Continguts

El Màster de formació permanent estructura el seu programa d'estudis en dues línies de treball: una línia teòrica i una altra aplicada.

TEORIA

El bloc teòric s'entén com una peça fonamental en la formació de l'alumne. L'acostament a les diferents sensibilitats documentals, a la seva evolució històrica i als seus opcions estètiques és el coneixement sobre el qual hauran de recolzar les decisions dels alumnes en la part pràctica del curs.

PRÀCTICA

La part pràctica s'inicia amb les classes de desenvolupament de projectes, la seva intensificació es produeix de forma progressiva amb la realització d'una sessió de pitching. Al llarg de l'any acadèmic els estudiants realitzen tasques d'investigació i pre-producció sobre els possibles temes pels seus documentals i després passen a la fase de desenvolupament i postproducció.

Els alumnes realitzaran projectes documentals. Durant aquest procés comptaran amb l'assessoria permanent de professionals especialitzats en els diferents rols de el procés de producció d'un documental.

Assignatura Crèdits Caràcter

Història, estètica i gèneres del documental

15 ECTS

Obligatòria

Dramatúrgia i especialitats de cinema documental

15 ECTS

Obligatòria

Desenvolupament i postproducció de documentals I

15 ECTS

Obligatòria

Desenvolupament i postproducció de documentals II

6 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de Màster

9 ECTS

Obligatòria

Itineraris

El màster de formació permanent en Teoria i Pràctica del Documental Creatiu es pot cursar mitjançant dues opcions:
- Matricular el programa sencer.
- Matricular individualment cada curs, i un cop superats tots, matricular el treball de final.

Programes relacionats

Curs en Desenvolupament i Postproducció de Documentals I
Curs en Desenvolupament i Postproducció de Documentals II
Curs en Dramatúrgia i Especialitats del Cinema Documental
Curs en Història, Estètica i Gèneres del Documental

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Diferenciar les principals teories de la disciplina, els seus camps, les elaboracions conceptuals i el seu valor per a la pràctica professional.
- Dominar les tecnologies i llenguatges propis de la comunicació audiovisual aplicats al cinema documental.
- Dominar la tecnologia audiovisual per a l'elaboració de continguts
- Demostrar capacitat per treballar en el sector audiovisual en la seva variant documentalista i d'adaptar a diferents entorns laborals.
- Aplicar les habilitats narratives i expositives específiques dels continguts audiovisuals.
- Contextualitzar el cinema documental i la seva estètica des d'una dimensió històrica
- Conèixer i utilitzar els diferents llenguatges audiovisuals aplicats al documental
- Demostrar capacitat creativa en la realització de documentals
- Idear, planificar i executar projectes de cinema documental
- Organitzar i gestionar els elements que intervenen en la producció d'un documental així com els fons audiovisuals propis de les empreses del sector.

Competències transversals

- Divulgar els coneixements i innovacions de l'àrea.
- Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
- Utilitzar les tecnologies avançades per l'òptim desenvolupament professional.
- Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
- Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
- Gestionar el temps de forma adequada
- Demostrar esperit crític i autocrític
- Valorar la diversitat i la interculturalitat com a fonament per treballar en equip.
- Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
- Demostrar consciència ètica i també empatia amb l'entorn

Títol que s'obté

Màster de Formació Permanent en Teoria i Pràctica del Documental Creatiu

Vols rebre més informació?