Màster en Gestió de la Comunicació Política i Electoral

Si t'apassiona la política i la comunicació, uneix-te a aquesta aventura d'aprenentatge, anàlisi i coneixement. Aprèn a analitzar les estructures, funcions, tècniques de comunicació i màrqueting polític

Assignatura Crèdits Caràcter

El camp de la comunicació política: aproximació històrica i sociològica

15 ECTS

Obligatòria

Planificació i aplicació de la comunicació política i de les campanyes electorals (I)

10 ECTS

Obligatòria

Planificació i aplicació de la comunicació política i de les campanyes electorals (II)

9 ECTS

Obligatòria

Mitjans de comunicació política

10 ECTS

Obligatòria

Gestió de la comunicació en els governs locals

6 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de màster

10 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Gestionar un Gabinet de Comunicació
- Contractar, supervisar i explotar enquestes demoscòpiques
- Assessorar en comunicació estratègica
- Crear i aplicar campanyes polítiques i electorals
- Crear i desenvolupar campanyes cíviques
- Elaborar discursos en sentit genèric i específic
- Elaborar plans de comunicació
- Conèixer i gestionar les relacions entre gabinets i mitjans de comunicació
- Impulsar i dirigir mitjans propis

Competències transversals

- Analitzar problemàtiques complexes
- Sintetitzar solucions
- Capacitat creativa
- Capacitat de fer xarxa
- Planificar
- Impulsar i supervisar programes d'actuació
- Capacitat de relació
- Coordinar accions
- Elaborar escenaris prospectius
- Assenyalar objectius i elaborar línies estratègiques

Títol que s'obté

Màster de Formació Permanent en Gestió de la Comunicació Política i Electoral

Vols rebre més informació?