Màster en Patologia i Cirurgia del Segment Posterior del Globus Ocular

Descobreix totes les patologies del segment posterior del globus ocular, tractaments i últims avenços en cirurgia i adquireix els coneixements necessaris per enfortir la teva tasca assistencial

Continguts

1- Retina mèdica (1): Malalties hereto-degeneratives, metabòliques i sistèmiques
2- Retina mèdica (2): Degeneració macular associada a l'edat (DMAE) i patologies afins
3- Cirurgia vitreo-retiniana
4- Retinopatia diabètica i altres patologies retino-vasculars
5- Aspectes mèdics i quirúrgics dels tumors intraoculars
6- Uveïtis i altres inflamacions intraoculars
7- Casos clínics complexes, cirurgia d'urgències i traumatismes oculars
8- Treball final de màster (TFM)

Assignatura Crèdits Caràcter

Retina mèdica (1): Malalties hereto-degeneratives, metabòliques i sistèmiques

6 ECTS

Obligatòria

Retina mèdica (2): Degeneració macular associada a l’edat (DMAE) i patologies afins

6 ECTS

Obligatòria

Cirurgia vitreo-retiniana

9 ECTS

Obligatòria

Retinopatia diabètica i altres patologies retino-vasculars

9 ECTS

Obligatòria

Aspectes mèdics i quirúrgics dels tumors intraoculars

9 ECTS

Obligatòria

Uveïtis i altres inflamacions intraoculars

6 ECTS

Obligatòria

Casos clínics complexes, cirurgia d’urgències i traumatismes oculars

6 ECTS

Obligatòria

Treball Fi de Màster (TFM)

9 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- KT01: Reconèixer les principals patologies del segment posterior de l'ull.
- KT02: Reconèixer els aspectes clínics de les diferents formes de presentació de les principals patologies del segment posterior de l'ull.
- KT03: Revisar el diagnòstic clínic de les patologies que afecten al segment posterior de l'ull.
- KT04: Definir el pronòstic dels tractaments de les patologies del segment posterior de l'ull.
- KT05: Identificar les diferents tècniques quirúrgiques del segment posterior de l'ull.
- KT06: Reconèixer les diferents etapes de les tècniques quirúrgiques del segment posterior de l'ull.
- KT07: Interpretar les complicacions intraoperatòries, peroperatòries i postoperatòries.
- KT08: Revisar la conducta a prendre en cadascuna de les complicacions intraoperatòries, peroperatòries i postoperatòries .
- ST01: Determinar i interpretant les proves complementàries en patologies del segment posterior de l'ull, en particular proves d'imatge com la OCT, angio-OCT, angiografies, ecografies i proves electrofisiològiques.
- ST02: Aplicar l'ús de les últimes tecnologies diagnòstiques per la imatge.
- ST03: Descobrir l'ús de les últimes novetats de tractaments làser, fàrmacs intravitris i procediments quirúrgics en diferents patologies del segment posterior de l'ull.
- ST04: Determinar les alternatives terapèutiques en patologia retino-vascular: variants i tècniques de fotocoagulació làser, teràpia fotodinàmica, fàrmacs moduladors de l'angiogènesi i cirurgia vitreoretiniana.
- CT01: Dissenyar la metodologia del treball científic en el camp de les patologies del segment posterior de l'ull.
- CT02: Interpretar el diagnòstic diferencial en casos clínics reals de patologies del segment posterior, amb nivell creixent de complexitat.
- CT03: Concloure les indicacions terapèutiques en casos clínics reals de patologies del segment posterior, amb nivell creixent de complexitat.
- CT04: Sistematitzar el treball en equip dins lesàrees clíniques i quirúrgiques, treballant en col·laboració amb altres especialistes i personal de l'àmbit sanitari.
- CT05: Integrar les eines i coneixements necessaris que permetin la investigació clínica.
- CT06: Defensar el raonament clínic i compromís ètic en l'exercici de la professió sanitària en els àmbits clínics i quirúrgics.

Títol que s'obté

Màster de Formació Permanent en Patologia i Cirurgia del Segment Posterior del Globus Ocular

Vols rebre més informació?