Màster en Pneumologia Avançada

Aquest màster completa la teva formació en les àrees d'asma i malaltia pulmonar obstructiva crònica, insuficiència respiratòria i trastorns respiratoris de la son, malalties pulmonars intersticials difuses, pneumologia i bronquièctasi.

Assignatura Crèdits Caràcter

Bases Teòriques de les Malalties Respiratòries I

15 ECTS

Obligatòria

Bases Teòriques de les Malalties Respiratòries II

15 ECTS

Obligatòria

Part pràctica. Rotació per una àrea específica

15 ECTS

Obligatòria

Treball de Fi de Màster

15 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Demostrar que se sap aplicar racionalment l'algoritme diagnòstic i fer una selecció rigorosa dels diversos tractaments biològics per a l'asma greu no controlada.
- Conèixer els tractaments especials, farmacològics i no farmacològics per a la MPOC, en
particular de les formes greus.
- Conèixer les indicacions, contraindicacions i els beneficis de la fisioteràpia respiratòria i la rehabilitació respiratòria.
- Adquirir coneixements sobre com es prevé el tabaquisme i les diverses opcions de
tractament.
- Familiaritzar-se amb les indicacions de trasplantament pulmonar i amb el final de la vida
del pacient respiratori amb MPOC.
- Demostrar una mínima familiarització amb l'ús dels diferents dispositius d'oxigenoteràpia,
la seva indicació, maneig i titulació en insuficiència respiratòria aguda i crònica.
- Conèixer els tractaments amb teràpies respiratòries de pressió positiva: ventilació
mecànica i CPAP, les diferents modalitats, la seva indicació, maneig, monitorització i
telemonitorització en insuficiència respiratòria aguda i crònica i en els trastorns respiratoris del son.
- Demostrar que se sap fer un ús racional de las principals proves diagnòstiques
(broncoscòpia, TC de tòrax i funció pulmonar) per a les MPID.
- Tenir una mínima experiència en l'ús, indicació i seguiment del pacients amb tractament
antifibròtic (Pirfenidona i Nintedanib).
- Conèixer les diferents tècniques diagnòstiques i terapèutiques pleurals i endoscòpiques
respiratòries disponibles i la seva aplicació en les patologies pulmonars.
- Introducció en l'abordatge endoscòpic del nòdul pulmonar perifèric: conèixer la
navegació electromagnètica bronquial.
- Demostrar que se sap fer un ús racional de la ecografia toràcica i diferenciar les patologies respiratòries segons el patró ecogràfic.
- Conèixer el diagnòstic, la classificació i el tractament de les infeccions respiratòries, en
funció de la gravetat.
- Conèixer el diagnòstic etiològic, la classificació i el tractament farmacològic (amb especial
rellevància de l'antibioteràpia inhalada) i no farmacològic de les bronquièctasis.

Competències transversals

- Treballar en grup
- Organitzar i liderar equips d'atenció clínica multidisciplinaris.
- Disposar d'habilitats comunicatives.

Títol que s'obté

Màster de Formació Permanent en Pneumologia Avançada

Vols rebre més informació?