Màster en Periodisme de Viatges (Presencial)

Si t'apassiona la comunicació i els viatges, uneix-te a aquesta aventura d'aprenentatge, exploració i reflexió. Viatja a una ciutat d'Europa o el nord d'Àfrica i desenvolupa el teu projecte final de màster

Assignatura Crèdits Caràcter

Viatges, descobriment i aventura

6 ECTS

Obligatòria

Narrativa de viatges

9 ECTS

Obligatòria

Tècniques avançades de producció periodística en audiovisuals

6 ECTS

Obligatòria

Ciberperiodisme i viatges 2.0

6 ECTS

Obligatòria

Turisme i gestió cultural i estudi de casos: associacions, institucions i ONG

6 ECTS

Obligatòria

Recursos i especialitzacions per al periodista de viatges

6 ECTS

Obligatòria

Pràcticum

9 ECTS

Obligatòria

Geografies i cultures del món i viatgers

6 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de màster

6 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Dirigir projectes i mitjans vinculats amb el turisme i el periodisme de viatges.
- Elaborar continguts especialitzats per a la comunicació d'un viatge.
- Dissenyar i programar viatges temàtics i especialitzats.
- Dissenyar i desenvolupar una expedició científica.
- Crear un documental especialitzat en viatges.
- Crear productes radiofònics sobre periodisme de viatges.
- Concebre, dissenyar i produir un projecte multimèdia a Internet sobre viatges.
- Adquirir habilitats de comunicació interna, externa i de relacions públiques en matèria de viatges.
- Analitzar críticament guies de viatges, fulletons i dossiers turístics, mapes i altres materials del sector del turisme i dels viatges.
- Contextualitzar un viatge a partir d'antecedents i elements conjunturals socials, històrics i culturals.
- Analitzar des de la perspectiva antropològica un indret turístic, edifici, ruta o qualsevol viatge.
- Analitzar des de la perspectiva de l'etnologia un indret turístic, edifici, ruta o qualsevol viatge.
- Analitzar des de la perspectiva de l'arqueologia un indret turístic, edifici, ruta o qualsevol viatge.
- Dominar les pautes per a l'orientació a l'aire lliure aplicades al disseny de viatges.
- Estudiar el concepte i l'abast de la web 2.0 en l'exercici professional del periodisme de viatges.
- Conèixer les principals eines que conformen la web 2.0 i reflexionar sobre les seves possibles aplicacions a l'àmbit del turisme, la comunicació i els viatges.
- Assimilar les directrius i pautes principals per al disseny, creació, gestió i manteniment d'una xarxa social dirigida amb un plantejament periodístic vinculat als viatges.
- Desenvolupar i aprofundir en les competències assolides presents en el món professional.

Competències transversals

- Cercar documentació científica sobre les matèries del programa.
- Dirigir equips de treball multidisciplinaris.
- Elaborar una estimació pressupostària d'un projecte de viatges.
- Diferenciar i tractar la informació de diferents fonts.
- Aplicar les tècniques instrumentals a la realitat laboral del sector.

Títol que s'obté

Màster de formació permanent en Periodisme de Viatges

Vols rebre més informació?