• Màster de Formació Permanent UAB
 • Codi de l'estudi: 2407/25
 • 25a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 90 ECTS
 • Inici: 20/10/2023
 • Final: 31/03/2025
 • Places: 25
 • Orientació: Acadèmica, Professional
 • Preu: 7380 €
 • Idioma de docència: Castellà (40%), Català (40%), Anglès (20%)
 • Lloc: Classes teòriques: plataforma zoom. Pràctiques presencials: dispositius clínics de Sant Joan de Deu i Hospital del Mar
El màster de neuropsiquiatria i psicologia infanto-juvenil té com a finalitat formar professionals de la medicina, de la psicologia i altres especialitats afins en la prevenció, el diagnòstic i el tractament psicològic dels problemes dels infants, els adolescents i les seves famílies.

Sortides professionals

Exercici de la pràctica clínica tant en l'àmbit psiquiàtric com psicològic de la infància i l'adolescència.

Pràctiques

Pràctiques curriculars: el curs pressuposa un certificat de practiques en centre associat d'un mínim de 700 hores per curs certificades i avaluades convenientment pel centre. Aquestes pràctiques són de caràcter obligatori.
Les tasques que l'alumne ha de desenvolupar durant la formació pràctica del curs són les següents:
- Primeres visites
- Exploracions psicomètriques
- Orientació i devolució diagnòstica
- Discussió de diagnòstics i intervencions realitzades
- Intervencions psicològiques i psiquiàtriques
- Realització de seguiments de pacients amb diferents trastorns psicopatològics
- Assistència a sessions clíniques
- Implicació en les línies d'investigació que es desenvolupin en el Centre.

La coordinació del curs vetlla en tot moment perquè les tasques assignades siguin les adequades i responguin a la necessitat de formació pràctica de l'alumne.

Els centres associats designen un tutor responsable de programar, assistir i coordinar les pràctiques. Aquest tutor designat per l'empresa, un cop finalitzat el període de pràctiques, emet un informe acreditatiu de l'aprofitament del període de pràctiques per part de l'alumne, que s'integra en el seu procés d'avaluació. Aquest informe qualifica l'alumne sota els següents aspectes:
- assistència
- interès
- motivació a la diversificació d'aprenentatge
- preparació real
- progrés obtingut
Centres de pràctiques:
- Hospital Sant Joan de Déu: Unitats hospitalització psiquiàtrica, Consultes externes, Unitats especialització clínica, Urgències, Unitat de Crisi
- CSMIJ Alt Penedès
- CSMIJ Cornellà
- CSMIJ Garraf
- CSMIJ Granollers
- CSMIJ Mollet
- Hospital de Dia Garraf
- Hospital de Dia per adolescents Granollers
- Hospital de Dia per adolescents Mollet
- Unitat terapèutica Acompanya'm
- Inad Parc Salut Mar
- CSMIJ Sant Martí Sud
- CSMIJ La Mina

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal

Centres col·laboradors

Hospital Sant Joan de Déu

Contacte

Aurèlia Rafael Linares

Telèfon: 935812381

Més informació

Vols rebre més informació?