Assignatura Crèdits Caràcter

Comunicació Política

10 ECTS

Obligatòria

Anàlisi

10 ECTS

Obligatòria

Actors

10 ECTS

Obligatòria

Campanyes

10 ECTS

Obligatòria

Institucional

10 ECTS

Obligatòria

Pràctiques

15 ECTS

Obligatòria

Treball fi de màster

15 ECTS

Obligatòria

Programes relacionats

Postgrau en Anàlisi i Comunicació Política
Postgrau en Comunicació Política i Institucional

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

L'estudiant en finalitzar serà capaç de:
- Analitzar processos electorals
- Analitzar estudis d'opinió i enquestes
- Dissenyar campanyes
- Definir escenaris polítics
- Analitzar i crear imatges de la política
- Dissenyar plans de comunicació
- Implementar la Consultoria política
- Assessorar candidats per l'escenari polític
- Organitzar i dirigir Gabinets de comunicació
- Organitzar la Comunicació institucional
- Coordinar la Gestió de govern

Competències transversals

- Redactar discursos
- Treballar en equip
- Comunicar en públic
- Analitzar qualsevol situació amb base científica i sentit crític
- Seleccionar fonts d'informació fiables
- Elaborar presentacions coherents i comprensibles de les recerques dutes a terme

Títol que s'obté

Màster en Màrqueting Polític: Estratègies i Comunicació Política

Vols rebre més informació?