Dinosaures i altres criatures del passat. Curs d'iniciació a la recerca paleontològica

Informació del calendari i del contingut del curs

Adreçat a: alumnat de 3r i 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat i Cicles Formatius
Calendari: del 5 al 9 de juliol de 2021
Horari: de 9.30 a 14 h
Professorat: Marc Furió i Judit Marigó
Lloc de realització: Facultat de Ciències 
Preu: 90 €

Inscripció: en el moment de fer la matrícula l'alumnat menor de 18 anys haurà d'adjuntar el document d'autorització paterna/materna degudament emplenat i signat. També s'haurà d'adjuntar una còpia del document d'identitat de l'estudiant (anvers i revers).
Accés a la inscripció amb NIU
Accés a la inscripció sense NIU

Presentació
Quants tipus diferents de dinosaures van existir? Per què van desaparèixer, i com se sap? Què hauríem de fer abans d'anar al camp a buscar fòssils per augmentar les probabilitats d'èxit? Quines coses de les pel·lícules o documentals de dinosaures són certes? Aquest curs fa un petit repàs dels trucs que fan servir els paleontòlegs professionals per trobar fòssils i estudiar-los, i explica amb exemples pràctics els avantatges i els límits d'aquesta ciència.

Objectius

 • Estimular la vocació científica de l'alumnat de secundària, fent servir els coneixements i les competències adquirides propis de la seva formació acadèmica.
 • Aportar coneixements teòrics i pràctics sobre paleontologia, geologia i biologia aplicables a l'estudi de la vida en el passat. 
 • Fomentar l'esperit crític per diferenciar entre coneixement generat mitjançant recerca científica i especulació. 
 • Conscienciar que no tot el que surt a pel·lícules, documentals o pàgines web, està degudament fonamentat en dades científiques contrastables, i que hi ha diferents graus en la fiabilitat d'aquestes. 
 • Promoure la conscienciació sobre la necessitat de preservar la biodiversitat a escala local, regional i global. 

Continguts

 1. Cerca de fòssils, excavació, preparació i estudi
  • Continguts teòrics: geologia i cartografia bàsica per anar a buscar fòssils amb seny; lleis de patrimoni; trucs i eines per excavar i que els fòssils surtin sencers; què cal per preparar els fòssils correctament; altres tècniques de recuperació de fòssils diferents de l'excavació programada; passos per estudiar un fòssil.
  • Part pràctica: cerca de fòssils de petits vertebrats reals a partir de sediment concentrat i identificació de les restes que vagin apareixent.
  • Audiovisual: Els últims dinosaures a Europa
  • Debat - Qüestionari - test
 2. Dinosaures: Biologia, anatomia i diversitat.
  • Continguts teòrics: origen i diversificació dels dinosaures; característiques anatòmiques clau i trets avantatjosos.
  • Part pràctica: classificació d'esquelets de dinosaure de tot el món (dossier) i muntatge d'un esquelet d'au.
  • Audiovisual: moments claus de la saga Jurassic Park.- Jurassic World.
  • Debat - Qüestionari - test
 3. Orígens humans i tendències evolutives.
  • Continguts teòrics: la història evolutiva dels primats; l'hominoïdeus del Miocè; els Homínids d'Àfrica i la sortida dels humans cap a Euràsia; encefalització i tecnologia lítica.
  • Part pràctica: mesures cranials de diferents espècies d'homínids fòssils-maleta didàctica ICP- i representació gràfica dels volums cerebral.
  • Audiovisual: La Odisea de la Especie.
  • Debat - Qüestionari - test.
 4. Evolució. Canvis i adaptacions dels organismes al seu ambient.
  • Continguts teòrics: com canvien les espècies amb el temps; material genètic i mutacions; canvis ambientals i adaptació; selecció natural; relacions ecològiques entre organismes.
  • Part pràctica: evolució dental en mamífers-cranis i mandíbules de maleta didàctica ICP-i resolució d'exercicis en dossier.
  • Audiovisual: Futuro Salvaje.
  • Debat - Qüestionari - test.
 5. Extincions. La fi dels dinosaures i d'altres animals prehistòrics i actuals.
  • Continguts teòrics: la desaparició d'espècies; taxes d’extinció; extinció de fons; extincions massives; les 5 grans extincions del passat; la sisena gran extinció (actual); conservació de la biodiversitat.
  • Part pràctica: com de lluny estem d'una gran catàstrofe mediambiental? Construcció de gràfiques estadístiques en segons els llistats de la UICN Red List of Threatened Species.
  • Audiovisual: Extinciones Masivas-Documental Youtube.
  • Debat - Qüestionari - test. Resum i Conclusions. 'Festa' de Final del curs.

Metodologia
Cada dia hi haurà una petita explicació teòrica d'uns 30-45 minuts, i es treballa de manera conjunta per grups una part pràctica. En aquesta part, es treballa amb material fòssil original o replicat, i/o amb dossiers d'exercicis.
La segona part consisteix en la visualització d'un documental o pel·lícula en relació amb el tema tractat. Hi ha un petit torn de preguntes o debat, i cal omplir un qüestionari en relació a l'audiovisual projectat. Es conclou la sessió amb la correcció dels exercicis.

Observacions
L'alumnat inscrit hauria de portar material d'oficina i escriptura (llapis, bolígrafs, goma, escaire i cartabó) i colors. Calculadora. Dispositiu amb connexió a Internet (preferiblement ordinador o tauleta; en el seu defecte, smartphone). És possible que es canviï algun dels títols d'audiovisuals programats si en el temps restant hi ha cap estrena que pugui ser considerada més adequada al tema tractat.

Inscripció: en el moment de fer la matrícula l'alumnat menor de 18 anys haurà d'adjuntar el document d'autorització paterna/materna degudament emplenat i signat. També s'haurà d'adjuntar una còpia del document d'identitat de l'estudiant (anvers i revers).
Accés a la inscripció amb NIU
Accés a la inscripció sense NIU