Màster en Gestió Empresarial (Programa CITIUS)

Per formar-te en gestió empresarial, per conèixer i comprendre la informació que genera l'empresa i saber utilitzar-la en la presa de decisions derivades de la gestió diària

Continguts

Els graduats que opten pel Màster en Gestió Empresarial per realitzar la seva formació en gestió empresarial hauran de cursar 36 crèdits de formació acadèmica, realitzar unes pràctiques a l'empresa durant onze mesos, 30 crèdits, i desenvolupar un TFM que té un valor de 9 crèdits ECTS. L'estructura del màster està avalada per vint-i-tres anys d'experiència i acceptació en el món empresarial.

Assignatura Crèdits Caràcter

Direcció Estratègica

6 ECTS

Obligatòria

Anàlisi de la Gestió Mitjançant la Informació Comptable

6 ECTS

Obligatòria

Màrqueting Digital

6 ECTS

Obligatòria

Gestió de la Innovació i del Canvi

6 ECTS

Optativa

Gestió dels Recursos Humans

6 ECTS

Optativa

Gestió de la Qualitat, Processos i Projectes

6 ECTS

Optativa

Finances Aplicades a la Gestió

6 ECTS

Optativa

Excel Avançat

6 ECTS

Optativa

Gestió de la Comunicació Empresarial

6 ECTS

Optativa

Pràctiques a l'Empresa

30 ECTS

Obligatòria

Treball Final de Màster

9 ECTS

Obligatòria

Programes relacionats

Postgrau en Gestió Empresarial (Programa CITIUS)

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Saber calcular i aplicar determinats ratis que ens permeten avaluar la gestió
- Conèixer el significat i importància de la informació comptable que publiquen les empreses
- Saber fer un informe de viabilitat d'una nova inversió empresarial
- Saber gestionar la innovació i el canvi en l'organització empresarial
- Conèixer les possibilitats de l'Excel per gestionar dades i analitzar informació empresarial - Conèixer les noves formes de gestionar persones, recursos humans.
- Saber realitzar campanyes de captació de leads i de fidelització.
- Promocionar una web, màrqueting digital
- Saber utilitzar les tècniques i eines per al control dels processos.
- Comprendre la importància de la estratègia empresarial i dels avantatges competitius
- Comprendre la comunicació digital, la massificació i els fonaments de la comunicació mediàtica.
- Millorar les habilitats personals, assertivitat, autolideratge, comunicació efectiva.
- Conèixer la importància de la planificació i organització estratègica
- El màster desenvolupa les competències professionals en l'àmbit de la gestió empresarial, la capacitat de treball, l'autonomia i la integració.

Postgrau en Gestió Empresarial
- Conèixer el significat i importància de la informació comptable que publiquen les empreses
- Saber realitzar campanyes de captació de leads i de fidelització.
- Promocionar una web, màrqueting digital
- Comprendre la importància de la estratègia empresarial i dels avantatges competitius
- Saber dissenyar una planificació i organització estratègica.

Competències transversals

- Capacitat de treballar en grup
- Capacitat d'entendre els conceptes de gestió i la informació relacionada
- Saber gestionar projectes
- Capacitat d'organització i de gestió
- Capacitat per analitzar la informació i prendre decisions
- Saber resoldre situacions complexes
- Capacitat d'actuació i de decisió
- Capacitat de síntesi.

Títol que s'obté

Màster en Gestió Empresarial

Vols rebre més informació?