persona


Divendres, 27 de març de 2020, de 10 a 14h. 
Pràctiques al Campus de la UAB
Grau de Ciències Ambientals

Passejada 3 - Bioindicadors de l'estat de qualitat de sistemes fluvials mediterranis (S. Sànchez i T. Mas)
L'activitat s'inicia amb una introducció de contextualització de la zona d’estudi i conceptes bàsics relacionats amb les conques fluvials. Posteriorment, es durà a terme la part pràctica amb el reconeixement d´espècies pròpies dels ambients de ribera i forestals de l'entorn. El grup es dividirà en dos subgrups, que posteriorment s'alternaran, per posar en pràctica l'aplicació dels protocols de monitoratge de dos dels bioindicadors utilitzats pel projecte de l'Observatori de la Tordera i del Besòs, en el context de la Directiva Marc de l'Aigua: els macroinvertebrats i la vegetació de ribera. L'alumnat descobrirà quin és l’estat ecològic del riu o riera estudiada a partir de la identificació de les espècies o els grups taxonòmics bioindicadors, a través d’eines pedagògiques, com la clau dicotòmica, i del càlcul d’indicadors biològics.

Disposem de 60 places entre estudiants i el seu professorat acompanyant.
Dirigit només a estudiants de 1r i 2n de batxillerat que cursin l'assignatura de Ciències de la Terra i del Medi Ambient. Només en el cas que quedin places vacants podran optar alumnes que no cursi aquesta matèria. 
Preu de l'activitat: 3€/persona

El criteri de selecció serà per ordre d'inscripció.

Activitat anul·lada a causa del confinament per la Covid-19.